Programování registrů

   Zobrazovací adaptéry EGA a VGA mají několik registrů,
které ovlivňují funcki těchto adaptérů. O některých z těchto
registrů jsme se již zmínili v popisu přístupu do paměti
adaptéru. Registry lze rozdělit do šesti skupin:
   - externí registry (External registers)
   - registry sequenceru (Sequencer registers)
   - CRTC registry (CRTC = Cathode Ray Tube Controller -
    kontroler obrazovky)
   - registry grafického kontroleru (Grapics Controller
    registers)
   - atributové registry (Attribute registers)
   - DAC (Digital to Analog Converter = číslicově
    anologový převodník) registry - ty má pouze VGA
Registry patřící do téže skupiny mají většinou úzce spjatý
význam a ovládají jednu z částí tvorby a zobrazovaní dat na
obrazovce. Sequencer řídí tok dat mezi videopamětí a
atributovým kontrolerem. Atributový kontroler má na starosti
práci s barvou a paletami barev. DAC převádí v kartě VGA
digitální informaci o barvě na příslušná napětí pro
analogový monitor. Pomocí CRTC registrů lze ovládat časování
obrazovky. Grafický kontroler ovládá módy přístupu k
obrazové paměti. Externí registry zajišťují několik funkcí,
které nejsou zařazeny v ostatních skupinách registrů. DAC
regsitry jsou přítomny pouze na kartách VGA, neboť EGA
používá digitální přenos obrazových informací do monitoru.
   K většině registrů (výjimku tvoří externí registry) se
přistupuje nepřímo. Každá skupina registrů má vlastní
adresový a datový registr. Tyto dva registry jsou mapovány
na vstupně-výstupních portech procesoru. Pokud chcete
přistupovat k nějakému registru, musíte nejprve na příslušný
port náležící adresovému registru zapsat index vámi
požadovaného registru a pak můžete na portu odpovídajícímu
datovému registru pracovat s vámi požadovaným registrem.
Pokud tedy chcete zapsat hodnotu 10 do Map mask registru
(ten má index 2 v sequenceru), můžete použít následující
rutinu:

   mov  DX, 3c4h  ;číslo portu adresového registru sequenceru
   mov  AL, 2    ;index Map mask registru
   out  DX, AL   ;zapsání hodnoty na port
   inc  DX     ;v DX je port datového registru sequenceru
   mov  AL, 10   ;požadovaná hodnota pro Map mask
   out  DX, AL   ;zapsání hodnoty v AL na port

Port adresového i datového registru leží hned vedle sebe.
Mikroprocesory 80x86 umožňují pomocí jedné instrukce
(OUT DX, AX) zápis na dva následující porty. Většina
grafických karet umožňuje přístup k registrům pomocí této
programovací techniky. Obecně pak lze psát:

   mov  DX, Port adresního registru
   mov  AL, Index požadovaného registru
   mov  AH, Hodnota zapisovaná do požadovaného registru
   out  DX, AX

Výše uvedená rutina modifikující Map mask registr lze
použitím této finty přepsat do tvaru krátké rutinky:

   mov  DX, 3c4h
   mov  AX, 2 + 256 * 10
   out  DX, AX

Adresový registr si uchvává svou hodnotu až do další změny.
Modifikujete-li tedy pouze jeden registr ze skupiny stačí
nastavit adresní registr jednou a měnit pouze hodnoty
zapisované do datového registru. Změnu adresního registru je
v takových případech výhodné umístit vně cyklu. Můsíte však
být opatrní a vyloučit to, že vám index zapsaný v adresním
registru změní volání služby BIOS nebo program aktivovaný
pomocí přerušení. Pokud si nejste jisti, že nemůže dojít ke
změně tohoto registru vyvoláním nějakého rezidentního
programu, radši zakažte po dobu provádění operací přerušení.
   Do registrů na kartě EGA lze pouze zapisovat. VGA
umožňuje číst aktuální stav registrů s výjimkou
latch-registrů, adresního registru atributového kontroleru a
Input-status registru. Zjištění aktuálního nastavení karty
VGA je tedy pouze otázkou přečtení několika hodnot z portů.
U EGA je už situace složitější. Pokud je aktivní videomód
nasatven pomocí BIOS, měly by být potřebné obsahy registrů
spolu s dalšími informacemi uloženy v ukládací oblasti BIOS.
   Pokud používáte adaptér VGA a chcete modifikovat
některý z jeho registrů, měli byste nejprve načíst obsah
tohoto registru, poté změnit pouze požadované bity a
výsledek zapsat zpět na port. Zajistíte tak kompatibilitu s
následujícími verzemi zobrazovacích adaptérů.


           Externí registry

Externí registry poskytují na adaptérech EGA a VGA několik
užitečných funkcí. Narozdíl od většiny registrů
zobrazovacího adaptéru se k těmto registrům přistupuje
přímo. Každý z těchto registrů má vyhrazen vlastní port.

Miscellaneous Output register          Port: 3c2h
                        pouze zápis
===========================================================
Popis: Tento registr umožňuje změnu několika nastavení
    adaptéru, které ovlivňují jeho činnost.

    Hardwarový reset počítače nastaví všechny bity v
    tomto registru na 0.

    Tento registr je určen pouze pro zápis, a to jak na
    EGA tak i na VGA. Pokud máte VGA kartu můžete si
    přečíst nastavení tohoto registru z portu 3cch.

    Bity 2 a 3 mohou být použity ke změně časování. Pokud
    na feature-konektor připojíte zdroj kmitání o vyšší
    frekvenci než je obvyklé a změníte nastavení CRTC
    registrů, můžete dosáhnout vyššího rozlišení.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Volba portů pro CRTC registry (3d?h/3b?h)
       Tento bit určuje umístění portů CRTC
     kontroleru a Input-status registru 1. Nastavení
     tohoto bitu na 0 určuje kompatibiltu
     s monochromatickými adaptéry (MDA), čísla portů
     jsou 3b?h. Naopak nasatvení tohoto bitu na jedna
     znamená čísla portů 3d?h, což odpovídá barevným
     adaptérům.
       Před tím než budete pracovat s CRTC registry
     či případně s Input-status registrem 1, měli byste
     pomocí tohoto bitu zjistit, na kterých portech jsou
     příslušné registry dostupné.

  1  Povolení přístupu do RAM
       Nastavení tohoto bitu na 0 znemožní procesoru
     přístup k paměti videoadaptéru. Standardní
     nastavení tohoto bitu je 1, tj. přístup k paměti je
     povolen.

 2-3  Nastavení rychlosti časovače
       Tyto bity určují frekvenci časovače podle
     následující tabulky:
     /--------------------------------------------\
     | Hodnota | EGA       | VGA      |
     |---------+-----------------+----------------|
     |  00b  | 14MHz      | 25MHz     |
     |---------+-----------------+----------------|
     |  01b  | 16MHz      | 28MHz     |
     |---------+----------------------------------|
     |  10b  | Frekvence je určena externím   |
     |     | signálem (z feature-konektoru)  |
     |---------+----------------------------------|
     |  11b  | Nepoužito    | Nepoužito   |
     \--------------------------------------------/
     Před změnou tohoto nastavení byste měli pomocí
     Reset-registru sequenceru vyvolat synchronní reset
     adaptéru.

  4  Vypnutí interního ovladače obrazovky  (pouze EGA)
       Tento bit určuje původce videosignálu pro
     monitor. Obvykle je tento bit nastaven na 0 a
     adaptér EGA ovládá připojený monitor. Pokud je bit
     nastaven na 1, signál pro monitor pochází z
     výstupních pinů feature-konektoru. Protože tento
     konektor obsahuje i vstupní piny, může zařízení
     připojené pomocí feature-konektoru kombinovat
     signál z karty EGA se signálem z nějakého jiného
     zdroje (například z videa).

  5  Stránkový bit pro prokládáné módy
       Tento bit přepíná mezi dvěma 64K stránkami
     paměti z celé 128K roviny, když je aktivní mód s
     prokládáním řádku, tj. sudé řádky jsou v jedné
     stránce paměti a liché v druhé. Nastavené tohoto
     bitu na 0 mapuje do segmentu vyhrazeného pro
     videoadaptér dolních 64K a nastavení na 1 mapuje
     horních 64K.

  6  Polarita horizontálního zatemňovacího impulsu
       Polarita horizontálního zpětného paprsku je
     kladná, pokud je tento bit nastaven na 0, a
     záporná, pokud je nasatven na 1. Digitální monitory
     používají kladnou polaritu. Na analogovývh
     monitorech tento bit spolu s bitem 7 určují počet
     řádek na obrazovce.

