Kapitola 2. První kroky

Obsah

2.1. Lehký úvod do XML
2.1.1. Základy syntaxe
2.1.2. Znakové sady a kódování
2.1.3. Další syntaktické obraty
2.2. První dokument v DocBooku
2.3. Formátování prvního dokumentu
2.3.1. Použití DSSSL stylů
2.3.2. Použití XSL stylů
2.4. Kontrola syntaxe dokumentu

V této části se podíváme na jednoduchý dokument v DocBooku a ukážeme si, jak ho převést do dalších formátů.

2.1. Lehký úvod do XML

2.1.1. Základy syntaxe

Pro zápis dokumentů v DocBooku se používá jazyk XML. Stručně si zde proto zopakuje základy syntaxe tohoto jazyka.

Každý XML dokument se skládá z elementů, které jsou do sebe navzájem vnořené. Elementy se v textu vyznačují pomocí tzv. tagů. Většině elementů odpovídají dva tagy – počáteční a koncový.

<para>Toto je obsah elementu para.</para>

Ukázka obsahuje jeden element para. Jeho obsah je vyznačen pomocí tagů <para> (počáteční tag) a </para> (koncový tag). Jen na okraj poznamenejme, že výše uvedená ukázka je asi nejjednodušším XML dokumentem, který můžeme vytvořit.

Názvy tagů se zapisují mezi znaky `<' a `>'. Koncový tag má před svým názvem ještě znak `/', aby se snadno odlišil od počátečního.

Některé elementy nemusejí mít žádný obsah. Můžeme je samozřejmě zapisovat tak, že za počátečním tagem uvedeme hned ten koncový.

<para>Toto je obsah elementu para.<br></br> A tohle taky.</para>

Není to však příliš pohodlné, a proto můžeme v XML použít ještě jednu variantu tagu, která říká, že element nemá žádný obsah. Za jméno elementu v počátečním tagu se uvede znak `/'. Koncový tag se pak už nepoužije.

<para>Toto je obsah elementu para.<br/> A tohle taky.</para>

Každý XML dokument musí obsahovat pro všechny počáteční tagy odpovídající koncový tag, nebo musí být počáteční tag zapsán jako element s prázdným obsahem. Chybou rovněž je, když se elementy v dokumentu kříží.

<b>Ukázka <i>překřížení</b> elementů</i>

Elementy jsou základním stavebním kamenem každého dokumentu. U každého počátečního tagu můžeme použít ještě atributy. Atributy se obvykle používají k upřesnění významu elementu.

<para zabezpečení="důvěrné">Nějaká tajná informace.</para>

V naší ukázce jsme atributu zabezpečení přiřadili hodnotu důvěrné. Hodnotu atributu musíme vždy uzavřít do uvozovek nebo do apostrofů. U jednoho tagu lze použít více atributů najednou, stačí je oddělit mezerou.

<para zabezpečení="důvěrné" autor="Jan Novák">Nějaká tajná informace.</para>

Vzhledem k tomu, že se znaky `<' a `>' používají pro oddělení tagů od okolního textu, není možné tyto znaky zapsat do dokumentu jen tak. Pro jejich zápis musíme použít tzv. znakové entity. Pro zápis znaku `<' je určena entita &lt; a pro `>' to je &gt;.

Vyřešte nerovnost 3x &lt; 5

Pro samotný zápis ampersandu (&) se používá znaková entita &amp;.

Křupavé rohlíčky vám dodá pekařství Žemlička &amp; syn

Pokud potřebujeme uvnitř hodnoty atributu použít zároveň uvozovky i apostrofy, s výhodou využijeme odpovídající entity &quot; a &apos;.

Každý XML dokument musí být celý obsažen v jednom elementu. Následující ukázka tedy nepředstavuje správný XML dokument.

<nadpis>Pokusný nadpis</nadpis>
<odstavec>První odstavec</odstavec>
<odstavec>Druhý odstavec</odstavec>
<odstavec>Třetí odstavec</odstavec>

Stačí však přidat jeden element, který vše „obalí”, a vše je v pořádku.

