Služby BIOS pro práci s obrazovkou

Volání BIOS
   BIOS je tady k tomu, aby vám zajistil kompatibilitu
programů na různých počítačích a grafických kartách.
Samozřejmě, že můžete grafickou kartu ovládat přímo pomocí
registrů a zapisovat přímo do videopaměti. Musíte však
všechny programy psát tolikrát, kolik je různých grafických
karet, na nichž má váš program pracovat. Můžete však použít
BIOS, tomu předáte pouze parametry a on už vše udělá za vás,
ať máte v počítači jakoukoliv grafickou kartu. Je
samozřejmé, že za tuto flexibilitu zaplatíte. Tím, že BIOS
podporuje velké množství karet, nejsou jeho rutiny tak
rychlé. Nemohou totiž využívat speciálních vlastností
jednotlivých adaptérů. Pokud tedy potřebujete něco udělat
opravdu rychle a efektivně, musíte sáhnout k programování
registrů a přímému zápisu do paměti.
   Volání videoslužeb BIOS se provádí pomocí interruptu
10h. Předtím než ho zavoláte, musíte do registru AH uložit
číslo služby a do ostatních registrů případné parametry,
které tato služba vyžaduje. K volání služeb BIOS je
samozřejmě nejvhodnější používat assembler, ale je možné je
volat i z vyšších programovacích jazyků. Některé
programovací jazyky umožňují přímo zapisovat do zdrojového
textu assembler. Nebo disponují funkcemi k volání služeb
BIOS (v Turbo Pascalu je to například procedura INTR).
Následující příklad nám ukáže, jak nastavit zobrazovací mód
3, tj. text 80 sloupců a 25 řádek.

Assembler:
      mov  AH, 00h   ;služba 00h - nastavení módu
      mov  AL, 03h   ;číslo módu
      int  10h     ;volání INT 10h

Turbo Pascal pomoci interního assembleru:
      asm
       push DS
       push BP
       mov  AH, 00h   ;služba 00h - nastavení módu
       mov  AL, 03h   ;číslo módu
       int  10h     ;volání INT 10h
       pop  BP
       pop  DS
      end;
pozn. Před voláním INT 10h je v interním assembleru Turbo
   Pascalu vhodné uložit obsah registrů DS, BP. Tyto
   registry nesmí být pro ostatní části programu změněny
   a služba na INT 10h by je mohla změnit.

Turbo Pascal pomocí procedury INTR:
      Var Reg: Registers;
      begin
       Reg.AH := 00;    ;služba 00h - nastavení módu
       Reg.AL := 03;    ;číslo módu
       Intr($10, Reg);   ;volání INT 10h
      end;

V případě, že některá služba vrací nějaké výsledky, jsou
opět vráceny v registrech mikroprocesoru.

Služby BIOS pro práci s obrazovkou
   V této kapitole popíšeme služby 00h-00f interruptu
10h. Ty zbývající, které jsou specifické pro karty EGA a VGA
popíšeme v následující části.

Služba 00h - Nastavení zobrazovacího módu
=========================================
Popis: Funkce se používá k nastavení zobrazovacího módu
   adaptéru. Mohou se pomocí ní nastavovat textové režimy
   a režimy grafické: 320 x 200, 640 x 200, 640 x 350
   a 640 x 480. Poté mohou být znaky na obrazovku
   zapisovány pomocí služeb 09h, 0ah, 0eh, 13h. Bod můžete
   zobrazit pomocí služby 0ch.

