DTD

<!ELEMENT zamestnanci (zamestnanec+)>
<!ELEMENT zamestnanec (jmeno, prijmeni, email+, 
            plat?, narozen)>
<!ELEMENT jmeno    (#PCDATA)>
<!ELEMENT prijmeni  (#PCDATA)>
<!ELEMENT email    (#PCDATA)>
<!ELEMENT plat    (#PCDATA)>
<!ELEMENT narozen   (#PCDATA)>
<!ATTLIST zamestnanec
     id   CDATA #REQUIRED>