Algoritmy rovinné grafiky

   Obrázek vytvářený na obrazovce se skládá z různých
elementárních objektů: bodů, úseček, kruhů, elips atd.
Zobrazení těchto objektů je různě složité. Bodu odpovídá
jeden bit obrazové paměti, zde není žádný problém.
U složitějších objektů (čára, kruh) je situace poněkud
složitější. Z čistě matematického hlediska jsou tyto objekty
složeny z nekonečného počtu bodů. Obrazovka samozřejmě
nemůže zobrazit tak velký počet nekonečně malých bodů a tak
musí být provedena určitá aproximace, kdy se vykreslí pixely
ležící nejblíže skutečnému umístění křivky. Algoritmy pro
rovinou grafiku mají za úkol, co nejrychleji
a nejjednodušeji, určit polohu aproximovaných pixelů.
Z těchto algoritmů je nejjednodušší algoritmus pro kreslení
úseček. Rozebereme ho zde tedy poněkud podrobněji.

Bresenhamův algoritmus pro kresbu úsečky
   Z matematiky si ještě možná pamatujete, že rovnici
přímky lze zapsat ve tvaru:

   y = mx + b,             ( 1 )

kde m je směrnice a b posun na ose y. Je-li úsečka určena
počátečním a koncovým bodem (souřadnicmi bodů [x1,y1] a
[x2,y2]), můžeme směrnici a posunutí vyjádřit následujícími
vztahy:
      y2-y1   ëy
   m = ------- = ----
      x2-x1   ëx
                     ( 2 )
     x2y1-x1y2   x2y1-x1y2
   b = ----------- = -----------.
      x2-x1      ëx

Algoritmy pro zobrazení úsečky vycházejí z rovnic 1 a 2.
Na nějakém intervalu ëx se souřadnice y změní o hodnotu ëy
podle následujícího vztahu:

   ëy = m ëx.

   J.E.Bresenham vymyslel algoritmus, který při generování
úsečky vystačí s celočíselnou aritmetikou. Na obrázku 10 je
nakreslena část obrazovky, na které mají být zobrazeny
pixely úsečky. Po nakreslení levého koncového bodu úsečky
máme rozhodnout, zda následující bod bude vykreslen na
pozici se souřadnicí y stejnou jako předchozí bod nebo o
jedna větší. Z těchto dvou možností umístění následujícího
pixelu vybereme tu, která leží blíže skutečné poloze bodu
úsečky.
   Popíšeme si zde způsob, jak pomocí Bresenhamova
algoritmu vykreslit úsečku s kladnou směrnicí menší než 1.
Ostatní směry jsou pouze obměnou dále uvdedného postupu. V
případě, že úsečka má kladnou směrnici menší než jedna je
řídící osou osa x. Znamená to, že postupně pro všechny
souřadnice x měněné o jedničku, určíme jim odpovídající
souřadnice y. Předpokokládejme, že pixel o souřadnicích
[xi,yi] již byl nakreslen a my máme rozhodnou o poloze
následujícího. Na výběr máme ze dvou možností [xi+1,yi] a
[xi+1,yi+1]. Vzdálenost těchto dvou bodů od skutečného bodu
úsečky je na obraázku 10 vyznačena jako d1 a d2. Pro
skutečnou souřadnci y platí:

   y = m (xi + 1) + b.

Pak platí:

   d1 = y - yi    = m (xi + 1) + b - yi

   d2 = yi + 1 - y  = yi + 1 - m (xi + 1) - b

Rozdíl těchto dvou vzdáleností je:

   ëd = d1 - d2 = 2m (xi + 1) - 2yi + 2b - 1  ( 3 )