Vstup: AH = 00h Číslo služby
    AL = Číslo zobrazovacího módu (podle následující
      tabulky)

   Mód Grafika/Text    Počet barev
   -------------------------------------------------
   00h text 40 x 25    16 barev VGA, 16 odstínů šedi EGA
   01h text 40 x 25    16 barev EGA,VGA
   02h text 80 x 25    16 barev VGA, 16 odstínů šedi EGA
   03h text 80 x 25    16 barev EGA/VGA
   04h grafika 320 x 200 4 barvy
   05h grafika 320 x 200 4 barvy VGA, 4 odstíny šedi EGA
   06h grafika 640 x 200 2 barvy (jedna z nich je černá)
   07h text 80 x 25    monochromatické zobrazení
   0dh grafika 320 x 200 16 barev EGA, VGA
   0eh grafika 640 x 200 16 barev EGA, VGA
   0fh grafika 640 x 350 monochrom. zobr. EGA, VGA
   10h grafika 640 x 350 4 barvy (EGA 64K), 16 barev EGA, VGA
   11h grafika 640 x 480 monochrom. zobr. VGA
   12h grafika 640 x 480 16 barev VGA
   13h grafika 320 x 200 256 barev VGA
   6ah grafika 800 x 600 16 barev, pouze pokud karta podporuje VESA
 
Poznámka: Na adaptéru EGA s monochromatickým monitorem
   používejte pouze módy 07h a 0fh.

   Pokud nejvyšší bit AL nastavíte na 1, při inicializaci
   módu se zachová původní obsah obrazovky. Nastavení
   nejvyššího bitu provede tak, že k číslu módu uloženému
   v registru AL přičtete hodnotu 80h.

Služba 01h - Nastavení tvaru textového kurzoru
==============================================
Popis: Tato funkce slouží k definování tvaru kurzoru. Můžete
   určit počáteční a koncovou řádku, mezi kterými bude
   vybarvena obdélníková část znakového boxu. Kurzor tedy
   nemusí začínat na první a končit na poslední řádce.
   Může být klidně ve středu znakového boxu. V grafických
   módech kurzor není.

   Počáteční a koncová řádka kurzoru jsou uloženy v pěti
   nejnižších bitech. Bity 7, 6 a 5 by měly vždy obsahovat
   nulu (na adaptérech EGA a VGA, na ostatních určují
   rychlost blikání kurzoru). Pokud chcete kurzor učinit
   neviditelným, nastavte jeho konec i počátek pod znakový
   box (tj. obě hodnoty budou větší než 7). Pokud na EGA
   nastavíte počáteční řádku větší než koncovou, objeví se
   kurzor jako dvě čárky nad sebou (inverze kurzoru, který
   by se objevil, pokud by počáteční a koncová řádka byly
   vyměněny). Adaptér VGA tento trik neumožňuje. Pokud je
   počáteční řádka větší než koncová, kurzor se neobjeví.

   Jelikož starší textové módy podporovaly pouze
   osmiřádkový kurzor, musel být v zájmu zachování
   kompatibility udělán kompromis na novějších textových
   módech, které podporují znaky se 14 nebo 16 řádky.
   Pokud je číslo řádku 0-3 považuje se za horní řádek
   a pokud je 4-7, považuje se za dolní (hodnota 4-7 pak
   podle adaptéru odpovídá řádkům 10-13 - EGA , případně
   12-15 - VGA). Pokud interval definice kurzoru
   obsahuje i řádky 4 a 5 (v registrech uloženo jako
   3 a 4) vyplní se i prostor mezi nimi.

Vstup: AH = 01h Číslo služby
    CH = Počáteční řádka kurzoru (bity 0-4)
    CL = Koncová řádka kurzoru (bity 0-4)

Služba 02h - Nastavení pozice kurzoru
=====================================
Popis: Nastaví pozici kurzoru na obrazovce. Řádka 0 je horní
   řádka obrazovky a sloupec 0 je sloupec nejvíce vlevo na
   obrazovce.

Vstup: AH = 02h Číslo služby
    DL = Číslo řádky
    DH = Číslo sloupce
    BH = Číslo stránky (vysvětlení co je stránka
      naleznete u popisu služby 05h)

Služba 03h - Čtení pozice a velikosti kurzoru
=============================================
Popis: Čte aktuální souřadnice kurzoru v dané stránce.
   Zjistí také velikost kurzoru (tak jak byl definován
   službou 01h).