  7   Polarita vertikálního zatemňovacího impulsu
       Polarita vertikálního zpětnéhoo impulsu je
     kladná, pokud je tento bit nastaven na 0, a
     záporná, pokud je nastaven 1. Monochraomatický
     monitor používá zápornou polaritu, barevné monitory
     používají kladné polarity a analogové monitory
     používají tento bit spolu s bitem 6 k určení počtu
     řádek na obrazovce.
     Počty řádek na obrazovce pro analogové monitory
     jsou kódovány následujícím způsobem:
     /------------------------------------\
     | Bity 6 a 7 | EGA    | VGA    |
     |------------+-----------+-----------|
     |  00b   | 200 řádek | Nepoužito |
     |  01b   | 350 řádek | 350 řádek |
     |  10b   | Nepoužito | 400 řádek |
     |  11b   | Nepoužito | 480 řádek |
     \------------------------------------/

Feature Control Register             Port: 3?ah
                         pouze zápis
============================================================
Popis: Na kartě EGA jsou bity tohoto registru použity
    k ovládání signálů na dvou pinech feature-konektoru
    (piny FC0 a FC1). Pomocí těchto dvou signálů můžete
    ovládat zařízení připojené k feature-konektoru.

    Číslo portu je buď 3bah (monochromatické adaptéry)
    nebo 3dah (barevné adaptéry).

    VGA tyto bity nepoužívá, bit 3 musí být nastaven na
    0. Karta VGA umožňuje čtení obsahu tohoto registru na
    portu 3cah.

 EGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Nastavení tohoto bitu je promítáno na pin 21
     feature-konektoru (FC0).

  1  Nastavení tohoto bitu je promítáno na pin 20
     feature-konektoru (FC1).

 2-7  Rezervováno

 VGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Rezervováno (bit 3 musí být nula)

Input Status Register 0              Port: 3c2h
Vstupní stavový registr 0            pouze čtení
============================================================
Popis: Tento registr zpřístupňuje několik důležitých
    informací o grafické kartě. Na obou adaptérech EGA i
    VGA je určen pouze pro čtení.

    Na adaptérech EGA bity 5 a 6 odpovídají signálům FEAT
    0 a FEAT 1 z feature-konektoru. Mohou být využity pro
    komunikaci mezi programem a zařízením připojeným přes
    feature-konektor. Na kartě VGA jsou tyto dva bity
    rezervovány.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Nepoužito

  5  Tento bit odpovídá signálu na pinu 19
     feature-konektoru (FEAT 0) - pouze EGA

  6  Tento bit odpovídá signálu na pinu 17
     feature-konektoru (FEAT 1) - pouze EGA

  7  Přerušení obrazovky
       Tento bit je nastaven na 1, pokud bylo
     vyvoláno přerušení IRQ2 začátkem vertikálního
     zatemňovacího impulsu. Používá se pro kontrolu zda
     přerušení bylo opravdu vyvoláno kartou EGA/VGA,
     neboť IRQ2 je používáno i jinými zařízeními (u AT
     je na něj v kaskádě napojen další řadič přerušení).
     Tento bit zůstavá nastaven na 1 do té doby, než je
     smazán. Obsluha přerušení by tedy měla tento bit
     smazat a znovu povolit přerušení pomocí registru
     CRTC - Konec vertikálního zpětného chodu (index
     tohoto registru je 11h).

Input Status Register 1              Port: 3?ah
Vstupní stavový registr 1            pouze čtení
============================================================
Popis: Tento registr zpřůstupňuje několik důležitých
    informací o grafické kartě. Na obou adaptérech EGA i
    VGA je určen pouze pro čtení.

    Číslo portu je buď 3bah (monochromatické adaptéry)
    nebo 3dah (barevné adaptéry).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Přístup adaptéru k paměti
       Tento bit je nastaven na jedna během aktivního
     zobrazovacího intervalu (tj. adaptér přistupuje k
     videopaměti). Během zatemňovacího impulsu je tento
     bit nastaven na 0. Tento bit je zde umístěn pro
     zachování zpětné kompatibility s CGA. U karty CGA
     docházelo při současném přístupu videodaptéru i
     procesoru do paměti k poruchám obrazu (tzv.
     sněžení). Zápis do paměti adaptéru EGA/VGA může být
     prováděn kdykoli, bez jakýchkoli vedlejších efektů.

  1  Světelné pero je přiloženo k obrazovce - pouze EGA
       Tento bit je nastaven na jedna, pokud je
     světelné pero přiloženo k obrazovce. Pokud je
     světelné pero neaktivní obsahuje tento bit 0.

  2  Spínač světelného pera - pouze EGA
       Tento bit je nastaven na jedna, pokud je
     spínač světelného pera otevřený, a na hodnotu 0 je
     nastaven, pokud je sepnutý.

  3  Indikace vertikálního zatemňovacího signálu
       Tento bit je nastaven na 1 při zpětném
     vertikálním zatemňovacím impulsu, tj. když se
     elektronový paprsek obrazovky, který vytváří na
     stínítku obraz, vrací z pravého dolního rohu
     obrazovky do levého horního. Po skončení
     zatemňovacího signálu je tento bit nastaven až do
     dalšího zatemnění na nula.

 4-5  Diagnostické použití
       Tyto dva bity odpovídají nastavení dvou bitů
     registru atributů. Výběr bitů je uskutečněn pomocí
     bitů 4 a 5 registru atributového kontroleru pro
     přístup k bitovým rovinám (Color Enable Register).

 6-7  Nepoužito

Video Subsystem Enable Register          Port: 3c3h
Registr ovládání aktivity videokarty        pouze VGA
============================================================
Popis: Tento registr ovládá aktivitu karty VGA. Pomocí bitu
    1 registru Miscellaneous-Output (povolení přístupu do
    RAM) může být zákázan procesoru přístup k paměti a k
    registrům videodaptéru. Pokud je zakázán přístup
    procesoru do paměti a k registrům videodaptéru, může
    být i nadále vytvářen adaptérem obraz. Podmínkou pro
    vytváření obrazu je nastavení bitu 1 registru pro
    ovládání aktivity videokarty na jedna.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0   = 1 Je generován obraz.
     = 0 Není generován obraz.

 1-7  Rezervováno


          Registry sequenceru

   Úlohou sequenceru v procesu vytváření obrazu je
ovládání toku dat z paměti a grafického kontroleru do
atributového kontroleru. V každém cyklu hodin během
aktivního zobrazovacího intervalu musí sequencer dodat
atributovému kontroleru 4 bity, které jsou převedeny na
pixel odpovídající barvy. V grafických režimech je vždy
z bitových rovin přečten byte. Bitové roviny jsou čtyři,
přečtené jsou tedy 4 byte. Tyto 4 byte se uloží do 4
posuvných registrů, odkud jsou po čtveřicích bitů posílány
do atributového kontroleru k vytvoření barvy. V textových
režimech je ASCII kód znaku použit jako odkaz do znakového
bloku, ve kterém je bitová definice tvaru znaku. Z této
definice a atributu je opět vytvořena čtveřice byte, která
je posuvným registrem postoupena atributovému kontroleru.
   Na kartě EGA atributový kontroler přímo ovládá
obrazovku. Karta VGA používá výstup atributového kontroleru
jako odkaz do tabulky DAC. Z této tabulky jsou přečteny
intenzity základních barev a po převedení na odpovídající
napětí jsou poslány na obrazovku.
   Registry sequenceru ovládájí kmitočet hodin, posuvné
registry a umístění znakového generátoru. Sequencer
rozděluje přístup procesoru a adaptéru k paměti, určuje
bitové mapy přístupné procesoru. Většina běžných aplikací
z registrů sequenceru využívá pouze Map Mask a Character Map
Select registry.

Sequencer Adress Register             Port: 3c4h
Adresový registr sequenceru
============================================================
Popis: Obsah tohoto registru určuje, který z registrů
    sequenceru bude mapován na datovém portu 3c5h. Pro
    přístup k registru sequenceru musíte na tento port
    zapsat index vámi požadovaného registru sequenceru.
    /---------------------------------------------------\
    |Index| Registr                   |
    |-----+---------------------------------------------|
    | 0 | Reset                    |
    | 1 | Režim časovače (Clocking Mode)       |
    | 2 | Map mask                  |
    | 3 | Výběr znakového bloku (Character Map Select)|
    | 4 | Paměťový režim (Memory Mode)        |
    \---------------------------------------------------/

Reset Register                  Port: 3c5h
Reset registr                  Index:  0
============================================================
Popis: Tento registr je používán k resetování sequenceru. To
    je nezbytné pro zachování obsahu obrazovky při změně
    režimu časovače. Aby sequencer pracoval musí být oba
    bity 0 a 1 nastaveny na jedna.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Asynchroní smazání sequenceru
       Nastavení tohoto bitu na 0 způsobí smazání a
     zastavení sequenceru. Výstupy se uvedou do stavu s
     vysokou impendací. Tím může být zapříčiněna ztráta
     obrazových dat.

  1  Synchroní smazání sequenceru
       Nastavení tohoto bitu na 0 způsobí smazání a
     zastavení sequenceru. Do tohoto stavu by měl být
     sequencer uveden, pokud se mění režim časovače nebo
     rychlost časovače.