<článek>
 <nadpis>Pokusný nadpis</nadpis>
 <odstavec>První odstavec</odstavec>
 <odstavec>Druhý odstavec</odstavec>
 <odstavec>Třetí odstavec</odstavec>
</článek>

Splňuje-li dokument všechna výše uvedená pravidla, je syntakticky v pořádku a říkáme o něm, že je správně strukturovaný (well-formed). Takový dokument můžeme směle vypustit do světa, protože si s ním poradí všechny aplikace podporující formát XML.

Většinou však na dokument klademe různá omezení – chceme mít pod kontrolou elementy, které se mohou v dokumentu používat apod. V tomto případě musíme mít pro dokument k dispozici definici typu dokumentu (DTD). Pomocí parseru lze zkontrolovat, zda dokument danému DTD vyhovuje a je tzv. validní.

2.1.2. Znakové sady a kódování

Současné počítače pracují vnitřně pouze s čísly. Na obrazovce sice vidíme texty, obrázky nebo třírozměrný model bludiště, ale někde za tím vším jsou již jen čísla. S texty se pracuje také jako s čísly. Každému znaku je přiřazeno číslo. Sada znaků a jím odpovídajících čísel je znaková sada.

Mezi nejstarší a nejznámější znakové sady patří ASCII. Tato znaková sada byla 7bitová – obsahovala znaky s kódy 0 až 127. Kromě písmen anglické abecedy, číslic a dalších znaků obsahovalo ASCII i některé řídící znaky. Potřebám angličtiny ASCII zcela vyhovovalo. Pro ostatní jazyky zde však chyběla některá písmena – pro češtinu například znaky s diakritikou. Vzniklo proto několik 8bitových znakových sad, které obsahovaly 256 znaků. Prvních 128 znaků bylo kvůli zpětné kompatibilitě shodných s ASCII. Horní část znakové sady pak obsahovala národní znaky.

Pro češtinu a další středoevropské jazyky existuje znaková sada ISO 8859-2, pro rušinu ISO 8859-5 apod. Microsoft ve Windows používá vlastní znakové sady, které se od ISO mírně liší. Pro češtinu je vhodná znaková sada windows-1250.

Pokud bychom však chtěli v jednom dokumentu používat více různých jazyků, dostaneme se do problémů, protože například znaková sada pro češtinu už neobsahuje azbuku. Postupně proto vznikly ještě další znakové sady, které obsahovaly více znaků. Mezi nejznámější patří 32bitové sady Unicode 3.0 a  ISO 10646.

Výhodou těchto znakových sad je, že obsahují znaky všech běžně používaných jazyků – kromě češtiny či ruštiny zde nalezneme i pro nás exotické jazyky jako arabštinu, korejštinu, japonštinu a mnoho dalších.

XML používá jako znakovou sadu ISO 10646, protože je to dnes nejkomplexnější znaková sada a dá se očekávat, že v blízké budoucnosti ji bude přímo podporovat většina operačních systémů. ISO 10646 je vyvíjeno společně s Unicodem, takže definované znaky a jejich kódy se shodují. V následujícím textu se podíváme na to, co pro nás použití znakové sady ISO 10646 znamená v praxi.

Zatímco znaková sada definuje, jaké znaky a pod jakým číslem máme k dispozici, kódování znakové sady určuje, jak jsou jednotlivé kódy znaků převedeny na sekvenci bajtů, které znak reprezentují v paměti počítače, v souboru, při přenosu počítačovou sítí apod.

32bitová znaková sada na první pohled potřebuje pro uložení jednoho znaku 4 bajty. Pokud bychom takto přenášeli například jen anglické texty, bylo by to velice neefektivní. Z tohoto důvodu vzniklo kódování UTF-8 (UCS Transformation Format), které znaky z ASCII kóduje do jednoho bajtu; méně obvyklé znaky jsou pak kódovány v několika bajtech.