Vstup: AH = 03h Číslo služby
    BH = Číslo stránky

Výstup: Bude obsažen v registrech po zavolání služby
    DH = Aktuální řádka, na které je kurzor
    DL = Aktuální sloupec, ve kterém je kurzor
    CH = Počáteční řádka kurzoru
    CL = Koncová řádka kurzoru

Služba 04h - Čtení pozice světelného pera
=========================================
Popis: Tato služba zjišťuje souřadnice světelného pera v
   okamžiku, kdy bylo stisknuto jeho tlačítko. Pokud je
   aktuální zobrazovací režim 4-6, grafický řádek je
   vracen v registru CH. Pokud používate nové EGA módy,
   číslo grafické řádky služba uloží do registru CX.

Vstup: AH = 04h Číslo služby

Výstup: Bude obsažen v registrech po zavolání služby
    AH = 0  Nebylo stisknuto tlačítko na světelném
         peru, informace v ostatních registrech jsou
         neplatné.
      = 1  Bylo stisknuto tlačítko na světelném peru,
         informace v registrech platí.
    DH =   Znaková řádka
    DL =   Znakový sloupec
    CH =   Grafická řádka (v módech 4-6)
    CX =   Grafická řádka v nových EGA režimech
    BX =   Grafický sloupec

Poznámka: Karta VGA nepodporuje práci se světelným perem.
    Volání této služby, pokud máte VGA kartu postrádá
    jakýkoliv smysl.

Služba 05h - Výběr aktivní obrazové stránky
===========================================
Popis: Adaptér může mít v paměti najednou několik stránek
    (obsahů obrazovky). Ale pouze jedna z těchto stránek
    může být zobrazována. U většiny funkcí BIOS, které
    zapisují znaky na obrazovku, kreslí bod, přesouvají
    kurzor atd., si můžete zvolit, do které stránky se
    její výstup promítne. Využijete-li této schopnosti
    grafické karty, můžete jednu stránku zobrazovat a ve
    druhé provádět změny. Pak obě stránky přepnout a nová
    stránka se zobrazí okamžitě bez pomalého
    vykreslování. Toto se dá výhodně uplatnit například
    při animaci.

    Tato služba vám umožní zvolit stránku, která se bude
    zobrazovat. Obvykle se zobrazuje stránka 0 a do ní se
    také provádějí všechny změny.

Vstup: AH = 05h Číslo služby
    AL = Číslo stránky, která se má zobrazit

Poznámka: Čísla stránek dostupných v různých
    zobrazovacích režimech udává následující tabulka.
    Pokud obsahuje 0 znamená to, že je dostupná jedna
    stránka s číslem 0, atd.

    Mód 64K  128K 256K - Velikost paměti videoadaptéru
    ---------------------
    00h 0-7  0-7  0-7
    01h 0-7  0-7  0-7
    02h 0-3  0-7  0-7
    03h 0-3  0-7  0-7
    04h 0   0   0
    05h 0   0   0
    06h 0   0   0
    07h 0-3  0-7  0-7
    0dh 0-1  0-3  0-7
    0eh 0   0-1  0-3
    0fh 0   0-1  0-1
    10h 0   0   0-1
    11h -   -   0   Pouze VGA
    12h -   -   0   Pouze VGA
    13h -   -   0   Pouze VGA

    Všechny karty VGA mají nejméně 256K paměti, tzn.
    platí pro ně poslední sloupec tabulky.

Služba 06h - Rolování aktivní obrazové stránky nahoru
=====================================================
Popis: Tato funkce roluje obsah obrazovky zezdola nahorů. Do
    spodní části obrazovky jsou vkládány prázdné řádky.
    Můžete specifikovat levý horní a pravý dolní roh
    okénka a rolování pak bude probíhat pouze v něm a ne
    na celé ploše obrazovky. Tato funkce pracuje pouze s
    aktivní obrazovou stránkou.

    Pokud zadáte jako počet řádek k odrolování 0, smaže
    se celá obrazovka (okno).