 2-7  Nepoužito

Clocking Mode Register              Port: 3c5h
Režim časovače                  Index:  1
============================================================
Popis: Tento registr ovlivňuje některé funkce související s
    časováním adaptéru. Před tím, než měníte nějaké
    nastavení tohoto registru, měli byste provést
    synchronní reset sequenceru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  8/9 taktů na jeden znak
       Pokud je tento bit nastaven na 1, generují se
     standardní, 8 bodů široké znaky. Pokud je nastaven
     na 0, generují se 9 bodů široké znaky (pouze v MDA
     a VGA textových módech).

  1  Šířka pásma pro přístup do paměti - pouze EGA
       Tento bit ovládá přístupový čas do paměti pro
     videoadaptér. Nastavení tohoto bitu na jedna
     vyhradí adaptéru 2 z 5 paměťových cyklů. Nastavení
     tohoto bitu na nula vyhradí pro adaptér 4 z 5
     paměťovývh cyklů. Protože módy s vyšším rozlišením
     potřebují číst více dat během jednoho řádku,
     vyžadují všechny módy kromě 0, 1, 4, 5 a 0dh 4 z 5
     cyklů. Nastavení tohoto bitu ovlivní waitstates
     generované adaptérem. Během zpětného chodu paprsku
     pokračuje na EGA přidělování přístupu k paměti. Na
     VGA je při zpětném chodu přístup k paměti zcela
     vyhrazen procesoru.

  2  4/2 posuvné registry
       Obvykle je tento bit nastaven na 0. Data z
     paměti jsou posílána do atributového kontroleru
     pomocí 4 8bitových posuvných registrů. Nastavení
     tohoto bitu na jedna kombinuje data ze dvou
     bitových rovin do 16bitových posuvných registrů.
     Tyto registry jsou nyní však pouze dva. Sníží se
     tak počet barev, ale zvětší dostupná paměť.

  3  1/2 hodinové frekvence
       Po nastavení tohoto bitu na jedna se bude
     frekvence z časovače dělit dvěma. Toto zdvojení
     časových intervalů se používá pro zobrazení módů
     s rozlišením 320 x 200 či textových módů se 40
     znaky na řádku.

  4  4->1 posuvné registry
       Nastavení tohoto bitu na jedna aktivuje čtení
     z jedné bitové roviny po 32 bitech, které se poté
     uloží do posuvných registrů. Žádný ze standardních
     módů nepoužívá toto nastavení, neboť je k dispozici
     dostatečně velký adresní prostor.

  5  Vypnutí obrazovky
       Nastavení tohoto bitu na jedna vypne
     generování obrazu na stínítku při zachování všech
     interních funkcí videoadaptéru. Vypínání obrazovky
     lze použít v případě, kdy potřebujeme vyhradit
     všechen přístupový čas do videopaměti procesoru
     (například pro práci s velkým objemem dat). Další
     použití je v jednoduchéch screensaveru (šetřiči
     obrazovky).

 6-7  Nepoužito

Map Mask Register                 Port: 3c5h
Map mask registr                 Index:  2
============================================================
Popis: Map mask registr povoluje a zakazuje modifikaci
    jednotlivých bitových map během zápisu do paměti.
    Každý bit nastavený na jedna umožní modifikaci
    příslušné bitové roviny.

    Pokud používáte módy s oddělenými sudými a lichými
    řádky, měly by mít bity 0 a 1 stejnou hodnotu, stejně
    tak by měly mít bity 2 a 3 stejnou hodnotu. Pokud
    použiváte režim zřetězení 4 bitových map (je nastaven
    v grafickém režimu 320 x 200, 256 barev), měly by mít
    všechny bity stejnou hodnotu.

    Tento registr je aktivní ve všech zapisovacích
    režimech, tj. ovlivňuje veškerá data zapisovaná do
    paměti videoadaptéru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0   = 1 Povolena modifikace bitové roviny 0

  1   = 1 Povolena modifikace bitové roviny 1

  2   = 1 Povolena modifikace bitové roviny 2

  3   = 1 Povolena modifikace bitové roviny 3

 4-7  Nepoužito

Character Map Select Register           Port: 3c5h
Regsitr výběru znakového bloku          Index:  3
============================================================
Popis: Tento registr určuje, která část bitové roviny
    obsahuje definici znakovové sady pro textové režimy.
    Bitová rovina 2 je rozdělena na 4 části po 8K (na
    kartách EGA s méně než 256K přísluší každých 64K
    jedné části). Na kartách EGA může každá tato část
    obsahovat jeden znakový blok z celkových čtyř. VGA
    může obsahovat v jedné 8K části dva znakové bloky.
    Dva z těchto osmi (u EGA čtyř) znakových bloků mohou
    být vybrány jako primární a sekundární znakové sady.
    Obvykle jsou primární a sekundární znaková sada
    totožné a je možno zobrazovat pouze 256 znaků. Pokud
    je ale obsah znakových sad rozdílný, určuje bit 3
    atributu (intenzita) používanou znakovou sadu. Znaky
    s nastavenou intenzitou se pak objeví jako dalších
    256 použitelných znaků.

    EGA musí mít více než 64K paměti, aby podporovala dvě
    znakové sady najednou.

    Tento registr by měl být nastavován po resetu
    sequenceru, protože asynchroní smazání sequenceru
    vynuluje tento registr.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-1  Výběr primární znakové sady
        Hodnota těchto dvou bitů určuje 8K čast bitové
     roviny 2 použitou k uložení primární znakové sady.
     Hodnota 0-3 odpovídá znakovému bloku 0-3.

 2-3  Výběr sekundární znakové sady
        Hodnota těchto dvou bitů určuje 8K čast bitové
     roviny 2 použitou k uložení sekundární znakové sady
     (bit 3 atributu = 1). Hodnota 0-3 odpovídá
     znakovému bloku 0-3.

  4  Nejvyšší bit výběru sekundární znakové sady - pouze VGA
        Tento bit se připojuje na VGA k bitům 2 a 3.
     Sekundární znaková sada může být na adaptéru VGA
     uložena v jednom z osmi znakových bloků.

  5  Nejvyšší bit výběru primární znakové sady - pouze VGA
        Tento bit na VGA rozšiřuje bity 0 a 1.
     Umožňuje volbu primární znakové sady z celkem osmi
     znakových bloků.

 6-7  Nepoužito

Memory Mode Registr                Port: 3c5h
Paměťový režim sequenceru            Index:  4
============================================================
Popis: Tento registr ovlivňuje přístup sequenceru k paměti.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Textový režim
        Tento bit je nastaven na jedna v textových
     režimech a na nula v grafických. V textových
     režimech je bitová rovina 2 vyhrazena pro znakový
     generátor.

  1  Rozšíření paměti
        Tento bit je nastaven na jedna, pokud má
     adaptér více než 64K paměti. V opačném případě je
     nastaven nula.

  2  Paměťový mód s oddělenými sudými a lichými adresami
        Když je tento bit nastaven na jedna, data na
     sudých adresách jsou mapována do sudých bitových
     rovin a data na lichých adresách jsou mapována do
     lichých bitových map. Toto nastavení se týká pouze
     sequenceru. Pokud je pomocí bitu 4 registru režimu
     grafického kontroleru přepnut i grafický kontroler
     do tohoto režimu, snadno se emulují módy CGA. Tento
     paměťový model je použit i v textových režimech,
     kde jsou ASCII kódy znaků uloženy v jedné bitové
     rovině a atributy v druhé.

  3  Zřetězení 4 bitových map - pouze VGA
        Nastavení tohoto bitu na jedna uvede v
     činnost mapování podobné tomu předchozímu. Adresy
     jsou však rozděleny do čtyř skupin. Adresy, které
     jsou násobkem čtyř jsou uloženy v bitové rovině 0.
     Adresy, které po vydělení čtyřmi dávají zbytek
     jedna jsou uloženy v bitové rovině 1 atd. Tento
     paměťový režim využívá mód 13h (320 x 200, 256
     barev). Každá bitová rovina obsahuje jen každý
     čtvrtý byte. Procesor však vidí celou paměťovou
     oblast souvisle.