Kódování UTF-8 je identické s ASCII. Další znaky nad rámec ASCII jsou kódovány do sekvencí 2 až 6 bajtů. České znaky s diakritikou se v UTF-8 kódují do dvou bajtů.

Existuje ještě kódování UTF-16, které jeden znak ukládá do dvou bajtů. Využívá se přitom faktu, že v současné době je definováno jen něco málo přes 49 tisíc znaků. UTF-16 rovněž obsahuje mechanismus, jak ukládat až 1 milión znaků pomocí „surrogate pairs“ – jeden znak je uložen do čtyř bajtů.

Všechny aplikace, které podporují XML, by měly zvládat práci s kódováními UTF-8 a UTF-16. Pro nás tato kódování nejsou nejvhodnější, jsme zvyklí spíše na windows-1250 a ISO 8859-2. I když jsme dosud o windows-1250 a ISO 8859-2 mluvili jako o znakových sadách, můžeme na ně pohlížet i jako na kódování, která pokrývají pouze část ISO 10646.

U každého XML dokumentu můžeme určit používané kódování. Pokud však budeme používat jiné než UTF-8 nebo UTF-16, musíme si dát pozor, aby toto kódování podporovaly všechny aplikace, s nimiž budeme XML dokument zpracovávat.

Pokud v dokumentu používáme jiné kódování než UTF-8 nebo UTF-16, musíme ho specifikovat pomocí XML deklarace, která musí představovat první řádku dokumentu. Nejjednodušší XML deklarace má následující tvar.

<?xml version="1.0"?>

Deklaraci můžeme používat ve všech dokumentech. Standardně obsahuje pouze určení verze XML, pro zachování zpětné kompatibility v případě dalších verzích XML.

Použité kódování můžeme určit pomocí parametru encoding, který je součástí XML deklarace.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<dokument>
 Dokument si vesele píši ve starém špatném Notepadu.
</dokument>

Varování

Pokud dokument nepíšeme v UTF-8 nebo UTF-16, musíme kódování určit v XML deklaraci. Pokud to neuděláme, totálně tím zmateme většinu aplikaci, které s XML dokumentem mají pracovat.

Jeden XML dokument může být fyzicky uložen v několika souborech. Dílčí soubory se načítají jako tzv. externí entity. Pro každou externí entitu můžeme rovněž určit její kódování a to tak, že na prvním řádku použijeme deklaraci kódování. K této problematice se ještě podrobněji vrátíme, až si řekneme, jak rozdělit docbookový dokument do více souborů.

<?xml version="1.0" encoding="kódování"?>

Může se stát, že náš editor nepodporuje všechny znaky, které potřebujeme použít. Například píšeme dokument v češtině, ale potřebujeme v něm použít řecké písmeno π. To se ve většině 8bitových kódování (jako např. windows-1250 nebo ISO 8859-2) nevyskytuje. Proto můžeme do XML dokumentu vložit libovolný znak pomocí znakové entity. Znaková entita má tvar &#xkód znaku;, kde kód znaku je kód znaku ze znakové sady ISO 10646 zapsaný v šestnáctkové soustavě. Můžeme použít i tvar &#kód znaku;, kde je kód znaku zapsán v desítkové soustavě.

Obsah kruhu se vypočte podle vzorce &#x3c0;r<sup>2</sup>.
Originální&#32;způsob, jak vložit do textu mezeru.

Přehled znaků a jejich kódů nalezneme například na serveru sdružení Unicode nebo v mapě znaků ve Windows.

2.1.3. Další syntaktické obraty

Komentáře

Pokud potřebujeme v dokumentu něco vysvětlit nebo část textu dočasně skrýt, s výhodou k tomu použijeme komentář. Komentář je součástí dokumentu, ale parsery jej ignorují a není dále zpracováván. Komentář se zapisuje mezi znaky <!-- a -->.

<!-- Vysvětlující text -->

Komentář může obsahovat cokoliv, kromě posloupnosti znaků --. V komentáři dokonce můžeme používat tagy atd. Jsou však zcela ignorovány. To se hodí pro dočasné vyřazení části dokumentu ze zpracování.