Vstup: AH = 06h Číslo služby
    AL = Počet řádek k odrolování (0 maže celé okno)
    BH = Atribut znaků přidaváných jako nová řádka (viz.
         služba 08h)
    CH = Horní okraj okna (číslo řádky)
    CL = Levý okraj okna (číslo sloupce)
    DH = Dolní řádka okna (číslo řádky)
    DL = Pravý okraj okna (číslo sloupce)

Služba 07h - Rolování aktivní obrazové stránky dolů
===================================================
Popis: Tato funkce roluje obsah okénka dolů. Prázdné řádky
    jsou vkládány na horním okraji okna. Tato služba
    pracuje stejně jako služba 06h, pouze směr rolování
    textu je opačný.

Vstup: AH = 07h Číslo služby
    AL = Počet řádek k odrolování (0 maže celé okno)
    BH = Atribut znaků přidaváných jako nová řádka (viz.
         služba 08h)
    CH = Horní okraj okna (číslo řádky)
    CL = Levý okraj okna (číslo sloupce)
    DH = Dolní řádka okna (číslo řádky)
    DL = Pravý okraj okna (číslo sloupce)

Služba 08h - Čtení znaku a jeho atributu na pozici kurzoru
==========================================================
Popis: Tato funkce slouží k zjištění kódu a atributu znaku
    na aktuální pozici kurzoru v libovolné obrazovové
    stránce. Atribut znaku je jeden byte dlouhá informace
    o způsobu zobrazení znaku podle následující tabulky:

    /------------------------------------------------\
    |blikání| barva pozadí | inten- | barva znaku |
    |    |        | zita  |       |
    |-------+----------------+--------+--------------|
 MSB |  7  | 6 | 5 | 4 |  3  | 2 | 1 | 0 |
    \------------------------------------------------/

    Pro barevné monitory je přiřazení barev následující:
    Bity 4-6 (barva pozadí):
      000 černá    100 červená
      001 modrá    101 fialová
      010 zelená    110 hnědá
      011 tyrkysová  111 bílá

    Bity 0-3 (barva znaku):
      0000 černá    1000 tmavě šedá
      0001 modrá    1001 světle modrá
      0010 zelená   1010 světle zelená
      0011 tyrkysová  1011 světle tyrkysová
      0100 červená   1100 světle červená
      0101 fialová   1101 světle fialová
      0110 hnědá    1110 žlutá
      0111 světle šedá 1111 bílá

    Na monochromatických monitorech (není myšlen
    černobílý monitor, který se u nás často používá
    v kombinaci s VGA kartou) by barva pozadí měla být
    buď 0 (černá) nebo 111b=07h (barevná). Barva znaku
    000b odpovídá černé, 001b - znak bude podtržený a
    111b - znak bude barevný. Hodnota atributu má význam
    pouze v textových režimech.

Vstup: AH = 08h Číslo služby
    BH = Číslo obrazové stránky

Výstup: Bude obsažen v registrech po zavolání služby
    AL = ASCII kód znaku
    AH = Atribut znaku (pouze v textovém režimu)

Poznámka: U popisu služeb 10h a 11h naleznete mnoho dalších
    informací o atributech a znakových sadách.

    Bit určující blikání může být přeprogramován tak, aby
    určoval intenzitu barvy pazadí (pro pozadí pak můžeme
    použít také 16 barev). Toto nastavení lze provést
    pomocí CRTC registrů nebo voláním služby 10h a funkce
    03h interruptu 10h.

    Bit určující intenzitu barvy znaku může být
    přeprogramován tak, aby určoval jednu ze dvou
    znakových sad, z kterých se získávají informace o
    tvaru znaku. Můžete tak v textovém režimu používat
    najednou 512 znaků.

