Úvod Kaskádové styly JavaScript © Jiří Kosek
Dynamické HTML
Některé ukázky Javascriptu v tomto článku používají zastaralé a nestandardní vlastnosti rozhraní DOM a jsou funkční pouze v Internet Exploreru. Místo nich byste měli vždy používat pouze standardní metody – viz http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/level-one-html.html.

Praktické ukázky

Když jsme se seznámili se základy, na kterých dynamické HTML staví, je pravá chvíle pro několik větších ukázek jeho možností.
Pro živé prohlédnutí ukázek v prohlížeči budete potřebovat prohlížeč Internet Explorer 4.0. V ostatních prohlížečích nebude zobrazení možná zcela podle vašich představ.

Zobrazování částí dokumentu na požadavek uživatele

Tato ukázka je pro předvedení možností dynamického HTML přímo typická. Nahraje se stránka, které obsahuje několik zpráv, ale zobrazí se pouze jejich nadpisy. Samotný text zpráv bude skryt nastavením vlastnosti display na hodnotu none. Celá zpráva se zobrazí až po najetí myší na jeho název. Navíc se nadpis zobrazené zprávy barevně zvýrazní. Podobný mechanismus můžeme použít i pro několikaúrovňové seznamy, které umožníme postupně rozbalovat do nižších úrovní.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Aktuality z Computerworldu</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function Display(elementID)
{
var id;
  
  id = "Zprava" + elementID;
  document.all.item(id).style.display = "";
  id = "Nadpis" + elementID;
  document.all.item(id).style.color = "red";
}

function Undisplay(elementID)
{
var id;
  
  id = "Zprava" + elementID;
  document.all.item(id).style.display = "none";
  id = "Nadpis" + elementID;
  document.all.item(id).style.color = "black";
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

<DIV ALIGN=CENTER>
<IMG SRC=cw.gif ALT="Computerworld"><BR>
Myší najeďte nad titulek zprávy, kterou si chcete přečíst.
</DIV>

<DIV onMouseOver="Display('1')" onMouseOut="Undisplay('1')">
<H1 ID=Nadpis1>Network Publishing</H1>
<DIV ID=Zprava1 STYLE="display: none">
<P>Vedoucí představitelé společnosti Live Picture začali hovořit o
"network publishingu". John Sculley z Live Picture řekl, že revoluce
bude srovnatelná s tím, co se ve světě DTP dělo (zejména pod křídly
MacOS) ve 2. polovině 80. let. Velký význam by měl mít formát FlashPix a
Internet Imaging Protocol, který společně vyvinuly firmy Live Picture,
Eastman Kodak, Hewlett-Packard a Microsoft.
</DIV>
</DIV>

<DIV onMouseOver="Display('2')" onMouseOut="Undisplay('2')">
<H1 ID=Nadpis2>Freedom Of Choice</H1>
<DIV ID=Zprava2 STYLE="display: none">
<P>Společnost Netscape oznámila záměr změnit stav, kdy podíl jejího
browseru na trhu klesá. Po rozhodnutí soudu o nepřípustnosti vázat
instalaci Windows 95 na Internet Explorer, zahajuje Netscape především
na Internetu mohutnou reklamní kampaň pojmenovanou "Freedom Of Choice".
Představitelé společnosti údajně zvažují i možnost, že např. separovaný
Navigator by mohl být šířen zdarma.
</DIV>
</DIV>

<DIV onMouseOver="Display('3')" onMouseOut="Undisplay('3')">
<H1 ID=Nadpis3>SQW 2.0</H1>
<DIV ID=Zprava3 STYLE="display: none">
<P>Společnost Corpus oznámila verzi 2.0 svého vývojového prostředí SQW.
Největší zlepšení oproti předešlé verzi by mělo spočívat ve zvýšení
rychlosti provozu dynamicky generovaných databázových aplikací.
</DIV>
</DIV>

</BODY>
</HTML>

Všimněme si, že jednotlivé zprávy jsou obsaženy v elementu DIV, aby pro ně šlo nastavit společné reagování na události. Na ukázce je rovněž vidět, jaké úspory přináší používání funkcí a jejich parametrizování.