<para>První odstavec.</para>
<!-- <para>Šéf mi leze krkem.</para> -->
<para>Třetí odstavec.</para>

Sekce CDATA

Pokud potřebujeme do dokumentu vložit větší kus textu, kde se hojně používají znaky se speciálním významem jako `<', `>' a `&', je nepohodlné je zapisovat pomocí znakových entit. Sekce CDATA oceníme zejména v případech, kdy je součástí XML dokumentu kód nějakého programu nebo HTML či XML kód. Použití sekcí CDATA si ukážeme na následujícím dokumentu.

<script language="JavaScript">
<![CDATA[
 for (i=0; i < 10; i++)
 {
  document.writeln("<p>Ahoj</p>");
 }
]]>
</script>

Bez použití sekce CDATA by byl zápis přece jen poněkud krkolomný.

<script language="JavaScript">
 for (i=0; i &lt; 10; i++)
 {
  document.writeln("&lt;p&gt;Ahoj&lt;/p&gt;");
 }
</script>

Obecně se tedy sekce CDATA zapisují jako <![CDATA[text]]>. Text přitom může obsahovat cokoliv, kromě sekvence znaků ]]>. Konstrukce CDATA existuje v XML pro větší pohodlí autorů, kteří zapisují XML kód ručně.

Instrukce pro zpracování

XML dokumenty mohou být zpracovávány různými programy. Někdy může být užitečné do dokumentu uložit řídící informace, které jsou určeny pouze pro některý program. Můžeme tak do dokumentu zařadit odkaz na styl definující zobrazení v prohlížeči, formátovacímu programu můžeme naznačit, kde má zalomit stránku. Moderní skriptové jazyky pro generování dynamických webových stránek se také zapisují přímo do těla dokumentů. Pro všechny tyto účely má XML k dispozici standardní způsob pro zařazení nestandardních informací. Na libovolné místo dokumentu (kromě značkování – podobně jako u komentářů) můžeme vložit instrukce pro zpracování (processing instructions). Tyto instrukce XML parser ignoruje, předá je nadřazené aplikaci – záleží na ní, zda je nějak využije. Syntaxe instrukcí je velice jednoduchá.

<?identifikátor data?>

Pomocí identifikátoru můžeme rozlišovat jednotlivé druhy instrukcí – do jednoho dokumentu můžeme umístit instrukce pro několik různých programů. Samotná data instrukce mohou mít libovolný tvar, ale nesmějí obsahovat sekvenci znaků ?>.

Například DSSSL a XSL styly rozpoznávají instrukci dbhtml, kterou lze ovlivňovat jméno souboru v případě generování výstupu do HTML.

2.2. První dokument v DocBooku

V DocBooku můžeme vytvářet mnoho druhů dokumentů, ale nejobvyklejší jsou knihy. Následující ukázka obsahuje velice jednoduchou knihu zapsanou v DocBooku.

Příklad 2.1. Kniha zapsaná v DocBooku – prvni.xml

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE book PUBLIC '-//OASIS//DTD DocBook XML V4.5//EN' 
     'http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd'>
<book lang="cs">
 <bookinfo>
  <title>První pokusná kniha</title>
  <author>
   <firstname>Jiří</firstname>
   <surname>Kosek</surname>
  </author>
 </bookinfo>
 <preface>
  <title>Úvod</title>
  <para>Odstavec textu.</para>
  <para>...</para>
 </preface>
 <chapter>
  <title>První kapitola</title>
  <para>Text první kapitoly</para>
  <para>...</para>
 </chapter>
 <chapter>
  <title>Druhá kapitola</title>
  <para>Text druhé kapitoly</para>
  <para>...</para>
 </chapter>
 <appendix>
  <title>První příloha</title>
  <para>Text přílohy</para>
  <para>...</para>
 </appendix>
</book>

2.3. Formátování prvního dokumentu

Dokument zapsaný v DocBooku sice přesně popisuje to co má – dokument, ale nijak nedefinuje, jak se má dokument zobrazit nebo zformátovat před tiskem. Pokud chceme XML dokument zobrazit musíme mít k dispozici styl, který definuje zobrazení jednotlivých elementů v dokumentu. Styly se zapisují v některém ze stylových jazyků. V současné době jsou nejpoužívanější následující stylové jazyky:

 • XSL – stylový jazyk navržený speciálně pro XML. Dnes se již hodně používá a do budoucnosti je nejperspektivnější. Existují volně dostupné XSL styly speciálně určené pro DocBook.