Služba 09h - Zapsání znaku a atributu na pozici kurzoru
=======================================================
Popis: Tuto službu můžete použít k zapsání znaku (nebo
    několika stejných znaků) do libovolné z obrazových
    stránek. Znak se objeví na pozici kurzoru, kterou
    můžete nastavit pomocí služby 02h.
    Atribut znaku má následující význam (pro textové
    režimy):
    /------------------------------------------------\
    |blikání| barva pozadí | inten- | barva znaku |
    |    |        | zita  |       |
    |-------+----------------+--------+--------------|
 MSB |  7  | 6 | 5 | 4 |  3  | 2 | 1 | 0 |
    \------------------------------------------------/

    Pro barevné monitory je přiřazení barev následující:
    Bity 4-6 (barva pozadí):
      000 černá    100 červená
      001 modrá    101 fialová
      010 zelená    110 hnědá
      011 tyrkysová  111 bílá

    Bity 0-3 (barva znaku):
      0000 černá    1000 tmavě šedá
      0001 modrá    1001 světle modrá
      0010 zelená   1010 světle zelená
      0011 tyrkysová  1011 světle tyrkysová
      0100 červená   1100 světle červená
      0101 fialová   1101 světle fialová
      0110 hnědá    1110 žlutá
      0111 světle šedá 1111 bílá

    Na monochromatických monitorech (není myšlen
    černobílý monitor, který se u nás často používá
    v kombinaci s VGA kartou) by barva pozadí měla být
    buď 0 (černá) nebo 111b=07h (barevná). Barva znaku
    000b odpovídá černé, 001b - znak bude podtržený a
    111b - znak bude barevný.

    V grafickém režimu se byte atributu používá k určení
    barvy znaku. Pokud s barvou zároveň nastavíte bit 7
    na jedna, znak bude na obrazovku kreslen tak, že se s
    jejím obsahem provede operace XOR. (Body na než by se
    kreslil znak jsou zinvertovány.)

    Pokud tuto funkci použijete v textovém režimu k
    zobrazení více znaků, které by se na řádku nevešly,
    automaticky ve vypisování pokračuje na začátku
    dalšího řádku. V grafickém režimu se všechny znaky
    musí vejít na řádku. (Pokud se nevejdou, většinou se
    přesunou na další řádku, ale neposunou se dolů o 8
    pixelů, tj. výšku znaku, ale jen o jeden pixel.)

Vstup: AH = 09h Číslo služby
    AL = ASCII kód znaku
    BH = Číslo obrazové stránky (gr. režim 13h používá
         tento byte k určení barvy pozadí)
    BL = Atribut zobrazení
    CX = Kolikrát se má znak zobrazit

Poznámka: Pozice kurzoru po zavolání této služby zůstává
    nezměněna (i v případě výstupu několika znaků).
    Umísťování kurzoru musí program obstarávat sám.

    Řídící znaky jako CR, LF, BS (Backspace) jsou
    zobrazeny jako znaky. Jejich správná interpretace
    musí být obsažena v programu např. pomocí změny
    pozice kurzoru.

Služba 0ah - Zapsání znaku na pozici kurzoru
============================================
Popis: Tato služba je shodná se službou 09h s tím rozdílem,
    že nelze specifikovat atribut zobrazení (ponechá se
    původní).

Vstup: AH = 0ah Číslo služby
    AL = ASCII kód znaku
    BH = Použitá obrazová stránky
    CX = Kolikrát se má znak zobrazit

Služba 0bh - Nastavení palety barev
===================================
Popis: Tato služba pracuje pouze v režimech kompatibilních s
    CGA. Pro nastavení palety v EGA/VGA režimech použijte
    službu 10h.

    Obsah registru BH určuje, co se vlastně bude
    nastavovat. Pokud obsahuje 0, nastavuje se barva
    pozadí (0-15) případně barva rámečku v textových
    režimech (0-31). Pokud BH obsahuje 1, určuje nejméně
    významný bit registru BL jednu ze dvou palet:
    zelená, červená a hnědá nebo tyrkysová, fialová
    a bílá.

Vstup: AH = 0bh Číslo služby
    BH = Výběr palety k nastavení
         0 - pozadí/rámeček
         1 - nastavení palet barev
    BL = pro BH = 0 - barva pozadí (0-15) v grafických
            režimech; v textových režimech barva
            rámečku (0-31)
      pro BH = 1 - výběr palety
             0 -> zelená, červená, hnědá
             1 -> tyrkysová, fialová, bílá

Služba 0ch - Zapiš bod
======================
Popis: Tato služba slouží k nakreslení bodu do libovolné
    obrazové stránky v grafických režimech. Pozice bodu
    se udává pomocí kartézských souřadnic. Levý horní roh
    obrazovky má souřadnice (0, 0).