 4-7  Nepoužito


            Registry CRTC

   Registry CRTC tvoří největší skupinu registrů adaptéru
EGA a VGA. Ovládají veškeré funkce týkající se časovaní
a synchronizace vytváření obrazu. Jedinečností registrů CRTC
je to, že se mohou vyskytovat na dvou různých portech.
V monochromatických režimech se pro přístup k CRTC registrům
používají porty 3b4h/3b5h a v barevných režimech se
používají porty 3d4h/3d5h. Toto dvojí umístění je důsledkem
zachovávání zpětné kompatibility s MDA a CGA. Tyto adaptéry
mají totiž registry CRTC umístěny na rozdílných portech.
   Jelikož registrů CRTC je veliké množství a jejich
souvislost by nemusela být na první pohled zřejmá, povíme se
nejprve něco o způsobu tvorby obrazu na stínítku monitoru.
Obraz je vytvářen tím, že vrstva luminescenční látky je
aktivována pomocí elektronového paprsku. Tato aktivace se
projeví rozsvícením ozářené části luminoforu. Čím silnější
elektronový svazek dopadal na stínítko, tím jasnější bude
obraz. Na barevném displeji jsou naneseny luminofory tří
základních barev (buď v tenkých proužcích vedle sebe, nebo
jako trojice teček), které po složení dávají výslednou
barvu.
   Elektronový paprsek začíná svůj pohyb v levém horním
rohu obrazovky. Při pohybu doprava vykresluje jednu řádku.
Když dosáhne pravého okraje stínítka, paprsek se deaktivuje
a přesová se na následující řádku vlevo (tzv. zpětný chod
paprsku). Tento celý proces se opakuje, dokud není
vykreslena celá obrazovka. Z pravého okraje poslední řádky
se deaktivovaný paprsek přesouvá zpět do levého horního
rohu. Samotný obraz videopaměti nezabírá celou tuto plochu.
Okolo obrazu je ještě rámeček vyplněný určitou barvou (viz
obr. 9).
   Registry CRTC můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho
zda ovlivňují zobrazování jedné řádky (horizontální) nebo
skládání těchto řádek do výsledného obrazu (vertikální).
Tvorbu obrazu a velikost rozlišení ovlivňují tyto registry:
 Horizontální - Celkový počet znaků (index 0)
         Počet zobrazovaných znaků (index 1)
         Začátek zatemnění (index 2)
         Konec zetemnění (index 3)
         Začátek zpětného impulsu (index 4)
         Konec zpětného chodu paprsku (index 5)
 Vertikální - Celkový počet řádek (index 6)
         Začátek zpětného chodu paprsku (index 10h)
         Konec zpětného chodu (index 11h)
         Počet zobrazovaných řádek (index 12h)
         Začátek zatemnění (index 15h)
         Konec zatemnění (index 16h)
Některé z těchto registrů jsou více než osmibitové.
Zbývající bity mají umístěny v registru přetečení
(Overflow-register) s indexem 7.
   Horizontální hodnoty jsou ve znacích. Počítání
horizontální pozice začíná od nuly a končí celkovým počtem
znaků (index 0) plus jedna (EGA) nebo plus čtyři (VGA). Data
jsou zobrazována od 0 do počtu zobrazovaných znaků. Ten bývá
obvykle 39 nebo 79. Dostáváme tak 40 nebo 80 znaků na řádku
(v grafice krát 8 - počet bitů na znak - dostáváme 320 nebo
640). Na pozici následující za posledním zobrazeným znakem
obvykle začíná zatemnění (hodnota registru bývá nejčastěji
40 nebo 80) při zatemnění se generuje rámeček. O několik
znaků později začíná zpětný chod paprsku. Registry určující
konec zatemnění a zpětného chodu používají pouze svých 5
nejnižších bitů. Pokud 5 nejnižších bitů aktuálně kresleného
znaku odpovídá konci zatemnění, začne se vykreslovat levý
rámeček. Poté už se čeká jen na to až bude konec zpětného
chodu odpovídat aktuální poloze paprsku a začíná
vykreslování nové řádky. Protože mezi koncem zpětného chodu
a začátkem vykreslování nové řádky je málo času, lze
začátek vykreslování nové řádky posunout pomocí bitů 5 a 6
registru konec zatemnění.
   Vertikální registry mají obdobný význam, pouze jejich
jednotkou nejsou znaky, ale řádky. Vertikální snímkovací
frekvence bývá obvykle v rozsahu od 50 do 90 Hz. Obecně lze
řící, čím větší je tato frekvence, tím ostřejší
a kvalitnější je obraz. Pokud je tato frekvence menší než
60 Hz, může nám obraz připadat nestálý a klepající se.

CRTC Adress register               Port: 3?4h
Adresový registr CRTC
============================================================
Popis: Adresový registr CRTC určuje, který z registrů CRTC
    bude přístupný přes datový registr CRTC. Tento
    registr se může vyskytovat na dvou různých portech.
    Na adaptéru VGA můžete zjistit pomocí bitu 0 registru
    přečteného z portu 3cch, která ze dvou možností
    umístění je právě používána.
    /-------------------------------------------------------\
    |Index| Registr                     |
    |-----+-------------------------------------------------|
    | 00h | Celkový horizontální počet znaků        |
    | 01h | Horizontální počet zobrazovaných znaků     |
    | 02h | Začátek horizontálního zatemnění        |
    | 03h | Konec horizontálního zatemnění         |
    | 04h | Začátek horizontálního zpětného chodu paprsku  |
    | 05h | Konec horizontálního zpětného chodu paprsku   |
    | 06h | Celkový vertikální počet řádek         |
    | 07h | Registr přetečení                |
    | 08h | Verikální posun ve znakových režimech      |
    | 09h | Počet řádek na znak               |
    | 0ah | Začátek kurzoru                 |
    | 0bh | Konec kurzoru                  |
    | 0ch | Počáteční adresa - vyšší byte          |
    | 0dh | Počáteční adresa - nižší byte          |
    | 0eh | Pozice kurzoru - vyšší byte           |
    | 0fh | Pozice kurzoru - nižší byte           |
    | 10h | Začátek vertikálního zpětného chodu       |
    |   | EGA čtení - Pozice světelného pera - vyšší byte |
    | 11h | Konec vertikálního zpětného chodu        |
    |   | EGA čtení - Pozice světelného pera - nižší byte |
    | 12h | Vertikální počet zobrazovaných řádek      |
    | 13h | Offset                     |
    | 14h | Pozice podtržení                |
    | 15h | Začátek vertikálního zatemnění         |
    | 16h | Konec vertikálního zatemnění          |
    | 17h | Ovládání režimu                 |
    | 18h | Porovnání řádky                 |
    \-------------------------------------------------------/

Horizontal Total Register             Port: 3?5h
Celkový horizontální počet znaků         Index: 00h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje počet znaků v jedné
    horizontální řádce plus znaky odpovídající zpětnému
    chodu paprsku. Interní čítač se po dosažení této
    hodnoty vynuluje. Nový interval pro další řádku začne
    jeden takt po vynulování čítače.

    Hodnota v tomto registru je u EGA o 2 menší a u VGA o
    5 menší než skutečný počet znakových délek na jedné
    řádce.

    Adaptér vždy považuje první zobrazitelnou pozici za
    první pozici v čítači. Následující intervaly přísluší
    pravému rámečku, zpětnému chodu paprsku a levému
    rámečku.

    Tento registr ovlivňuje horizintální velikost pixelu.
    Čím je hodnota tohoto registru vyšší, tím více znaků
    se musí na jedné řádce zobrazit a tím menší musí být
    jeden bod.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Celkový horizontální počet znaků (o dvě menší na
     EGA a o pět menší na VGA).

Horizontal Display Enable End Register      Port: 3?5h
Horizontální počet zobrazovaných znaků      Index: 01h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje počet znakových šířek v
    zobrazované oblasti. Pokud interní čítač dosáhne
    hodnoty v tomto registru, začíná vykreslování pravé
    části rámečku.

    Hodnota v tomto registru je o 1 menší než počet
    zobrazitelných znaků. Hodnota 0 tedy znamená, že bude
    zobrazován jeden znak na řádku.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Horizontální počet zobrazovaných znaků mínus jedna
     (obvykle 39 nebo 79).

Start Horizontal Blanking Register        Port: 3?5h
Začátek horizontálního zatemnění         Index: 02h
============================================================
Popis: Pokud čítač dosáhne hodnoty tohoto registru, začne
    horizontální zatemnění, tj. začne se vykreslovat
    pravý rámeček. Vykreslování pravé části rámečku
    skončí v okamžiku, kdy čítač dosáhne hodnoty registru
    začátek zpětného chodu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Pozice, na které se zečne zobrazovat pravá část
     rámečku.

End Horizontal Blanking Register         Port: 3?5h
Konec horizontálního zatemnění          Index: 03h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje hodnotu čítače, při kter se
    přestane s vykreslováním rámečku. Obsahuje pouze 5
    méně významných bitů této hodnoty. Ty významnější
    jsou shodné s bity v registru pro začátek
    horizontálního zatmění.

    Tento registr také obsahuje kontrolu nad pauzou,
    která předchází zobrazování nové řádky. Během této
    pauzy musí mít CRTC dost času k přístupu do
    videopaměti, ke znakovému generátoru a k atributům.
    Pokud je tato pauza příliš malá, může být první znak
    zobrazován vícekrát. Pokud je pauza příliš velká,
    může být několik prvních znaků nezobrazených.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Konec horizontálního zatemnění.

