Uživatelsky definované funkce

 • pohodlnější náhrada pojmenovaných šablon

 • nově definovaná funkce je dostupná přímo v XPathu, nemusí se volat pomocí xsl:call-template

 • na rozdíl od xsl:call-template nedostává funkce kontext, v případě potřeby je nutné jej předat jako explicitní parametr

 • pomocí as lze určit typy parametrů a výsledku

 • uvnitř těla funkce lze používat xsl:sequence pro generování výsledku

 • jméno funkce musí být v našem vlastním jmenném prostoru, aby nekolidovalo se zabudovanými funkcemi

Příklad 20. bmi.xsl

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
        version="2.0"
        xmlns:f="http://example.com/functions"
        xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<!-- Funce pro výpočet BMI -->
<xsl:function name="f:bmi" as="xs:double">
 <xsl:param name="hmotnost" as="xs:double"/>
 <xsl:param name="vyska" as="xs:double"/>
 
 <xsl:sequence select="$hmotnost div ($vyska * $vyska)"/>
</xsl:function>

<!-- Vlastní formát čísel podle českých zvyklostí -->
<xsl:decimal-format decimal-separator="," grouping-separator="."/>

<xsl:template match="/">
 <html>
  <head>
   <title>Tabulka BMI</title>
  </head>
  <body>
   <table border="1">
    <tr>
     <th>Jméno</th>
     <th>BMI</th>
    </tr>
    <xsl:for-each select="/adresář/osoba">
     <tr>
      <td><xsl:value-of select="jméno"/></td>
      
      <!-- Volání funkce v XPathu -->
      <td><xsl:value-of select="format-number(
                    f:bmi(váha, výška div 100),
                    '#,##')"/></td>
     </tr>     
    </xsl:for-each>
   </table>
  </body>
 </html> 
</xsl:template> 

</xsl:stylesheet>