Definovali jsme dvě funkce -- Display() a Undisplay(). Obě jako parametr očekávají číslo zprávy. Display() zobrazí obsah zprávy a zvýrazní její nadpis. Nadpisy musí mít rovněž přiřazeny správné ID. Undisplay() se volá po opuštění elementu myší a text zprávy schová a barvu nadpisu nastaví zpět na černou.

Při vytváření dynamických stránek bychom měli mít na paměti, že ne všichni používají k prohlížení naší stránky nejnovější výstřelky browserové technologie. Stránku s dynamickým HTML navrhujeme tak, aby se korektně zobrazila i v prohlížečích bez podpory dynamického HTML. Není to nic těžkého. Naše ukázková stránka tyto vlastnosti splňuje.

Zvýraznění odkazů po přejetí myší

Pokud chceme upoutat pozornost uživatele na naše odkazy, můžeme použít malý trik. Vytvoříme takovou stránku, kde se barva odkazu změní z modré na červenou vždy, když bude myš nad odkazem.

Abychom nemuseli předělávat celý dokument a u každého odkazu psát obsluhu události, využijeme další zajímavý objekt z objektové hierarchie. Objekt window.event.srcElement odpovídá elementu, ke kterému se váže aktuálně zpracovávaná událost.

Události vyvolávající zvýraznění odkazů nastavíme pro celý dokument u elementu BODY. V obsluze události si pak zkontrolujeme, zda element, nad kterým je myš, je odkaz (A). Pokud ano, odkaz zvýrazníme, případně mu vrátíme původní barvu. V dokumentu pak můžeme mít odkazů kolik chceme, barevně zvýrazňovat se budou všechny.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Stránka s aktivními odkazy</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!-- 
  :link { color: blue } 
-->
</STYLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function HighlightAnchor()
{
  if (window.event.srcElement.tagName == "A") 
    window.event.srcElement.style.color = "red";
}

function LowlightAnchor()
{
  if (window.event.srcElement.tagName == "A") 
    window.event.srcElement.style.color = "blue";
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onMouseOver="HighlightAnchor()"
   onMouseOut="LowlightAnchor()">
  zde může být zcela libovolný dokument
</BODY>
</HTML>

Animace na stránce

Abychom na stránku mohli umístit nějakou animaci -- tj. element, který se pohybuje -- musíme v pravidelných intervalech měnit jeho pozici. V tom nám výborně pomůže metoda window.setInterval("funkce", ms). Funkce zadaná prvním parametrem se vyvolá každých ms milisekund.

My vytvoříme stránku, na které se bude od okrajů obrazovky odrážet obrázek zeměkoule. O pohyb obrázku zeměkoule a jeho odrážení od okrajů se stará funkce Move(), která je volaná v pravidelných intervalech. Funkce skriptu by měla být zřejmá z komentářů:

<HTML>
<HEAD><TITLE>Dynamické HTML -- odrážející se logo</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var id,       // pomocná proměnná pro časovač
  stepX, stepY;	// krok v X a Y-směru

function Start()	// spuštění pohybu
{
  // umístění obrázku doprostřed obrazovky
  document.all.Logo.style.pixelLeft = 
    document.body.offsetWidth / 2;	
  document.all.Logo.style.pixelTop = 
    document.body.offsetHeight / 2;
    
  // obrázek uděláme viditelný
  document.all.Logo.style.visibility = "visible"; 

  // náhodná inicializace směru a rychlosti pohybu	
  stepX = (Math.random()+5) * 2 - 5;	
  stepY = (Math.random()+5) * 2 - 5;	

  // nastavení časovače
  id = window.setInterval("Move()",50);	
}

function Stop()		// ukončení pohybu
{
  // vypnutí časovače	
  window.clearInterval(id);
  
  // "schování obrázku"
  document.all.Logo.style.visibility = "hidden";
}

function Move()		// posun loga
{
  // posunutí obrázku	
  document.all.Logo.style.pixelLeft += stepX;
  document.all.Logo.style.pixelTop += stepY;
  
  // odražení od levého okraje
  if (document.all.Logo.style.pixelLeft <= 0) stepX = -stepX;
  
  // odražení od pravého okraje
  if ( document.all.Logo.style.pixelLeft >= 
     (document.body.offsetWidth - document.all.Logo.width 
     - stepX - 22) ) stepX = -stepX; 
         // 22 je magické číslo šířky scroll-baru
     