    Nastavením bitu 7 v byte barvy (uložena v AL)
    zajistíte, že bod bude XORován s původním obsahem
    obrazovky.

    Na grafických adaptérech, které podporují pouze jednu
    grafickou stránku, není bráno číslo obrazové stránky
    do úvahy (např. CGA).

Vstup: AH = 0ch Číslo služby
    AL = Barva bodu
    BH = Číslo obrazové stránky
    CX = X souřadnice bodu - sloupec (0-319 nebo 0-639)
    DX = Y souřadnice bodu - řádka (0-199, 0-349 nebo
         0-479)

Poznámka: Tato a následující služba jsou velmi pomalé. Pokud
    tedy potřebujete používat rychlou grafiku, musíte si
    napsat vlastní vlastní rychlé rutiny, které
    využívají všech možností karet (některé z nich jsou
    na konci článku), nebo použít některou z mnoha již
    hotových grafických knihoven (nejznámější je asi BGI
    - Borland Graphics Interface).

Služba 0dh - Přečti bod
=======================
Popis: Tato služba zjistí barvu libovolnéhbo bodu na
    obrazovce. Opět pro libovolnou obrazovou stránku.
    Levý horní roh stínítka má souřadnice (0, 0).

    Na kartách CGA se číslo obrazové stránky ignoruje.

Vstup: AH = 0dh Číslo služby
    BH = Číslo obrazové stránky
    CX = X souřadnice bodu - sloupec (0-319 nebo 0-639)
    DX = Y souřadnice bodu - řádka (0-199, 0-349 nebo
         0-479)

Výstup: Bude obsažen v registrech po zavolání služby
    AL = Barva bodu

Poznámka: Tato funkce je dost pomalá.

Služba 0eh - Zapiš řídící znak do aktivní stránky
=================================================
Popis: Tato služba slouží k zapsání znaku na obrazovku.
    Narozdíl od předešlých podobných funkcí je po vypsání
    znaku kurzor přesunut na následující pozici a jsou
    interpretovány řídící kódy CR (0dh), LF (0ah), BS
    (08h) a bell (7) - pípnutí.

    Služba zapisuje pouze do aktuální videostránky. Barva
    znaku má význam pouze v grafických režimech.

Vstup: AH = 0eh Číslo služby
    AL = ASCII kód znaku
    BL = Barva znaku (pouze pro grafické režimy)

Služba 0fh - Zjisti aktuální zobrazovací režim
==============================================
Popis: Tato služba zjišťuje informace o aktuálním
    zobrazovacím režimu. Zjišťuje počet zobrazovaných
    sloupců, aktuální obrazovou stránku a číslo
    zobrazovacího režimu. Pokud byl režim inicializován
    bez mazání obrazovky (bit 7 nastaven na jedna), bude
    mít i zjištěné číslo režimu nastavený bit 7.
    K zjištění skutečného čísla zobrazovacího režimu pak
    můžete použít instrukci AND AL, 7fh.

Vstup: AH = 0fh Číslo služby

Výstup: Bude obsažen v registrech po zavolání služby
    AL = Číslo zobrazovacího módu
    AH = Počet sloupců obrazovky
    BH = Číslo aktuální obrazové stránky