 5-6  Pauza po naplnění interního horizontálního čítače
     = 00b Žádná pauza
     = 01b Pauza odpovídající vykreslení jednoho znaku
     = 10b Pauza odpovídající vykreslení dvou znaků
     = 11b Pauza odpovídající vykreslení tří znaků

  7  EGA - Nepoužito
     VGA - Určeno pro testování, mělo by být nastaveno
        na 1.

Start Horizontal Retrace Pulse Register      Port: 3?5h
Začátek horizontálního zpětného chodu paprsku  Index: 04h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje hodnotu čítače, při které
    bude vygenerován impuls zpětného chodu a elektronový
    paprsek bude přesouván doleva. Zpětný chod může být
    prodloužen pomocí některých bitů registru konec
    zpětného chodu paprsku.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Hodnota interního čítače, při které začne být
     generován signál pro zpětný chod paprsku.

End Horizontal Retrace Register          Port: 3?5h
Konec horizontálního zpětného chodu paprsku   Index: 05h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje pět méně významných bitů,
    které při shodě s interním čítačem ukončí zpětný chod
    elektronového paprsku. Tři významnější bity jsou
    shodné s registrem určujícím začátek zpětného chodu.

    Bity 5-6 určují pauzu, o kterou bude prodloužen
    zpětný chod paprsku. Může být použita pro
    synchronizaci se zatemňováním.

    Tento registr obsahuje na adaptérech VGA v bitu 7
    šestý bit registru konec horizontálního zatemnění.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Pět méně významných bitů čítače, při kterých skončí
     zpětný chod paprsku.

 5-6  Pauza po návratu paprsku
     = 00b Žádná pauza
     = 01b Pauza odpovídající vykreslení jednoho znaku
     = 10b Pauza odpovídající vykreslení dvou znaků
     = 11b Pauza odpovídající vykreslení tří znaků

  7  Rozšíření horizontálního scrolování - pouze EGA
        Tento bit je normálně nastaven na 0. Pokud
     máte EGA kartu s více než 64K paměti, můžete tento
     bit použít pro rozšíření rozsahu scrolování. pro
     využití této schopnosti nejprve nastavte tento bit
     na 0. Poté scrolujte běžným způsobem o 8 pixelů.
     Nastavte tento bit na 1 a opět běžným způsobem
     scrolujet o osm bodů. Poté změnte počáteční adresu
     zobrazovaných dat a celý proces opakujte. Karta VGA
     má obdobný bit v registru pro počet řádek na znak.

  7  6. bit registru konec horizontálního zatemnění - pouze VGA
        Tento bit rozšiřuje registr konce
     horizontálního zatemnění.

Vertical Total Register              Port: 3?5h
Celkový vertikální počet řádek          Index: 06h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů počtu
    zobrazovaných řádek plus počet řádek potřebných na
    zatěmnění a zpětný chod paprsku. Interní vertikální
    čítač bude pracovat od 0 do této hodnoty. V registru
    přetečení jsou uloženy bit 8 a 9 (VGA) tohoto
    registru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů celkového počtu řádek.

CRTC Overflow register              Port: 3?5h
Registr přetečení                Index: 07h
============================================================
Popis: tento registr obsahuje nejvýznamnější bity některých
    registrů CRTC, které překročily osmibitový rozsah.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  9. bit registru celkový vertikální počet řádek

  1  9. bit registru vertikální počet zobrazovaných
     řádek

  2  9. bit registru začátek vertikálního zpětného chodu

  3  9. bit registru začátek vertikálního zatemnění

  4  9. bit registru porovnání řádky

  5  10. bit registru celkový vertikální počet řádek -
     pouze VGA

  6  10. bit registru vertikální počet zobrazovaných
     řádek - pouze VGA

  7  10. bit registru začátek vertikálního zpětného
     chodu - pouze VGA

Preset Row Scan Register             Port: 3?5h
Vertikální počet ve znakových režimech      Index: 08h
============================================================
Popis: První zobrazovaná řádka je určena obsahem registru
    počáteční adresa zobrazování plus offset určený tímto
    registrem. Tento registr obsahuje počáteční řádku pro
    zobrazování (normálně 0). Tento registr se používá
    pro implmentaci plynulého scrolování v textových
    režimech. Určuje na kolikáté řádce znaku začne
    zobrazování. Hodnota tohoto registru by tedy neměla
    přesáhnout počet řádek jednoho znaku. V grafických
    režimech by měl být tento registr nastaven na nula.
    Plynulé vertikální scrolování lze v grafických
    režimech provádět za použití samotného registru
    počáteční adresy zobrazování.

    Změna tohoto registru se promítne až do následujícího
    zobrazovacího intervalu. Pouze pokud je změna
    provedena během vykreslování první řádky, je reakce
    na změnu nastavení okamžitá. Tento registr by tedy
    měl být měněn buď během vertikálního zpětného chodu
    paprsku nebo během prvního horizontálního zpětného
    chodu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Číslo první zobrazované řádky po skončení
     vertikálního zpětného chodu.

 5-6  4. a 5. bit horizontálního scrolování - pouze VGA
        Tyto bity rozšiřují registr pro horizontální
     posun obrazu doleva. Toto rozšíření je nutné pokud
     je používáno zřetězení bitových map.

  7  Nepoužito

Maximum Scan Line Register            Port: 3?5h
Počet řádek na znak               Index: 09h
============================================================
Popis: Registr obsahuje výšku používaných znaků mínus jedna.
    Tento registr má uvedený význam pouze v textových
    režimech.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Výška používaných znaků mínus jedna

  5  10. bit registru začátek vertikálního zatemnění -
     pouze VGA

  6  10. bit registru porovnání řádky - pouze VGA

  7  Konverze 200 na 400 - pouze VGA
        Pokud je tento bit nasatven na jedna, je
     každá řádka v 200 řádkovém režimu zobrazována
     dvakrát. Dosahuje se tak stejné kvality zobraní
     jako při vertikálním rozlišení 400.

Cursor Start Register               Port: 3?5h
Začátek kurzoru                 Index: 0ah
============================================================
Popis: Obsah tohoto registru určuje číslo řádky znakového
    boxu, na které začne být zobrazován kurzor. Poslední
    řádka kurzoru se nastavuje pomocí registru konec
    kurzoru (index 0bh). Tento registr je platný pouze v
    textových režimech. Řádky jsou číslovány odshora
    dolů, od 0 do počtu byte na znak mínus jedna.

    Pokud je na adaptérech EGA počáteční řádka kurzoru
    větší než koncová, zobrazí se inverzní kurzor. Na VGA
    toto nastavení vede ke zmizení kurzoru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Začátek kurzoru
        Číslo řádky, na které začne zobrazování
     kurzoru.

  5  Vypnutí kurzoru - pouze VGA
        Pokud je tento bit nastaven na jedna, kurzor
     není zobrazován.

 6-7  Nepoužito

Cursor End Register                Port: 3?5h
Konec kurzoru                  Index: 0bh
============================================================
Popis: Obsah tohoto registru určuje číslo řádky znakového
    boxu, na kterém přestane zobrazování kurzoru. První
    zobrazovaná řádka kurzoru se nastavuje pomocí
    registru začátek kurzoru (index 0ah). Číslování řádek
    začíná odshora od nuly.

    Tento registr obsahuje bity 5 a 6, které umožňují
    ovládat pauzu po vyslání kontrolního signálu kurzoru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Konec kurzoru
        Číslo řádky, na které skončí zobrazování
     kurzoru.

 5-6  Spoždění kontrolního signálu kurzoru
     = 00b Žádná pauza
     = 01b Pauza odpovídající vykreslení jednoho znaku
     = 10b Pauza odpovídající vykreslení dvou znaků
     = 11b Pauza odpovídající vykreslení tří znaků

  7  Nepoužito

Start Address High Register            Port: 3?5h
Počáteční adresa - vyšší byte          Index: 0ch
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm nejvýznamnějších bitů
    adresy (z pohledu CRTC), na které je první
    zobrazovaným znak (v textových režimech) nebo první
    zobrazovaný pixel (v grafických režimech). Osm méně
    významných bitů je uloženo v registru s indexem 0dh.

    Tento registr umožňuje snadnou implementaci
    vertikálního scrolování. Změna tohoto registru se
    projevuje na začátku zpětného chodu paprsku. Registr
    by tedy měl být nastaven během aktivního
    zobrazovacího intervalu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Významnějších osm bitů adresy počátku zobrazování.

Start Adddress Low Register            Port: 3?5h
Počáteční adresa - nižší byte          Index: 0dh
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů
    adresy (z pohledu CRTC), na které je první
    zobrazovaný znak (v textových režimech) nebo první
    zobrazovaný pixel (v grafických režimech). Osm
    významnějších bitů je uloženo v registru s indexem
    0ch.

    Tento registr umožňuje snadnou implementaci
    vertikálního scrolování. Změna tohoto registru se
    projevuje na začátku zpětného chodu paprsku. Registr
    by tedy měl být nastaven během aktivního
    zobrazovacího intervalu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů adresy počátku zobrazování.

Cursor Location High Register           Port: 3?5h
Pozice kurzoru - vyšší byte           Index: 0eh
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm významnějších bitů
    16bitové adresy CRTC, na které je umístěn kurzor.
    Zbývajících osm méně významných bitů je uloženo v
    následujcím registru (index 0fh).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm významnějších bitů adresy pozice kurzoru.

