XML v PHP5
-Proč XML?
-Proč PHP5?
-Historie podpory XML v PHP
-Podpora XML v PHP 5.3
-XML a Unicode
-PHP a Unicode
-PHP a Unicode
-PHP a Unicode
-PHP a řetězce v UTF-8
-SimpleXML
-DOM
-SAX
-XMLReader
-Rekapitulace XML API
-XMLWriter
-XPath
-XSLT
-Validace XML
-Obsluha chyb v XML
-Co z XML v PHP5 chybí
-Dotazy