Databinding

Práce s dokumentem

// stream pro čtení dat ze souboru
StreamReader reader = new StreamReader("faktura.xml");

// serializátor založený na třídě vygenerované ze schématu
// pomocí: xsd /c faktura.xsd
XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(faktura));

// do objektu f se deserializuje celý dokument faktury
faktura f = (faktura)serializer.Deserialize(reader);

// pomocné proměnné
decimal suma = 0;
decimal sumaDPH = 0;

// sečtení je hračka, nemusíme se starat ani o datové typy
foreach (polozka p in f.polozka)
{
  suma += p.cena;
  sumaDPH += p.cena * (p.dph/100);
}

// výpis statistiky
System.Console.WriteLine("Celkem Kč:  " + suma);
System.Console.WriteLine("Celkem DPH:  " + sumaDPH);