Podle proměné ëd můžeme určit, který ze dvou pixelů leží
blíže skutečnému umístění usečky. Kladná hodnota ëd, znamená
že d1 > d2 a tudíž bližší je pixel o souřadnicích
[xi+1,yi+1]. Naopak záporná hodnota ëd (d1 < d2) vybere
pixel o souřadnicích [xi+1,yi]. Není tedy důležitá hodnota
ëd, ale její znaménko. Bohužel ëd není díky m celočíslená.
Celou rovnici 3 však můžeme vynásobit ëx a dostáváme:

   pi = ëd ëx = 2 ëy xi - 2 ëx yi + 2 ëy + ëx (2b - 1), ( 4 )

kde 2 ëy + ëx (2b - 1) je konstanta, která bude při
následujících úpravách vyloučena. Hodnotu p, podle jejíhož
znaménka určujeme polohu následujících pixelů nazveme
predikcí. Predikci následujcího bodu pi+1 můžeme zapsat
jako:

   pi+1 = 2 ëy xi+1 - 2 ëx yi+1 + konstanta    ( 5 )

Rovnice 4 a 5 můžeme odečíst, vyjádříme tak pi+1 pomocí pi:

   pi+1 = pi + 2 ëy - 2 ëx (yi+1 - yi),      ( 6 )

za předpokladu, že xi+1 = xi + 1.
   Následující vztahy vyjadřují závislost hodnoty pi+1 na
hodnotě pi:
  /---------------------------------------------\
  | pi < 0   =>  pi+1 = pi + 2 ëy     |
  |---------------------------------------------|
  | pi ň 0   =>  pi+1 = pi + 2 ëy - 2 ëx  |
  \---------------------------------------------/
První hodnota predikce p1 se získá dosazením počátečního
bodu úsečky do rovnice 4. Dostaneme p1 = 2 ëy - ëx.
   Predikce tvoří základní kritérium pro výběr pixelů
tvořících rastrový obraz úsečky. Hodnotu pi pro každý pixel
postupně aktualizujeme podle jednoduchých vztahů v tabulce.
Znaménko predikce určuje polohu následujícího pixelu. Pokud
je predikce záporná, y souřadnice následujícího pixelu se
nemění. Pokud je kladná, zvětší se o jedna.
   V případě, kdy je směrnice větší než jedna zaměníme
souřadnice x a y a algoritmus zůstane stejný. Pokud je
směrnice úsečky záporná, jedna ze souřadnic se zmenšuje a
zbytek postupu je shodný.

           Příklad na závěr

   Některé zde uvedené poznatky shrneme do ukázkového
programu. Je jím jednoduchá grafická knihovna, která dovede
pouze kreslit čáry různými barvami a různým způsobem je
kombinovat s již nakreslenými objekty. Knihovna je ve tvaru
unity pro Turbo Pascal, což je pro většinu z vás asi
nejdostupnější a nejsrozumitelnější programovací jazyk. Pro
dosažení vysoké rychlosti jsou její klíčové části napsáné
v assembleru.

Unit SGraph;

interface

Const
 { Konstanty pro typ kreslení }
 NormalPut = 0;       { Přepisování }
 ANDPut  = 8;       { Logické AND }
 ORPut   = 16;       { Logické OR }
 XORPut  = 24;       { Logické XOR }

{ Hlavičky exportovaných procedur }
procedure Line( X1, Y1, X2, Y2: word); { Kreslení čáry }
procedure InitGraph;          { Inicializace grafiky }
procedure CloseGraph;          { Obnovení původního videomódu }
procedure SetColor( Color: byte);    { Nastavení barvy pro kreslení čar }
procedure SetWriteMode( Mode: byte);  { Volba druhu kombinace kreslených a
                     již zobrazených dat }

implementation

Const
 ActColor: byte = 15;     { Proměná sloužící k uložení aktuální barvy
                 Standardně je nastavena bílá barva }
 WriteMode: byte = 0;     { Zapisovací režim 0 = přepisování
                          8 = AND
                         16 = OR
                         24 = XOR     }
 BytesPerRow = 80;       { Počet byte v jedné řádce (640/8 = 80) }
 IsGraphicsMode: boolean
         = false;   { Indikace zda jsme v grafice }
 PixelsPerByte   = 3;      { Počet bodů v jednom bite udaný
                    v bitových posuvech }
 ModMask      = 7;      { Bitová maska pro získání MOD 8 (zbytku
                    po dělení osmi }
 BMask       = 128;     { Bitová maska pro kreslení bodu }
 VRAMSegment    = $a000;    { Segment počátku obrazové paměti }
 GraphicsAR     = $3ce;     { Port Graphics 1 and 2 Address Register }
 ModeRegister    = 5;      { Index registru zapisovacího módu }
 DataRotate     = 3;      { Index registru pro rotaci a kombinaci dat }
 BitMask      = 8;      { Index registru bitové masky }