 • DSSSL – stylový jazyk původně navržený pro SGML, umí však zpracovat i XML dokumenty. Příliš se nerozšířil a vypadá to, že pozvolna ze světa zmizí. Existují volně dostupné DSSSL styly speciálně určené pro DocBook.

 • CSS (kaskádové styly) – pro formátování docbookových dokumentů většinou kvůli své jednoduchosti nepostačují.

 • FOSI – stylový jazyk používaný v některých komerčních aplikacích.

O instalaci stylů a nástrojů potřebných pro jejich zpracování se více dozvíte v kapitole 9 – „Instalace. Tabulka 2.1 – „Výstupní formáty podporované DSSSL a XSL styly“ shrnuje nejpoužívanější výstupní formáty, které je možné pomocí jednotlivých stylů a nástrojů získat. Obdobnou informaci přináší i obrázek 2.1 – „Možnosti zpracování dokumentů XSL a DSSSL styly“.

Tabulka 2.1. Výstupní formáty podporované DSSSL a XSL styly

Výstupní formátStylový jazykPotřebné nástroje
jedna HTML stránkaDSSSLJade
jedna HTML stránkaXSLlibovolný XSLT procesor
sada HTML stránekDSSSLJade
sada HTML stránekXSLlibovolný XSLT procesor
PDFDSSSLJade+JadeTeX nebo Jade+Word+Distiller
PDFXSLlibovolný XSLT procesor + FO procesor (např. XEP)
RTFDSSSLJade
RTFXSLlibovolný XSLT procesor + vhodný FO procesor (např. XFC)
WordMLXSLlibovolný XSLT procesor + vhodný FO procesor (např. XFC)
ODFXSLlibovolný XSLT procesor + vhodný FO procesor (např. XFC)
PostScriptDSSSLJade+JadeTeX nebo Jade+Word+ovladač PS tiskárny
PostScriptXSLlibovolný XSLT procesor + FO procesor (např. XEP)
HTML HelpXSLlibovolný XSLT procesor + HTML Help WorkShop
Java HelpXSLlibovolný XSLT procesor + Java Help
Eclipse HelpXSLlibovolný XSLT procesor
manuálové stránkyXSLlibovolný XSLT procesor

Obrázek 2.1. Možnosti zpracování dokumentů XSL a DSSSL styly

Možnosti zpracování dokumentů XSL a DSSSL styly

Obrázek 2.2. Možnosti zpracování dokumentů pomocí XSL stylů

Možnosti zpracování dokumentů pomocí XSL stylů

2.3.1. Použití DSSSL stylů

Pokud chceme použít DSSSL styly musíme mít k dispozici program Jade, který je umí aplikovat na SGML/XML dokumenty. Při spuštění je potřeba Jade zavolat s následujícími parametry:

jade -d styl -t výstupní_formát XML_deklarace soubor.xml

Pokud například chceme získat RTF, zadáme příkaz:

jade -d c:\docbook\dsssl\print\docbook.dsl -t rtf c:\docbook\jade\xml.dcl prvni.xml

Po chvilce dostaneme soubor prvni.rtf, který můžeme načíst v libovolném editoru, který podporuje formát RTF. Dokument je automaticky editorem zformátován, obvykle jsou pouze chybná čísla stran v obsahu. Při tisku se čísla stran správně přepočítají. Ručně můžeme například v MS Wordu přepočítání vyvolat stiskem kláves Ctrl+A a F9.

