AJAX

4IZ268 – Webové technologie

Jirka Kosek

Poslední modifikace: $Date: 2017/12/16 17:30:36 $

Úvod

Základní principy

 • pro lepší interaktivitu aplikace se neprovádí načítání celých stránek HTML, ale pomocí JavaScriptu se načítají jen potřebná data a zobrazují na stránce

 • data se načítají pomocí objektu XMLHttpRequest (XHR)

 • komunikace probíhá asynchronně

 • data mohou být vrácena v různých formátech

  • XML (AJAX = Asynchronous Javascript and XML)

  • JSON (AJAJ = Asynchronous Javascript and JSON)

  • HTML/text – pro přímé vložení do stránky

 • JavaScript v prohlížeči spolupracuje s backendovým rozhraním

Demo

Historie

 • první XHR implementace byla součástí IE a používala se ve webovém rozhraní Outlooku (OWA) vyvíjeném v letech 1998–2000

 • po roce 2000 začíná přístup používat stále více aplikací

 • od roku 2005 se tento přístup k psaní aplikací pojmenovává jako AJAX (autor pojmu – Jesse James Garrett)

 • postupně dochází ke standardizaci objektu XHR

Zachování historie

 • AJAX aplikace musí zachovávat model chování, na který jsou uživatelé zvyklí

 • musí fungovat historie prohlížeče (tlačítka Back/Forward)

 • musí být možné vytvářet odkazy a záložky

 • stav aplikace se musí reprezentovat v URL a aplikace musí být schopná počáteční stav obnovit podle tvaru URL

  • dříve se stav ručně reprezentoval na konci URL za znakem #

  • HTML5 přináší rozhraní pro práci s historií prohlížeče (history.pushState() a history.popState())

Objekt XHR

XMLHttpRequest

 • objekt umožňuje odeslání požadavku HTTP z JavaScriptu a následný příjem dat

 • objekt pracuje asynchronně, aby nedocházelo k zamrznutí uživatelského rozhraní

Základní použití

// vytvoření objektu XHR
xhr = new XMLHttpRequest();

// definice funkce volané v případě změny stavu požadavku
xhr.onreadystatechange = function() {

 // je už požadavek vyřízen?
 if (xhr.readyState === XMLHttpRequest.DONE) {

  // je návratový kód v pořádku?
  if (xhr.status === 200) {
   ... zpracování výsledku v xhr.responseText, xhr.responseXML ...
  } else {
   ... server vrátil chybu ... 
  }
 }
}

// nastavení způsobu odeslání požadavku
xhr.open("GET", ...URL...);

// odeslání požadavku
xhr.send();

Stavy požadavku

 • 0 – objekt byl vytvořen

 • 1 – požadavek byl otevřen (metoda open()), ale ještě nebyl odeslán pomocí send()

 • 2 – byly přijaty hlavičky odpovědi

 • 3 – načítají se data odpovědi

 • 4 – data odpovědi jsou načtena/něco selhalo

Čtení výsledku

 • typ vrácených dat lze získat pomocí xhr.responseType

 • podporované typy jsou: arraybuffer, blob, document, json, text

 • xhr.response – vrací výsledek požadavku podle typu

 • xhr.responseText – vrací výsledek požadavku jako textový řetězec

 • xhr.responseXML – vrací výsledek požadavku jako dokument DOM

Formát JSON

 • dnes nejpoužívanější formát pro AJAXové scénáře

 • podmnožina syntaxe JavaScriptu pro zápis datových struktur

 • podporuje pole, objekty, řetězce, čísla, logické hodnoty a null

{ 
 "conferences":
 [
  {
   "name": "XML Prague 2015",
   "start": "2015-02-13",
   "end": "2015-02-15",
   "web": "http://xmlprague.cz/",
   "price": 120,
   "currency": "EUR",
   "topics": ["XML", "XSLT", "XQuery", "Big Data"],
   "venue": {
    "name": "VŠE Praha",
    "location": {
     "lat": 50.084291, 
     "lon": 14.441185
    }
   }
  }, 
  {
   "name": "DATAKON 2014",
   "start": "2014-09-25",
   "end": "2014-09-29",
   "web": "http://www.datakon.cz/",
   "price": 290,
   "currency": "EUR",
   "topics": ["Big Data", "Linked Data", "Open Data"]
  }
 ]
}