var
  OldVMode: byte;          { Proměná sloužící pro uchování čísla
                    zobrazovacího režimu }
  delta: word;           { Pomocné proměné pro uchování 2dx nebo 2dy}

procedure Line( X1, Y1, X2, Y2: word); assembler;
{ Kreslí čáru z X1, Y1 do X2, Y2 }
const
   neg_dx   = 2;      { Znaménko od delta x }
   neg_dy   = 4;      { Znaménko od delta y }

asm
    push  BP       { Uchování registrů BP }
    push  DS       {         a DS }

    mov   AX, X1     { Načtení souřadnic do registrů procesoru }
    mov   BX, Y1
    mov   CX, X2
    mov   DX, Y2

    xor   BP, BP     { Smazání registru BP }
    mov   DI, CX     { Spočítání hodnoty deltax }
    sub   DI, AX
    jg   @p_dx      { Je deltax kladné ? }
    or   BP, neg_dx   { ne => ulož znaménko do BP }
    neg   DI       {    absolutní hodnota DI tj. deltax }

 @p_dx:
    mov   SI, DX     { Určení hodnoty deltay }
    sub   SI, BX
    jg   @p_dy      { Je deltay kladné ? }
    or   BP, neg_dy   { ne => ulož znaménko do BP }
    neg   SI       {    absolutní hodnota delaty }

 @p_dy:
    cmp   DI, SI     { Porovnání deltax a deltay }
    jb   @vertical_dir  { deltax > deltay <=> absolutní hodnota směrnice > 1
                             => vertikální směr
                 deltax <= deltay <=> absolutní hodnota směrnice <= 1
                             => horizontální směr     }

 @horizontal_dir:
    test  BP, neg_dx   { Porovnání X1 a X2 }
    jz   @hor_init    { Je směr zprava doleva ? }
    xchg  AX, CX     { ne => vyměn souřadnice počátku a konce čáry }
    xchg  BX, DX
    xor   BP, neg_dy   { uprav znaménko deltay }

 @hor_init:          { Výpočet adresy prvního bodu }
    mov   CX, AX     { Do CX X1 }
    xchg  AX, BX     { BX = X1, AX = X2 }
    mov   DX, BytesPerRow    { DX = Počet byte na jedné řádce (80) }
    mul   DX           { AX:DX = Y1 * 80 }
    shr   BX, PixelsPerByte   { BX = BX div 8 }
    add   BX, AX         { V BX je offset prvního bodu čáry }

    mov   AX, DS         { Do ES přesuneme DS }
    mov   ES, AX

    mov   AX, VRAMSegment    { Segment obrazové paměti do DS }
    mov   DS, AX
    mov   DX, GraphicsAR      { Port adresového registru grafického kontroleru }
    mov   AX, ModeRegister + $0200 { Nastaví zapisovací mód 2 }
    out   DX, AX

    mov   AL, DataRotate      { Nastaví způsob kombinace dat z CPU }
    mov   AH, ES: WriteMode     { s latch-registry }
    out   DX, AX

    and   CX, ModMask       { CX = X1 and 7 }
    mov   AH, BMask        { AH = 80h, tj. nastaven je levý pixel }
    shr   AH, CL         { Rotace AH. Po rotaci je v AH bitová maska bodu }