Cursor Location Low Register           Port: 3?5h
Pozice kurzoru - nižší byte           Index: 0fh
============================================================
Popis: Tento registr uchovává osm méně významných bitů
    adresy CRTC, na které je umístěn kurzor. Osm
    významnějších bitů je uloženo v registru předchozím
    (index 0eh).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů adresy pozice kurzoru.

Vertical Retrace Start Register          Port: 3?5h
Začátek vertikálního zpětného chodu       Index: 10h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů
    hodnoty, která při shodě s interním vertikálním
    čítačem vyvolá zpětný chod paprsku. Čítač nabývá
    hodnot od 0 do celkového počtu vertikálních řádek.
    Devatý a desátý bit tohoto registru jsou uloženy v
    registru přetečení (index 07h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  8 méně významných bitů hodnoty čítače vyvolávající
     zpětný chod paprsku.

Light Pen High Register              Port: 3?5h
Pozice světelného pera - vyšší byte
Pouze EGA, pouze čtení              Index: 10h
============================================================
Popis: Pokud je světelné pero přiloženo k obrazovce, vrací
    tento registr osm více významných bitů adresy, která
    odpovídá pozici světelného pera.

    Tuto funkci podporuje pouze EGA. VGA světelné pero
    nepodporuje.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm významnějších bitů adresy světelného pera.

Vertical Retrace End Register           Port: 3?5h
Konec vertikálního zpětného chodu        Index: 11h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje čtyři méně významné bity,
    které při shodě s čítačem ukončí zpětný chod paprsku.
    Zbývající významnější bity jsou shodné s bity
    registru začátek zpětného chodu.

    Tento registr taktéž obsahuje bity pro mazání a
    povolení vertikálního přerušení (IRQ 2). Pokud
    používáte vertikální přerušení, měla by jeho obslužná
    rutina před svým skončením smazat přerušení a znovu
    ho povolit. To lze provést zapsáním nul do bitů 4 a 5
    a poté zapsáním jedničky do bitu 4. Přerušení IRQ 2
    může být vyvoláno i jiným zařízením než
    videoadaptérem (u AT jsou na něm kaskádově připojena
    přerušení 8 až 15). Pokud bylo přerušení vyvoláno
    adaptérem je nastaven bit 7 vstupního stavového
    registru 0 (port 3c2h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-3  4 méně významné bity čítače pro ukončení zpětného
     chodu paprsku.

  4  Smazání vertikálního přerušení
        Nastavení tohoto bitu na 0 smaže předešlou
     aktivaci vertikálního přerušení.

  5  Povolení vertikálního přerušení
        Zapsání nuly do tohoto bitu povolý generování
     vertikálního přerušení při každém vyvolání
     vertikálního zpětného chodu paprsku.

  6  Nastav 5 obnovovacích cyklů - pouze VGA
        Tento registr určuje počet paměťových
     obnovovacích cyklů během zobrazování jedné řádky.
     Normálně je tento bit nastaven na 0 a jsou
     generovány tři signály pro osvěžení paměti. Pokud
     je bit nastaven na jedna, je generováno pět
     osvěžení RAM, což dovoluje připojit monitor s
     řádkovou frekvencí 15.75 kHz.

  7  Ochrana R0-R7 - pouze VGA
        Registry CRTC s indexy 0 - 7 mohou být
     chráněny proti přepsání nastavením tohoto bitu na
     jedna. Registry 0-7 obsahují důležité informace o
     časování adaptéru a tak by měly být títmto způsobem
     chráněny před nežádoucím přepsáním.

Light Pen Low Register              Port: 3?5h
Pozice světelného pera - nižší byte
Pouze EGA, pouze čtení              Index: 11h
============================================================
Popis: Pokud je světelné pero přiloženo k obrazovce, vrací
    tento registr osm méně významných bitů adresy, která
    odpovídá pozici světelného pera.

    Tuto funkci podporuje pouze EGA. VGA světelné pero
    nepodporuje.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů adresy světelného pera.

Vertical Display Enable Register         Port: 3?5h
Vertikální počet zobrazovaných řádek       Index: 12h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů
    celkového počtu zobrazovaných řádek. Řádky jsou
    číslovány od 0, tudíž registr obsahuje o jedničku
    menší číslo, než je počet zobrazovaných řádek. Bity 8
    a 9 jsou obsaženy v registru přetečení (index 07h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů počtu zobrazovaných řádek
     mínus jedna.

Offset Register                  Port: 3?5h
Offset                      Index: 13h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje velikost videopaměti
    spotřebované na jednu zobrazovací řádku. Tato
    velikost nemusí odpovídat skutečné velikosti
    zobrazované řádky. Pokud je větší, může toho být
    výhodně užito při horizontálním scrolování obrazovky.
    Délka řádky je udávána ve dvojicích, čtveřicích nebo
    osmicích byte (platné nastavení lze zjistit v
    registru sequenecru ovládajícím režim časovače (index
    01h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Logická délka jedné řádky (dělená 2, 4 nebo 8).

Underline Location Register            Port: 3?5h
Pozice podtržení                 Index: 14h
============================================================
Popis: Tento registr nastavuje pozici podtržení ve znakovém
    boxu. Pozice se počítá od nuly od shora znakového
    boxu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Pozice podtržení ve znakovém boxu.

  5  Adresa po 4 taktech - pouze VGA
        Nastavení tohoto bitu na jedna vydělí
     frekvenci, která zvětšuje čítač adresy paměti,
     čtyřikrát. Adresa bude měněna až po každém čtvrtém
     taktu.

  6  Paměťový mód dvojslov - pouze VGA
        Nastavením tohoto bitu na jedna si vynutíte
     používaní dvojslovového adresování. Před použitím
     této možnosti musíte nastavit bit 6 registru
     ovládání režimu (index 17h) na nula.

  7  Nepoužito

Start Vertical Blanking Register         Port: 3?5h
Začátek vertikálního zatemnění          Index: 15h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů, po
    jejichž dosažení čítečem bude generován začátek
    vertikálního zatemnění, tj. začne se vykreslovat
    spodní část rámečku. 9. bit tohoto registru je uložen
    v registru přetečení (index 07h) a 10. bit (pro VGA)
    v registru počet řádek na znak (index 09h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  8 méně významných bitů hodnoty čítače, při které
     začne vertikální zatemnění.

End Vertical Blanking               Port: 3?5h
Konec vertikálního zatemnění           Index: 16h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje 5 (VGA 8) méně významných bitů
    hodnoty, při jejíž shodě s interním vertikálním
    čítačem přestane být generováno vertikální zatemnění,
    tj. skončí vykreslovánbí horní části rámečku.
    Významnější bity jsou shodné s bity v registru pro
    začátek vertikálního zatemnění.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Pouze EGA
        5 méně významných bitů hodnoty čítače, při
     které se ukončí vertikální zatemnění.

 0-7  Pouze VGA
        8 méně významných bitů hodnoty čítače, při
     které se ukončí vertikální zatemnění.

Mode Control Register               Port: 3?5h
Ovládání režimu                 Index: 17h
============================================================
Popis: Tento registr umožňuje ovládat způsob mapování
    videopaměti. Je obdobou registru paměťového režimu
    sequenceru a režimu grafického kontroleru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Podpora kompatibilních režimů
        Nastavení tohoto bitu na 0 vytvoří dvě
     oblasti paměti, jednu pro sudé a druhou pro liché
     řádky. Oblasti začínají vždy na offsetu, který je
     náseobkem 8K. Dosaženo je toho záměnou bitu 13
     adresy paměti za poslední bit čísla řádku. Toto
     nastavení umožňuje emulaci zobrazovacích režimů
     kompatibilních s CGA.

   1  Výběr adresy podle bitu 1 čítače řádek
        Funkce tohoto bitu je podobná funkci
     předchozího bitu. Pokud je bit nastaven na 0,
     adresní bit 14 je nahrozován bitem 1 čísla řádku.

   2  Zdvojení vertikálního čítače řádek
        Pokud je tento bit nastaven na nula, je
     vertikální čítač zvětšen o jedna po každém
     horizontálím zpětném chodu paprsku. Pokud je bit
     nastaven na 1, je čítač zvětšen po každém druhém
     zpětném horizontálním chodu. Umožňuje to
     zdvojnásobit vertikální rozlišení.

   3  Adresa po 2 taktech
        Nastavení tohoto bitu na nula si vynutí
     zvětšení adresního čítače po každém impulsu
     časovače. Pokud je bit nastaven na jedna, je adresa
     zvětšena po každém druhém taktu.

   4  Ovládání výstupů - pouze EGA
        Normálně je tento bit nastaven na nula. Jeho
     nasatvení na jedna uvede výstupy adaptéru do stavu
     s vysokou impendancí.

