Požadavky na zakončení předmětu

 1. praktická část – práci hodnotí cvičící

  1. Vytvoření XML schématu vhodného pro přenos zvoleného typu informací a vytvoření několika vzorových dokumentů;

  2. k vytvořenému XML formátu vytvořit buď:

   • XSLT styl pro konverzi do HTML a XSL FO styl pro vygenerování verze dokumentu vhodné pro tisk, nebo

   • klientskou a serverovou část aplikace, které si budou mezi sebou vyměňovat informace v XML formátu, využují XSLT transformaci apod.;[1]

  3. dokumentace vytvořená v DocBooku a odevzdaná ve třech formátech – XML, HTML a PDF.

 2. test ověřující teoretické znalosti z přednášek – test hodnotí přednášející

Za každou část zkoušky můžete získat maximálně 50 bodů. Výsledná známka/zápočet se pak určí podle celkového počtu získaných bodů. Zároveň musíte z každé části získat alespoň 50 % bodů.

Následuje podrobnější popis požadavků na semestrální práci.

XML schéma

Pro libovolně zvolenou problémovou oblast musíte vytvořit vlastní typ XML dokumentů. Schéma přitom můžete zapsat v libovolném běžně používaným jazyce (XML schéma, Relax NG). Navržené schéma musí obsahovat alespoň 25 elementů nebo atributů. Pokud by dodržení tohoto požadavku vedlo k umělému zvyšování složitosti schématu, je možné po domluvě s vyučujícím tento limit nedodržet.

Všechny elementy ve vámi vytvořeném schématu přitom musí patřit do jmenného prostoru. Protože DTD si se jmennými prostory moc nerozumí, doporučuji schéma vytvořit v RELAX NG nebo jako W3C XML Schema.

Ukázkové XML dokumenty

Součástí odevzdané práce jsou i ukázkové dokumenty vyhovující dříve vytvořenému schématu. Soubor může být jeden, nebo jich může být i více. V každém případě musí ukázkové soubory obsahovat alespoň 200 řádek (prázdné řádky se přitom nezapočítávají).

XSL styly

K vytvořenému ukázkovému dokumentu je potřeba vytvořit dva XSLT styly – jeden pro konverzi do HTML a druhý pro převod do formátovacích objektů (FO). Pro splnění požadavků nestačí jen primitivní styly, ale musí být použity i pokročilejší techniky:

 • generování více výstupních souborů (pro HTML verzi stylu);

 • generování obsahu a křížových referencí;

 • řazení;

 • seskupování.

Doporučuji v dostatečném předstihu konzultovat náročnost stylů s vyučujícím. V opačném případě se vám může stát, že poslední den zkouškového již nestačíte styly vylepšit.

Vzhledem k požadavkům doporučuji používat XSLT 2.0.

Aplikace pracující s XML

Jestliže vás XSLT styly příliš neoslovily, můžete místo nich napsat aplikaci, která nějakým způsobem pracuje s XML. Může to být klient/server aplikace, která si posílá data v XML, může to být nějaký specializovaný XML editor, ale také to může být něco úplně jiného. Opět je nutné váš záměr předem prokonzultovat s vyučujícím.

Dokumentace

Součástí odevzdané práce musí být dokumentace vytvořená ve formátu DocBook. Minimální rozsah dokumentace není určen, ale půl stránky je samozřejmě málo. Dokumentace by měla popisovat jednak vytvořené schéma, k čemu je dobré a jak se používá. Měla by rovněž obsahovat popis zajímavých konstrukcí použitých ve stylech nebo v aplikaci. Nedílnou součástí je pak uživatelská část, kde je popsáno zpracování dokumentu pomocí stylu, případně obsluha aplikace.

Jsme na VŠ, takže za samozřejmé předpokládám, že:

 • dokument neobsahuje pravopisné chyby;

 • dodržuje základní pravidla českého pravopisu a typografická pravidla (psaní interpunkce, uvozovek, pomlček apod.);

 • dokument lze validovat oproti schématu DocBooku.

Speciální úkol

Pokud jste příznivci nestandardních řešení, je možné zápočet získat i za zcela jinou práci. Stačí, když se za mnou zastavíte, a domluvíme se. Zásoba speciálních úkolů:

 • témata bakalářských prací – mnoho z těchto témat můžete načnout jako zápočet a pak dopracovat jako bakalářskou práci;

 • …místo pro váš nápad…

Počítejte s tím, že speciální úkol bude nejspíš náročnější než běžné požadavky na zápočet. Na druhou stranu vám může připadat zajímavější, pokud již probírané technologie lépe znáte a chcete se detailně naučit něco dalšího.

Odevzdání práce

Semestrální práci hodnotí vyučující, kterého máte na cvičení. On vám upřesní přesný způsob odevzdání práce.


[1] Při psaní aplikace je nezbytně nutné podrobně s cvičícím probrat rozsah aplikace, aby vyhověla požadavkům na úspěšné absolvování předmětu.