    mov   DX, BP         { Uchová znaménka deltax a deltay v DX }

    mov   CX, DI         { CX = deltax }
    inc   CX           { CX = deltax - 1, tj. počet bodů na čáře }
                    { Výpočet predikce do BP: }
    shl   SI, 1          { SI = 2*deltay }
    mov   BP, SI         { BP = 2*deltay }
    sub   BP, DI         { BP = 2*deltax - deltay }
    shl   DI, 1          { DI = 2*deltax }

    mov   ES: delta, DI      { Uložení hodnoty 2*deltax }

    mov   DI, BX         { Do DI offset adresy 1. bodu }

    test  DX, neg_dy       { Určení směru }
    pushf              { Uchování flagů }
    mov   DX, GraphicsAR     { Nastaví index graf. kontroleru na Bit mask reg. }
    mov   AL, BitMask
    out   DX, AL
    inc   DX           { DX = datový port graf. kontroleru }
    popf              { Obnoví flagy s výsledkem testu směru }
    jnz   @hor_neg_dy_init    { Rozskok, podle znaménka směrnice }

 @hor_pos_dy_init:           { Kladná směrnice, y souřadnice je zvyšována }
    mov   BL, ES: ActColor    { BL = Barva čáry }
    mov   BH, BL         { BH = Barva čáry }
    mov   AL, AH         { AL = Bitová maska prvního bodu }

 @hor_pos_dy:
    cmp   BP, 0         { Test predikce }
    jng   @hor_pos_dy_L1
    out   DX, AL         { predikce >= 0 }
    mov   BL, BH         { BL = Barva bodu }
    xchg   [DI], BL        { Nakresli bod }
    xor   AL, AL         { Vynuluje střádanou masku }
    sub   BP, ES: delta     { Upraví predikaci P = P - 2*deltax }
    add   DI, BytesPerRow    { Zvětšení y souřadnice }
 @hor_pos_dy_L1:
    add   BP, SI         { Úprava predikce P = P + 2*deltay }
    ror   AH, 1         { Zvětšení x souřadnice }
    jc    @hor_pos_dy_L2     { Přesáhli jsme jeden byte ? }
    or    AL, AH         { Uprav masku byte }
    loop   @hor_pos_dy      { Další bod }
    jmp   @hor_pos_dy_lastbyte  { Došli jsme do koncového bodu }
 @hor_pos_dy_L2:
    out   DX, AL         { Nastaví novou bitovou masku }
    mov   BL, BH
    xchg   [DI], BL        { Nakreslí body jednoho byte }
    mov   AL, AH         { Inicializuje bitovou masku }
    inc   DI           { Zvětší x souřadnici }
    loop   @hor_pos_dy      { Byl to poslední bod ? }
    jmp   @l_done        {    => konec kreslení čáry }
 @hor_pos_dy_lastbyte:
    xor   AL, AH         { Poslední bit je neplatný, odstranit }
    out   DX, AL         { Nastavení bitové masky }
    mov   BL, BH         { BL = Barva čáry }
    xchg   [DI], BL        { Nakreslení bodu }
    jmp   @l_done        { Ukončení kreslení čáry }

 @hor_neg_dy_init:           { Záporná směrnice, y souřadnice je zmenšována }
    mov   BL, ES: ActColor    { BL = Barva čáry }
    mov   BH, BL         { BH = Barva čáry }
    mov   AL, AH         { AL = Bitová maska prvního bodu }