Pro získání HTML verze stačí místo stylů určených pro tisk použít HTML styly a jako výstupní formát použít sgml:

jade -d c:\docbook\dsssl\html\docbook.dsl -t sgml c:\docbook\jade\xml.dcl prvni.xml

Získáme několik HTML stránek doplněných o přehledné navigační prvky a automaticky se rovněž vygeneruje obsah dokumentu. Pokud bychom chtěli získat celý dokument jako jednu stránku, při volání Jade předáme stylu parametr ovlivňující jeho chování:

jade -d c:\docbook\dsssl\html\docbook.dsl -V nochunks -t sgml c:\docbook\jade\xml.dcl prvni.xml > prvni.html

V tomto případě Jade generovaný HTML kód zapisuje na standardní výstup, a proto jsme ho pomocí > přesměrovali do souboru.

Jade ještě umí generovat výstup pro tisk ve formátech MIF (FrameMaker) a TeX – využívá se přitom balík maker JadeTeX. FrameMaker není v našich krajích moc rozšířen, proto se jím nebudeme zabývat. JadeTeX nepracuje za všech okolností správně a má problémy s delšími dokumenty.

2.3.2. Použití XSL stylů

Pro zpracování dokumentu pomocí XSL stylů musíme mít nějaký XSLT procesor a případně FO procesor. My použijeme Saxon a XEP.

Pro získání HTML verze dokumentu, můžeme použít příkaz:

saxon -o prvni.html prvni.xml c:\docbook\xsl\html\docbook.xsl

Pokud chceme místo jedné HTML stránky, získat sadu stránek provázaných odkazy, stačí použít styl chunk.xsl místo docbook.xsl:

saxon prvni.xml c:\docbook\xsl\html\chunk.xsl

Pokud chceme získat nápovědu ve formátu HTML Help, spustíme speciální styl htmlhelp.xsl. Ten se chová velice podobně jako styl chunk.xsl a navíc vygeneruje soubor pro kompilátor HTML Helpu. Při spouštění Saxonu ještě musíme nastavit parametr, který určí kódování řídících souborů pro kompilátor HTML Helpu.

saxon prvni.xml c:\docbook\xsl\htmlhelp\htmlhelp.xsl "htmlhelp.encoding=windows-1250"

Automaticky se vygenerují soubory toc.hhc a htmlhelp.hhp. Druhý z nich je projektovým souborem pro kompilátor HTML Helpu a můžeme ho proto otevřít v programu HTML Help Workshop. Z menu vybereme příkaz FileCompile. Do souboru htmlhelp.chm vygeneruje se nápověda ve formátu HTML Help. Místo HTML Help Workshopu lze použít i řádkový kompilátor hhc.

Poslední formát, který můžeme pomocí XSL stylů snadno získat je PDF. Nejprve si vytvoříme soubor obsahující formátovací objekty:

saxon -o prvni.fo prvni.xml c:\docbook\xsl\fo\docbook.xsl

z něj pak vygenerujeme PDF například pomocí XEPu:

xep -fo prvni.fo -pdf prvni.pdf

XEP si také umí domyslet jméno PDF dokumentu sám, takže stačí zadat:

xep -fo prvni.fo

Proces transformace na formátovací objekty a formátování můžeme spojit do jednoho kroku, protože XEP má v sobě zabudovaný Saxon:

xep -xml prvni.xml -xsl c:\docbook\xsl\fo\docbook.xsl

2.4. Kontrola syntaxe dokumentu

Správnou syntaxi můžeme zkontrolovat pomocí libovolného validujícího parseru. Většina editorů má parser zabudován přímo v sobě. Mezi nejznámější řádkové parsery patří nsgmls pocházející ještě z dob SGML:

nsgmls -wxml -s c:\docbook\jade\xml.dcl prvni.xml

Další možností je např. xmllint:

xmllint --noout --valid prvni.xml

Integrovanou funkci validace obsahuje i většina editorů XML.

© Jiří Kosek 2007
Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se systémem DocBook. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.