   5  Zarovnávání adresy
        Tento bit je používán ve spojení s bitem 6
     tohoto registru. V bajtovém módu nemá význam. Ve
     word módu nastavení tohoto bitu na jedna umístí
     adresní bit 15 na místo adresního bitu 0. Pokud je
     tento bit 0, nastaví se na adresní bit 0 adresní
     bit 13. Bit 13 je používán pro spojování bitových
     map na kartách EGA s 64K paměti.

   6  Výběr módu - byte/word
        Byte mód je zvolen nastavením tohoto bitu na
     1 a word mód nastavením tohoto bitu na 0. Word mód
     umožňuje střídání dvou bitových rovin (například
     znaky a atributy v textových režimech). V tomto
     módu jsou adresní bity posunuty doleva a bit nula
     je nahrazen bitem 13 nebo 15. VGA podoruje také
     double-word mód, kdy je adresa posunuta o dva bity
     doleva a bity 0 a 1 jsou nahrazeny bity 12 a 13.

   7  Hardwarový reset
        Nastavení tohoto bitu na jedna povoluje
     generování signálů pro vertikální a horizontální
     zpětné chody paprsku (normální nastavení).
     Nastavení na nula přeruší generování těchto
     signálů.

Line Compare Register               Port: 3?5h
Porovnání řádky                 Index: 18h
============================================================
Popis: Tento registr obsahuje osm méně významných bitů
    hodnoty řádkového čítače. Po dosažení této hodnoty
    čítačem dojde k vynulování čítače. Použití této
    techniky může část obrazovky eliminovat ze
    scrolování. Tato technika může být použita také
    k implementování dvou oken. První část obrazovky
    zobrazuje data od adresy určené registrem počáteční
    adresa (index 0ch a 0dh). Druhé okno zobrazuje vždy
    data od adresy 0. V 200 řádkových módech by zde měla
    být uložena pouze sudá hodnota. 9. bit tohoto
    registru je uložen v registru přetečení (index 07h)
    a 10. bit v registru počet řádek na znak (index 09h).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Osm méně významných bitů hodnoty čítače, při které
     se tento řádkový čítač vynuluje.


       Registry grafického kontroleru

   Grafický kontroler má na starosti komunikaci
videopaměti s procesorem. Jeho registry tedy ovládají způsob
práce CPU s videopamětí. Některé z registrů grafického
kontroleru umožňují emulaci CGA režimů.
   Funkce registrů nám může být zřejmější pokud si
osvěžíme operace prováděné kontrolerem při čtení a zápisu do
paměti. Ke každé bitové rovině přísluší jeden 8bitový
latch-registr. V grafických módech nepřistupuje do paměti
přímo procesor, ale aritmeticko-logická jednotka (ALU)
adaptéru. Při čtení z videopaměti, jsou data načtena do tzv.
latch-registrů. Obvykle je z celé osmice bodů měněn pouze
jeden. Latch-registry tedy slouží k uchování hodnoty
nemodifikovaných bitů. Při zápisu do paměti, jsou příslušně
(v závislosti na zapisovacím režimu) upraveny naposled čtené
latch-registry a jejich obsah je uložen do videopaměti.
Latch-registry by měly být načteny před modifikací paměti
pomocí instrukce MOV (nebo nějaké její obdoby).
   Grafický kontroler umožňuje volit z několika způsobů
kombinování dat v latch-registrech s daty z procesoru. Data
mohou být s latch-registry kombinována pomocí logických
operací AND, OR, XOR, mohou být rotována. Bitové pozice
mohou být maskovány atd.

Graphics 1 and 2 Address Register         Port: 3ceh
Adresový registr grafického kontroleru
============================================================
Popis: Obsah tohoto registru určuje, který registr bude
    mapován na port 3cfh. Index potřebného registru se
    zapisuje na port 3ceh.
    /-----------------------------------------------------\
    |Index | Registr                   |
    |------+----------------------------------------------|
    | 0  | Set/Reset                  |
    | 1  | Povolení Set/Reset (Enable Set/Reset)    |
    | 2  | Porovnání barev (Color Compare)       |
    | 3  | Kombinace dat (Data Rotate)         |
    | 4  | Mapa pro čtení (Read Map Select)       |
    | 5  | Režim grafického kontroleru (Mode Register) |
    | 6  | Různé (Miscellaneous)            |
    | 7  | Eliminace barev (Color Don't Care)      |
    | 8  | Bit mask                   |
    \-----------------------------------------------------/

Set/Reset Register                Port: 3cfh
Set/Reset registr                Index:  0
============================================================
Popis: Tento registr určuje bitové roviny, do kterých bude
    vždy při modifikování videopaměti zapsána nula nebo
    jednička. Nastavení bitové roviny do SET režimu
    způsobí, že při každém zápisu do videopaměti bude do
    maskovaných bitů (registrem Bit mask) zapsána
    jednička. RESET režim způsobí zapsání nul do
    maskovaných bitů.

    Tento registr je platný pouze v zapisovacích režimech
    0 a 3. Pokud ho chcete používat v zapisovacím režimu
    0, musíte nejprve příslušným bitem registru Povolení
    Set/Reset povolit permanentní zapisování do bitové
    roviny.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0   = 0 RESET mód pro bitovou rovinu 0
     = 1 SET mód pro bitovou rovinu 0

  1   = 0 RESET mód pro bitovou rovinu 1
     = 1 SET mód pro bitovou rovinu 1

  2   = 0 RESET mód pro bitovou rovinu 2
     = 1 SET mód pro bitovou rovinu 2

  3   = 0 RESET mód pro bitovou rovinu 3
     = 1 SET mód pro bitovou rovinu 3

Enable Set/Reset Register             Port: 3cfh
Povolení Set/Reset                Index:  1
============================================================
Popis: Tento registr slouží k aktivování služby Set/Reset
    pro jednotlivé bitové roviny. Nastavení bitu tohoto
    registru na jedna aktivuje používání nastavení
    Set/Reset registru pro určitou bitovouu rovinu.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Povolení Set/Reset registru pro bitovou rovinu 0

  1  Povolení Set/Reset registru pro bitovou rovinu 1

  2  Povolení Set/Reset registru pro bitovou rovinu 2

  3  Povolení Set/Reset registru pro bitovou rovinu 3

Color Compare Register              Port: 3cfh
Porovnání barev                 Index:  2
============================================================
Popis: Tento registr slouží k uchování barvy, která je
    porovnávána s obsahem videopaměti. Po přečtení paměti
    budou bity, které odpovídají pixelům s barvou shodnou
    s barvou v tomto registru, nastaveny ma jedna. Bity
    neshodujících se pixelů budou nastaveny na nula.
    Tento registr pracuje pouze ve čtecím módu 1.
    Jakákoliv z bitových rovin může být z porovnávání
    vyřazena pomocí registru pro eliminaci barev (index
    7).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-3  Porovnávaná barva

 4-7  Nepoužito

Data Rotate Register               Port: 3cfh
Kombinace dat                  Index:  3
============================================================
Popis: Tento registr ovládá dvě funkce. Tou první je možnost
    data zapisovaná procesorem do videopaměti zrotovat o
    n (0-7) bodů. Druhou funkcí je možnost změny způsobu
    kombinování dat z procesoru s daty v
    latch-registrech.

    Pokud je nastaveno použití rotace a logické operace
    najednou, nejprve se provede rotace. Tento registr
    nepracuje v zapisovacím módu 1 (pracuje pouze s daty
    zapisovanými procesorem).

    Rotace ovlivní zapisovaná data pouze v zapisovacím
    módu 0.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-2  Počet rotací vpravo

 3-4  Způsob zápisu
     00b Zapiš data beze změny
     01b AND dat s latch-registry
     10b OR dat s latch-registry
     11b XOR dat s latch-registry

 5-7  Nepoužito

Read Map Select Register             Port: 3cfh
Mapa pro čtení                  Index:  4
============================================================
Popis: Tento registr vybírá bitovou rovinu, jejíž obsah bude
    vrácen při čtení z videopaměti v čtecím módu 0.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-1  Číslo bitové roviny určené ke čtení

 2-7  Nepoužito

Mode Register                   Port: 3cfh
Režim grafického kontroleru           Index:  5
============================================================
Popis: Tento registr určuje, který ze tří (čtyř - VGA)
    zapisovacích a dvou čtecích režimů bude použit. Spolu
    s registrem s indexem 6 (Miscellaneous) obsahují
    některá nastavení týkající se organizace paměti.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-1  Zapisovací mód
     00b = Zapisovací mód 0. Map mask registr
        (sequencer, index 2) určuje bitové mapy pro
        zápis. Bit mask registr (index 8) slouží k
        povolení nebo zakázání modifikace pixelů v
        rámci byte. Data jsou zapisována do každé
        odmaskované bitové roviny (pokud ovšem není
        pro příslušnou rovinu aktivován Set/Reset
        mód). Před ukládáním do paměti se musí
        načíst její obsah do latch-registrů.
     01b = Zapisovací mód 1. Do paměti je zapsán pouze
        obsah latch-registrů. Používá se při
        přesouvání úseků videopaměti.
     10b = Zapisovací mód 2. Bit mask registr určuje
        modifikované bity. Do videopaměti se
        zapisuje číslo požadované barvy. Před
        zápisem je nutno načíst latch-registry.
     11b = Pouze VGA: Na požadovanou adresu je uložen
        výsledek logické operace AND mezi Bit mask
        registrem (index 8) a hodnotou obsaženou
        v Set/Reset registru. Pro tento režim nemusí
        být aktivní Enable Set/Reset registr (index
        1).