 @hor_neg_dy:
    cmp   BP, 0         { Test predikce }
    jng   @hor_neg_dy_L1
    out   DX, AL         { predikce >= 0 }
    mov   BL, BH         { BL = Barva bodu }
    xchg   [DI], BL        { Nakresli bod }
    xor   AL, AL         { Vynuluje střádanou masku }
    sub   BP, ES: delta     { Upraví predikaci P = P - 2*deltax }
    sub   DI, BytesPerRow    { Zmenšení y souřadnice }
 @hor_neg_dy_L1:
    add   BP, SI         { Úprava predikce P = P + 2*deltay }
    ror   AH, 1         { Zvětšení x souřadnice }
    jc    @hor_neg_dy_L2     { Přesáhli jsme jeden byte ? }
    or    AL, AH         { Uprav masku byte }
    loop   @hor_neg_dy      { Další bod }
    jmp   @hor_neg_dy_lastbyte  { Došli jsme do koncového bodu }
 @hor_neg_dy_L2:
    out   DX, AL         { Nastaví novou bitovou masku }
    mov   BL, BH
    xchg   [DI], BL        { Nakreslí body jednoho byte }
    mov   AL, AH         { Inicializuje bitovou masku }
    inc   DI           { Zvětší x souřadnici }
    loop   @hor_neg_dy      { Byl to poslední bod ? }
    jmp   @l_done        {    => konec kreslení čáry }
 @hor_neg_dy_lastbyte:
    xor   AL, AH         { Poslední bit je neplatný, odstranit }
    out   DX, AL         { Nastavení bitové masky }
    mov   BL, BH         { BL = Barva čáry }
    xchg   [DI], BL        { Nakreslení bodu }
    jmp   @l_done        { Ukončení kreslení čáry }


 @vertical_dir:            { Výpočet adresy 1. bodu }
    test  BP, neg_dy       { Kreslíme shora dolů ? }
    jz   @vert_init
    xchg  AX, CX         { Prohození souřadnic }
    xchg  BX, DX
    xor   BP, neg_dx       { Úprava znaménka }

 @vert_init:
    mov   CX, AX         { CX = X1 }
    xchg  AX, BX         { AX = Y1, BX = X1 }
    mov   DX, BytesPerRow     { DX = Počet byte na řádku (80) }
    mul   DX           { AX:DX = Y1 * 80 }
    shr   BX, PixelsPerByte    { BX = X1 div 8 }
    add   BX, AX         { BX = Offset adresy 1. bodu }

    mov   AX, DS         { Uloží datový segment do ES }
    mov   ES, AX

    mov   AX, VRAMSegment     { DS = Segment obrazové paměti }
    mov   DS, AX
    mov   DX, GraphicsAR       { Port adresového registru graf. kontroleru }
    mov   AX, ModeRegister + $0200  { Nastaví zapisovací mód 2 }
    out   DX, AX

    mov   AL, DataRotate     { Nastavení způsobu kombinování dat z CPU }
    mov   AH, ES: WriteMode    { s latch-registry            }
    out   DX, AX

    and   CX, ModMask       { CX = X1 and 7 }
    mov   AH, BMask        { Bitová maska pro levý bod (80h) }
    shr   AH, CL         { Rotací vytvoří správnou masku }

    mov   DX, BP         { Uloží znaménka do DX }

    mov   CX, SI         { CX = Délka čáry }
    inc   CX
                    { Určení predikace }
    shl   DI, 1          { DI = 2*deltax }
    add   BP, DI         { BP = 2*deltax }
    sub   BP, SI         { BP = 2*deltax - deltay }
    shl   SI, 1          { SI = 2*deltay }

    mov   ES: delta, SI      { uloží 2*deltay }
    mov   SI, DI         { SI = 2*deltax }

    mov   DI, BX         { DI = Offset adresy 1. bodu }

    test  DX, neg_dx       { Zjištění směru }
    mov   DX, GraphicsAR     { DX = adresový port graf. kontroleru }
    jnz   @vert_neg_dx_init    { Rozskok podle znaménka směrnice }

 @vert_pos_dx_init:          { Kladná směrnice }
    mov   BL, ES: ActColor    { BL = Barva čáry }
    mov   BH, BL         { BH = Barva čáry }
    mov   AL, BitMask       { Index Bit mask registru }
    out   DX, AX
    inc   DX           { DX = datový registr graf. kontroleru }
    mov   AL, AH         { AL = Bitová maska }

 @vert_pos_dx:
    mov   BL, BH         { BL = Barva čáry }
    xchg  [DI], BL        { Nakreslí bod }
    cmp   BP, 0          { Test predikce }
    jng   @vert_pos_dx_L1
    sub   BP, ES: delta      { P >= 0, P = P - 2*deltay }
    ror   AL, 1          { Zvyš souřadnici x }
    adc   DI, 0          { Přesun do dalšího byte }
    out   DX, AL         { Nastav novou bitovou masku }

