Formátování čísel

 • čísla lze na výstupu formátovat pomocí funkce format-number(čísloformátovací řetězec)

 • struktura formátovacího řetězce

  [prefix]celá část[desetinná část][suffix]
  [;[prefix]celá část[desetinná část][suffix]]
 • pokud chceme používat např. desetinou čárku místo tečky musíme si vytvořit vlastní desetinný formát pomocí instrukce xsl:decimal-format

 • význam znaků ve formátovacím řetězci

  ZnakVýznam
  0číslice
  #číslice – pokud je 0, nezobrazuje se
  .znak oddělující specifikaci pro celou a desetinnou část čísla
  ,znak vyznačující pozici oddělovače řádu (nejčastěji tisíců)
  ;oddělovač specifikace pro kladná a záporná čísla
  -znaménko
  %číslo se vynásobí 100 a zobrazí jako procenta
  číslo se vynásobí 1000 a zobrazí jako promile (pro zápis můžeme použít znakovou entitu ‰)
  'speciální znak'uzavření znaku mezi apostrofy vypne jeho speciální význam, pokud je použit v prefixu nebo suffixu

Příklad 15. Ukázka formátování čísla 123456789.87654

Formátovací řetězec       Výstup
#.#               123456789.9
#.###              123456789.877
#                123456790
#,###.###            123,456,789.877
$#,###.###           $123,456,789.877
#,###.## USD          123,456,789.88 USD
'#'#,###.##           #123,456,789.88

Příklad 16. Ukázka formátovaní čísla -357.4

Formátovací řetězec       Výstup
#.#               -357.4
#.00              -357.40
#.#;(#.#)            (357.4)