Zpracování JSON

 • funkce JSON.parse() umí naparsovat řetězec JSON a vrátí jej jako objekt JavaScriptu

 • čtení dat ze získaného objektu je přímočaré

 • před vznikem JSON.parse() se pro parsování JSON používala funkce eval(), což přinášela různá bezpečnostní rizika

var osoba = JSON.parse(xhr.response);
var result = document.getElementById("result");
result.innerHTML = "Jméno je " + osoba.jmeno + " a věk je " + osoba.vek;

Formát XML

 • v době vzniku AJAXu velice používaný formát

 • XML dokument se automaticky načte do podoby dokumentu DOM

 • bohužel rozhraní DOM není moc pohodlné na čtení dat

 • pro čtení a zpracování složitějších dokumentů lze využít dotazovací jazyk XPath a transformační jazyk XSLT

Zpracování HTML

 • pomocí AJAXu lze přijímat i přímo HTML kód

 • do stránky jej lze vložit např. pomocí innerHTML

 • snadný zdroj pro vložení škodlivého kódu

Odesílání dat

Metody

 • protokol HTTP podporuje několik metod pro odesílání požadavků

 • GET – nejběžnější; čtení dat a odeslání krátkých dat neměnících stav backendu

 • POST – odeslání dat, změna stavu backendu

 • všechny tyto metody lze použít s XHR, liší se způsob jak odeslat data

Ruční odesílání dat

xhr.open("GET", "skript.php?param1=hodnota&param2=hodnota");
xhr.send();
xhr.open("POST", "skript.php");
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.send("param1=hodnota&param2=hodnota");

REST API

 • AJAXová aplikace typicky využívá nějaký backend systém pro ukládání/načítání dat

 • nejčastěji se dnes přistupuje přes REST API

 • REST API jednotlivé objekty mapuje na URL

 • pomocí metod protokolu HTTP jsou pak realizovány jednotlivé operace (GET = čtení, DELETE = smazání, POST = změna, PUT = vytvoření) nad objekty

Problémy AJAX

Stav

 • alikace by měla zachovávat „obvyklé“ chování

 • historii lze řešit přepisováním window.location nebo pomocí History API

 • z URL by mělo jít kompletně obnovit stav, aby fungovaly odkazy

Vyhledávače

 • vyhledávače obecně nepodporují JavaScript, takže informace dotahované pomocí AJAX nejsou indexované

 • Google umí pro URL adresy končící na #!stav poslat požadavek na server v tvaru indikujícím, že se má vrátit obsah pro vyhledávač

 • každopádně je nutné pro vyhledávače nabízet možnost vrácení veškerých dat přímo serverem v podobě statického HTML

 • je potřeba zvážit, zda indexování potřebujeme (aplikace vs. stránky s informacemi)

 • od října 2015 Google údajně umí přímo interpretovat JavaScript, nicméně pořád je potřeba podporovat starší prohlížeče

Bezpečnostní omezení

 • AJAX požadavek lze poslat jen do stejné „domény“ (tzv. „same-origin policy“)

 • server může toto omezení vypnout pomocí hlaviček CORS (cross-origin resource sharing)

 • dříve se omezení obcházelo pomocí JSON-P – data se načetla dynamicky vloženým elementem script

SPA

 • SPA = Single Page Application

 • aplikace využívající myšlenku AJAX extrémním způsobem

 • při prvním požadavku se načte skeleton HTML a celá aplikace v JavaScriptu, veškerá další data se již načítají pouze AJAXem

 • při vhodném doplnění o detekci online/offline stavu, použití lokálních úložišť, … může nahradit nativní aplikace

Izomorfní aplikace

 • aplikace, kde stejný obsah umí vrátit server pro vyhledávače a stejný se zobrazí v prohlížeči pomocí technik AJAXu

 • často vyžaduje duplicitní kód na serveru a klientovi

 • dá se poměrně elegantně vyřešit použitím JavaScriptu na serveru (Node.js) a vhodného frameworku

 • vygenerování kompletního kódu na serveru může být využito i k rychlejšímu zobrazení první stránky v prohlížeči

Další zdroje informací

Povinná četba

Doporučená četba