 @vert_pos_dx_L1:
    add   BP, SI         { P = P + 2*deltax }
    add   DI, BytesPerRow     { Zvyš souřadnici y }
    loop  @vert_pos_dx      { Další bod }
    jmp   @l_done         { Konec čáry }

 @vert_neg_dx_init:          { Záporná směrnice }
    mov   BL, ES: ActColor    { BL = Barva čáry }
    mov   BH, BL         { BH = Barva čáry }
    mov   AL, BitMask       { Index Bit mask registru }
    out   DX, AX
    inc   DX           { DX = datový registr graf. kontroleru }
    mov   AL, AH         { AL = Bitová maska }

 @vert_neg_dx:
    mov   BL, BH         { BL = Barva čáry }
    xchg  [DI], BL        { Nakreslí bod }
    cmp   BP, 0          { Test predikce }
    jng   @vert_neg_dx_L1
    sub   BP, ES: delta      { P >= 0, P = P - 2*deltay }
    rol   AL, 1          { Zmenši souřadnici x }
    sbb   DI, 0          { Přesun do dalšího byte }
    out   DX, AL         { Nastav novou bitovou masku }

 @vert_neg_dx_L1:
    add   BP, SI         { P = P + 2*deltax }
    add   DI, BytesPerRow     { Zvyš souřadnici y }
    loop  @vert_neg_dx      { Další bod }
    jmp   @l_done         { Konec čáry }

 @l_done:
    mov   DX, GraphicsAR     { Smazání bitové masky }
    mov   AX, BitMask
    out   DX, AX
    mov   AX, ModeRegister
    out   DX, AX         { Nastaví zapisovací mód 0 }
    mov   AX, DataRotate
    out   DX, AX         { Vypne rotyci dat, standardní kombinování dat }

 @exit:
    pop   DS           { Obnoví obsah registrů DS }
    pop   BP           {            BP }
end;

procedure SetMode( Mode: byte); assembler;
{ Nastaví aktuální zobrazovací režim pomocí služby 00h BIOS }
asm
    mov   AH, 00h
    mov   AL, Mode
    int   10h
end;
function GetMode: byte; assembler;
{ Službou BIOS zjistí zobrazovací režim }
asm
    mov   AH, 0fh
    int   10h
end;

procedure InitGraph;
{ Inicializace grafiky }
begin
 if not IsGraphicsMode then
  OldVMode := GetMode;    { Uloží číslo aktivního zobrazovacího režimu }
 SetMode( $12);        { Nastaví zobrazovací režim 640 x 480, 16 barev }
 IsGraphicsMode := True;    { Nastaví příznak přepnutí do grafiky }
end;

procedure CloseGraph;
{ Ukončí grafický režim }
begin
 if IsGraphicsMode then SetMode( OldVMode);  { Obnoví původní zobr. režim }
 IsGraphicsMode := False;
end;

procedure SetColor( Color: byte);
{ Nastaví barvu použitou pro kreslení }
begin
 ActColor := Color;
end;

procedure SetWriteMode( Mode: byte);
{ Nastaví zapisovací režim pro kreslení }
begin
 WriteMode := Mode;
end;

begin
end.


Použití grafické knihovny demonstruje následující krátký
program, který navíc využívá některé z registrů karty VGA
k snadné implementaci vertikálního scrolování dvěma směry
zároveň. Všimněte si, že scrolování bude stejně rychlé na
všech počítačích, bez ohledu na jejich rychlost. Je to
způsobeno tím, že jednotlivé animační kroky jsou odděleny
čekáním na vertikální zpětný chod, který je v tomto
zobrazovacím režimu generován s frekvencí přibližně 60 Hz.
Program pro svojí správnou činnost potřebuje kartu VGA.