  // odražení od horního okraje   
  if (document.all.Logo.style.pixelTop <= 0) stepY = -stepY;
  
  // odražení od dolního okraje
  if ( document.all.Logo.style.pixelTop >= 
     (document.body.offsetHeight - document.all.Logo.height
     - stepY) ) stepY = -stepY;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onload="Start()">
<IMG ID="Logo" 
   STYLE="visibility: hidden; position: absolute; z-index:-1"
   SRC="earth.gif" onClick="Stop()">
<H1>A přece se točí...</H1>
Animaci můžete zastavit kliknutím na naši milou planetu.
</BODY>
</HTML>

U obrázku jsme vlastnost z-index nastavili na -1, aby se obrázek pohyboval pod textem stránky.

Pokud si důkladně prohlédnete výsledek, zjistíte, že se navíc Země otáčí okolo své osy. Nepoužili jsme totiž obyčejný obrázek, ale animovaný GIF, který se postará o rotaci naší milé planety.

Stránky, které jsou moc živé, mohou některým uživatelům vadit, protože je ruší při čtení. Měli bychom proto používat krátké animace nebo nabízet viditelný způsob, jak animace ukončit.

Plynulá změna obrázků pomocí filtrů

Následující ukázka používá filtrů k vytvoření X-střihu dvou obrázků (tzv. "prolínačka"). Prolínání obrázků je dosaženo postupnou změnou jejich transparentnosti v opačných směrech. Obrázky jsou nad sebe umístěny pomocí stylu s absolutním určením pozice.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ukázka alfa-filtru</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var id, 
  op = 100,    // počáteční průhlednost
  step = -10;   // krok

function Start()
{
  id = window.setInterval("Move()", 50);
}

function Stop()
{
  window.clearInterval(id);
}

function Move()
{
  op += step;

  if (op < 0) {
    op = 0;
    step = -step;
    };

  if (op > 100) {
    op = 100;
    step = -step;
    };

  document.all.img1.filters.Alpha.opacity = op;
  document.all.img2.filters.Alpha.opacity = 100-op;
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<IMG ID=img1 SRC=tiger1.gif onMouseOver="Start()" onMouseOut="Stop()"
   STYLE="position: absolute; top: 10px; left: 10px; z-index: 2;
      filter: Alpha(Opacity=100)">
<IMG ID=img2 SRC=tiger2.gif
   STYLE="position: absolute; top: 10px; left: 10px; z-index: 1;
      filter: Alpha(Opacity=0)">
</BODY>
</HTML>

Druhou možností, kterou při přechodu z jednoho elementu v druhý nabízejí filtry, jsou přechodové filtry. Přechodový filtr se jmenuje revealTrans a pracuje se s ním poněkud odlišně než s ostatními filtry. Filtr má dva parametry -- typ přechodu (transition) a dobu přechodu (duration). U elementu, který chceme změnit nejprve nastavíme typ přechodu a dobu přechodu. Poté zavoláme metodu Apply() filtru. Ta připraví vše potřebné pro provedení přechodu. Nyní pomocí vlastnosti innerText (nebo src u obrázků) přiřadíme elementu nový obsah. Přechod pak spustíme vyvoláním metody Play(). Ta spustí přechod a použije přitom zadaný typ přechodu. IE 4.0 podporuje 23 přechodů (typy 0--22). Přechod číslo 23 je náhodný a vybere jeden z předchozích typů.

Přechod můžeme kdykoliv okamžitě ukončit pomocí metody Stop(). Pokud chceme nějakou činnost navázat na skončení přechodu, využijeme toho, že po skončení přechodu je vyvolána událost onFilterChange.

Všechny uvedené skutečnosti si demonstrujeme na malé ukázce. Vytvoříme stránku, která bude obsahovat čítač, který bude postupně zobrazovat čísla od 20 do 0. Při změně čísla se použije vždy nový náhodně vybraný způsob přechodu.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Ukázka přechodových filtrů</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var i=20;

function Tick() 
{
  i--;
  if (i<0) {     // ukončení odpočítávání
    window.event.srcElement.onFilterChange = "";
    return;
    }
  document.all.Counter.filters.revealTrans.transition =
    Math.round(Math.random()*23);  // náhodný výběr přechodu
  document.all.Counter.filters.revealTrans.Apply();
  document.all.Counter.innerText = i;
  document.all.Counter.filters.revealTrans.Play();
}
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="Tick()">
<DIV ALIGN=CENTER>
<DIV ID=Counter
   STYLE="height: 150px; width: 200px; text-align: center; 
      background-color: blue; color: yellow; 
      font: bold 140px Arial, sans-serif;
      filter: revealTrans(duration=1)"
   onFilterChange="Tick()">
20
</DIV>
</DIV>
</BODY>
</HTML>