Příklad na závěr
    Následující program demonstrujte použití některých ze
služeb 00h - 0fh. Nejdříve program pomocí služby 0fh zjistí
aktuální zobrazovací mód. Ten uloží pro pozdější použití při
ukončování programu. Videokartu přepne pomocí služby 00h do
módu 12h (pro EGA je možno 0fh). Poté pomocí služby 02h
nastaví pozici kurzoru. Na této pozici zobrazí nápis "Ukázka
kreslení bodů na obrazovku". Pak pod sebe postupně nakreslí
patnáct vodorovných čar napříč obrazovkou (kreslí je po
bodech pomocí služby 0ch). Jejich barvy budou postupně 15 až
1, tj. od bílé až po modrou. Pak už program čeká jen na
stisk klávesy, po kterém obnoví původní videomód a ukončí
svou činnost.
    Všimněte si, že ve smyčce na kreslení bodů je
před voláním INT 10h uložen obsah registrů a poté zase
obnoven. Je to z toho důvodu, že BIOS rutina může změnit
obsah některých registrů procesoru, na které se později
odvoláváme. Zamezíme tak situaci, že se program "kousne"
a my nevíme proč.
    Program lze do spustitelného tvaru převést sekvencí
těchto příkazů:
    TASM jméno_souboru
    TLINK jméno_souboru,
pokud předtím následující výpis uložíme do souboru
jméno_souboru.ASM.


    .286         ; používá některé instrukce mp i80286 (pusha, popa)
    .MODEL small    ; paměťový model
    .STACK 100h     ; zásobník

    .DATA        ; data segment
; Text vypisovaný na obrazovku + 3 pípnutí
Msg   db   'Ukázka kreslení bodů na obrazovku !!!',7,7,7
StrLen equ   $-Msg    ; délka textu
OldMode db   00      ; místo na uložení původního videomódu

    .CODE        ; začátek kódu programu
    mov   AX, @data  ; nastaví správný data segment
    mov   DS, AX

    mov   AH, 0fh   ; služba 0fh - Zjištění grafického módu
    int   10h     ; volání služby
    and   AL, 7fh   ; smazání nejvyššího bitu
    mov   OldMode, AL ; uložení původního zobrazovacího módu

    mov   AH, 00h   ; služba 00h - nastavení zobrazovacího módu
    mov   AL, 12h   ; mód 12h - grafika 640 x 480
               ; pro EGA např. 0fh - 640 x 350
    int   10h     ; volání služby

    mov   AH, 02h   ; služba 02h - nastavení pozice kurzoru
    mov   BH, 00h   ; číslo obrazové stránky je 0
    mov   DL, 21    ; kurzor na sloupec 21
    mov   DH, 1    ; a řádku 1
    int   10h     ; volání služby

    mov   SI, OFFSET Msg    ; v DS:SI je adresa na Msg string
    mov   CX, StrLen      ; do CX délka řetězce
    mov   AH, 0eh        ; služba 0eh - zapsání řídícího znaku
    mov   BL, 0fh        ; barva znaku 15 - bílá

WriteLoop:
    lodsb             ; načte znak
    int   10h          ; vytiskne jej
    loop  WriteLoop       ; opakuje pro všechny znaky řetězce

    mov   AH, 0ch        ; služba 0ch - zobrazení bodu
    mov   BH, 00h        ; číslo obrazové stránky
    mov   DX, 100        ; Y souřadnice
    mov   CX, 639        ; X souřadnice
    mov   AL, 15        ; počáteční barva je bílá

DotLoop:
    pusha             ; uloží registry, služba je může měnit
    int   10h          ; zavolej službu
    popa             ; obnovení registrů
    loop  DotLoop        ; dokud CX > 0 kresli body
                   ; tj. nakreslí se vodorovná čára
    pusha             ; uložení registrů
    int   10h          ; nakresli poslední bod
    popa             ; obnovení registrů

    inc   DX          ; zvětši Y souřadnici
    mov   CX, 639        ; nastav X souřadnici
    dec   AL          ; zmenši číslo barvy
    jnz   DotLoop        ; dokud barva není 0, kresli další čáru

    mov   AH, 01h        ; čeká na znak z klávesnice
    int   21h          ; služba 01h DOS

    mov   AH, 00h        ; služba 00h - nastavení zobraz. módu
    mov   AL, OldMode      ; původní videomód
    int   10h          ; volání služby

    mov   AH, 4ch        ; ukončení programu
    int   21h          ; DOS služba 4ch

    END              ; konec programu


[Pokračování] | [Obsah]


Copyright © Jiří Kosek