Uses
  Sgraph,           { Použvá jednotku SGraph }
  Crt;            {        a Crt  }

procedure SetStartAdr( Adr: word); assembler;
{ Procedura nastavující registry CRTC počáteční adresa index 0ch a 0dh }
asm
    mov   DX, 3dah     { Vstupní stavový registr 1 }
 @wait_retrace:
    in   AL, DX
    and   AL, 8
    jz   @wait_retrace  { Čekání na vertikální zpětný chod }
 @wait_display:
    in   AL, DX
    and   AL, 8
    jnz   @wait_display  { Čekání na aktivní zobrazovací signál }

    mov   cx, Adr
    mov   dx, 03d4h    { CRTC adresový registr }
    mov   al, 0ch     { index počáteční adresa - vyšší byte }
    mov   ah, ch
    out   dx, ax
    inc   al       { index počáteční adresa - nižší byte }
    mov   ah, cl     { nižší byte adresy }
    out   dx, ax
end;

procedure SetLineComp( Line: word); assembler;
{ Nastaví registr CRTC porovnání řádky včetně 9. a 10. bitu }
asm
    mov   DX, 03d4h    { CRTC adresový registr }
    mov   AL, 18h     { index registru porovnání řádky }
    out   DX, AL
    mov   CX, Line
    mov   AL, CL
    inc   DX
    out   DX, AL     { zápis 8 nižších byte čísla řádky }
    dec   DX
    mov   AL, 07h     { index registru přetečení }
    out   DX, AL
    inc   DX
    in   AL, DX     { čte nastavení registru přetečení }
    mov   CL, CH
    and   CL, 1
    shl   CL, 4
    and   AL, 11101111b  { smaže 9. bit čísla řádky pro porovnání }
    or   AL, CL     { nastaví 9. bit }
    out   DX, AL     { zapíše registr }
    dec   DX
    mov   AL, 09h     { registr počet řádek na znak - obsahuje 10. bit }
    out   DX, AL
    inc   DX
    in   AL, DX
    shr   CH, 1
    and   CH, 1
    shl   CH, 6
    and   AL, 10111111b  { smazání staré hodnoty 10. bitu }
    or   AL, CH     { nová hodnota 10. bitu }
    out   DX, AL     { zapsání registru }
end;

const
   MaxX = 639;        { Maximální hodnota souřadnice x }
   MaxY = 479;        { Maximální hodnota souřadnice y }

var
  i: word;           { Pomocné proměnné }
  x: word;

begin
 InitGraph;          { Inicializace grafiky }
 SetWriteMode( XORPut);    { Nastavení zapisovacího způsobu }

 { Nakreslení jednoduchého obrazce přes celou obrazovku }
 for x := 0 to MaxX do
  Line( MaxX div 2, MaxY div 2, x, 0);
 for x := 0 to MaxY do
  Line( MaxX div 2, MaxY div 2, MaxX, x);
 for x := MaxX downto 0 do
  Line( MaxX div 2, MaxY div 2, x, MaxY);
 for x := MaxY downto 0 do
  Line( MaxX div 2, MaxY div 2, 0, x);

 { Jednoduchá animace }
 for i := 0 to MaxY div 2 do
 begin
  SetLineComp( i);          { Scrolování dolů pomocí porovnání řádky }
  SetStartAdr( i* 80);        { Zároveň scrolování nahorů pomocí počáteční adresy }
 end;

 { Obrácený směr animace }
 for i := MaxY div 2 downto 0 do
 begin
  SetLineComp( i);
  SetStartAdr( i* 80);
 end;

 Delay( 300);         { Malá pauza nakonec }
 SetLineComp( 1023);      { Nastavení standardní hodnoty }
 CloseGraph;          { Ukončení grafiky, předchozí zobr. režim }
end.


Literatura:

[1] Kliewer, B.D. - EGA/VGA A programmer's reference guide
   371 stran, McGraw-Hill Publishing Company, 1990

[2] Žára, J. - Počítačová grafika - principy a algoritmy
   472 stran, Grada a.s., 1992

[3] Brown, R. - Interrupt List - freewarová el. příručka
   1993

[Obsah]


Copyright © Jiří Kosek