Přechody vyvolává funkce Tick(). Tu spustíme po načtení stránky a tím zároveň aktivujeme první přechod. Další přechody jsou již volány automaticky po dokončení předešlého přechodu právě nastavením obsluhy události onFilterChange na funkci Tick().

Světelné zdroje

Velice pěkné efekty lze dosáhnout použitím filtru Light. Ten umožňuje nad jeden element umístit až deset světelných zdrojů. Zdroje světla různým způsobem nasvěcují element a určují tak, která jeho část bude viditelná.

IE 4.0 podporuje tři druhy zdrojů světla: rovnoměrný (Ambient), bodový (Point) a kuželový (Cone). Zdroje světla nelze definovat přímo jako parametry filtru, musí se přidat až přímo ve skriptu voláním metody addAmbient, addCone nebo addPoint. Nejjednoduší je přidání rovnoměrného zdroje světla:

addAmbient(R, G, B, intenzita)
Parametry R, G a B určují intenzitu základních složek barvy světla. Mohou nabývat hodnot od 0 do 255. Celková intenzita světelného zdroje je určena pomocí posledního celočíselného parametru.

K přidání kuželového zdroje světla potřebujeme zadat více parametrů:

addCone(x1, y1, z1, x2, x2, R, G, B, intenzita, úhel)
Souřadnice (x1, y1, z1) udávají prostorové souřadnice zdroje světla, který svítí do bodu (x2, y2, 0). úhel určuje vrcholový úhel vrhnutého kuželu světla. Ostatní parametry mají stejný význam jako u rovnoměrného zdroje světla.

Přidání bodového zdroje světla je velmi jednoduché:

addPoint(x, y, z, R, G, B, intenzita)
Po přidání světel můžeme měnit jejich polohu pomocí metody moveLight a vytvořit tak vskutku působivé efekty:
moveLight(číslo_světla, x, y, z, true)
Světla v jednom filtru jsou číslována od nuly podle pořadí v jakém byla přidána.

Praktické použití zdrojů světla si ukážeme na malé ukázce. Vytvoříme stránku s nápisem. Nápis bude částečně viditelný (díky zdroji rovnoměrného světla) a bude přes něj jezdit kužel světla, který vždy zviditelní osvětlenou část nápisu.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Dynamické HTML -- světelné zdroje</TITLE>
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY  { color: white;
     background-color: black;
     text-align: center }
#napis { position: relative;
     width: 700px;
     height: 80px;
     font: bold 60px Arial;
     filter: Light() }
-->
</STYLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
var MinX=0, 
  MaxX=700,
  X=0,
  Y=40,
  Step=10,
  id;
  
function Move()
{
  // Přesun zdroje světla
  document.all.napis.filters.Light.moveLight(0, X, Y, 0, true);

  // Aktualizace 
  X += Step;   

  if (X >= MaxX) {
    Step = -Step;
    };

  if (X <= MinX) {
    Step = -Step;
    };
}

function Init()
{
  document.all.napis.filters.Light.addCone((MinX+MaxX)/2, Y, 100, X, Y,
    255, 255, 255, 100, 20);  // Kuželový zdroj světla
  document.all.napis.filters.Light.addAmbient(0, 0, 127, 100);
                  // Rovnoměrný zdroj světla
  id = setInterval("Move()", 100);  // Aktivace pohybu
}
  
// -->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onLoad="Init()">
<DIV ID=napis>Computerworld</DIV>
</BODY>
</HTML>

Úvod | Kaskádové styly | JavaScript | Přehled vlastností stylů | DHTML vs. Java


© Copyright 1998 Jiří Kosek, All Rights Reserved.
Stránka obsahuje plný text článku otištěného v týdeníku Computerworld dne 30. ledna 1998 (CW5/98).
Stránku připravil Jiří Kosek, jirka@kosek.cz
Poslední modifikace: 24-01-98