  2  Test grafického kontroleru - pouze EGA
        Nastavení tohoto bitu na jedna uvede výstupy
     kontroleru do stavu s vysokou impendancí.

  3  Čtecí mód
     0 = Do CPU je načten jeden byte zvolené bitové
       mapy
     1 = Do CPU je načten výsledek porovnání barev
       pixelů na požadované adrese s registrem pro
       porovnání barev (index 2).

  4  Sudé/liché
        Pokud je tento bit nastaven na jedna jsou
     liché adresy uloženy v lichých bitových rovinách a
     sudé adresy v sudých bitových rovinách. Toto
     nasatvení se týká pouze grafického kontroleru.
     Využívá se zejména v textových režimech a v
     režimech zachovávajících komaptibilitu s CGA. Pokud
     je tento bit nastaven na jedna, je obvykle i
     sequencer nastaven do patřičného režimu (bit 2
     paměťového režimu, index 4).

  5  Posuvný registr
        Když je tento bit nastaven na jedna, jsou
     sudé bity z obrazové paměti zapisovány do sudých
     bitových map a stejně tak jsou liché bity
     zapisovány do lichých bitových map. Tak jsou dva za
     sebou v paměti zapsané bity rozděleny do dvou
     posuvných registrů. To umožňuje emulaci barev CGA
     režimů.

  6  256barevný režim - pouze VGA
        Tento bit má podobnou funkci jako bit 5. Data
     jsou do posuvných registrů přesouvána tak, že jeden
     byte je převeden na matici 2 x 4 bity. To je
     potřebné pro atributový kontroler, jehož všechny
     funkce nefungují v 256barevném režimu.

Miscellaneous Register              Port: 3cfh
Různé                      Index:  6
============================================================
Popis: Tento registr ovládá některé funkce související s
    organizací paměti grafického kontroleru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Grafický režim
        Tento bit je nastaven na jedna v grafických
     režimech a na nula v textových.

  1  Zřetězení lichých map do sudých
        Tento bit je používán ve spojení s bitem 4
     registru režimu grafického kontroleru (index 4).
     Liché adresy jsou zapsány do lichých bitových map a
     sudé adresy jsou zapsány do sudých bitových map.
     Při nastavení tohoto bitu na jedna je nejméně
     významný bit adresy zaměněn s bitem 13 nebo 15
     (podle počtu instalované paměti). To způsobí, že v
     paměti jsou nejprve bitové roviny 0 a 2 a až za
     nimi následují roviny 1 a 3.

 2-3  Mapování paměti
        Tyto bity určují umístění a velikost
     adresního procesoru, do kterého se bude mapovat
     videopaměť.
     /------------------------------\
     | Hodnota | Počátek | Velikost |
     |---------+---------+----------|
     |  00b  | a0000h |  128K |
     |  01b  | a0000h |   64K |
     |  10b  | b0000h |   32K |
     |  11b  | b8000h |   32K |
     \------------------------------/

 4-7  Nepoužito

Color Don't Care Register             Port: 3cfh
Eliminace barev                 Index:  7
============================================================
Popis: Tento registr umožňuje vynechat některé bitové roviny
    z porovnávání barev, pokud je aktivní čtecí mód 0.
    Pokud je tento registr nastaven na 0fh, jsou na shodu
    barvy porovnávány všechny bitové roviny. Pokud
    registr obsahuje nulu, porovnávání vyhovuje jakákoliv
    barva.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0   = 0 Kontroluje se zda obsah bitové roviny 0
        odpovídá bitu 0 registru porovnání barev
        (index 2)

  1   = 0 Kontroluje se zda obsah bitové roviny 1
        odpovídá bitu 1 registru porovnání barev
        (index 2)

  2   = 0 Kontroluje se zda obsah bitové roviny 2
        odpovídá bitu 2 registru porovnání barev
        (index 2)

  3   = 0 Kontroluje se zda obsah bitové roviny 3
        odpovídá bitu 3 registru porovnání barev
        (index 2)

 4-7  Nepoužito

Bit Mask Register                 Port: 3cfh
Bit mask registr                 Index:  8
============================================================
Popis: Tento registr omezuje přístup k jednotlivým bitům
    jedné adresy videopaměti. Nastavení odpovídajících
    bitů na jedna povolí modifikaci příslušných bitů
    videopaměti. Pro zápis jednoho bodu je tedy pouze
    jeden bit tohoto registru nastaven na jedna. Před
    zápisem do paměti je potřeba načíst obsah latch
    registrů.

    Zapisovací mód 1 tímto registrem není ovlivněn
    (narozdíl od Map mask registru).

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Nastavení bitu na jedna povolí modifikace
     příslušného bitu na adrese videopaměti.


       Registry atributového kontroleru

   Registry atributového kontroleru ovládají přiřazení
barev jednotlivým číslům barev, rámečku a pozadí. Obvykle do
atributového kontroleru přicházejí 4 bity. Ty jsou použity
jako odkaz do palety, ze které je vybrána příslušná barva k
zobrazení. Na VGA je hodnota tohoto paletového registru po
úpravách předána DAC.
   Registry atributového kontroleru jsou přístupné přes
port 3c0h. Tento port má jednu zvláštnost. Slouží zároveň
jako adresový i datový port registrů atributového
kontroleru. Po každém zápisu se jeho funkce mění. Nemůžeme
tedy mít jistotu, zda je na portu právě datový či adresový
registr (změnu mohla provést například nějaká rutina běžící
pod přerušením). Na port 3c0h se namapuje adresový registr
atributového kontroleru po každém čtení vstupního stavového
registru 1 (port 3?ah). Čtení tohoto registru má ještě jednu
výhodu. Jeho bit 0 indukuje probíhání zpětného chodu paprsku
a atributové registry by měly být měněny jen během této
doby. Pokud tedy chceme měnit některý z registrů
atributového kontroleru, měli bychom nejprve počkat na
zpětný chod paprsku a poté měnit registr. Například takto:

    mov   DX, 3dah    ;číslo portu vstupního stavového registru 1 (3bah pro MDA)
 WaitRetrace:
    in   AL, DX     ;čtení obsahu registru
    and   AL, 1     ;odmaskování bitu 0
    jnz   WaitRetrace  ;čekání na zpětný chod elektronového paprsku
    mov   DX, 3c0h    ;číslo portu pro registry atributového kontroleru
    mov   AL, Index   ;index požadovaného registru pro změnu
    out   DX, AL     ;nastavení adresového registru
    mov   AL, Hodnota  ;nová hodnota do registru
    out   DX, AL     ;zápis do datového registru

Na kartách VGA lze nastavení atributových registrů číst z
portu 3c1h.

Attribute Address Register            Port: 3c0h
Adresový registr atributového kontroleru
============================================================
Popis: Do tohoto registru se zapisuje index registru, který
    bude přístupný pro zápis na portu 3c0h a pro čtení na
    portu 3c1h (druhá možnost je pouze na VGA). Nastavení
    portu 3c0h do adresového módu se provede přečtením
    vstupního stavového registru 1 (port 3bah nebo 3dah).

    Na kartách EGA musí být bit 5 před změnou paletových
    regitrů nastaven na nula a po změně nastaven zpět na
    jedna.
    /----------------------------------------------------\
    |Index| Registr                   |
    |-----+----------------------------------------------|
    |0-0fh| Registry palety               |
    | 10h | Režim atributového kontroleru (Mode Control) |
    | 11h | Barva rámečku (Overscan Color)        |
    | 12h | Povolení bitových rovin (Color Plane Enable) |
    | 13h | Horizontální posun (Horizontal Pel Panning) |
    | 14h | Výběr barvy (Color Select)          |
    \----------------------------------------------------/

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-4  Index registru atributového kontroleru

  5  Povolení přístupu k paletě - pouze EGA
        Nastavení tohoto bitu na jedna povolí přístup
     karty EGA k paletovým registrům.

 6-7  Nepoužito

Palette Registers                 Port: 3c0h
Registry palety                 Index: 0-0fh
============================================================
Popis: Tyto registry obsahují informace o zobrazované barvě
    příslušející číslu barvy. Každá barva (číslo 0-15) má
    svůj paletový registr. Ten obsahuje informace, které
    určují barvu skutečně zobrazované barvy. Na kartě EGA
    slouží k určení skutečně zobrazované barvy šest bitů.
    Po dvojicích náleží jednotlivým základním barvám.
    Mohou tak vytvářet až 64 různých odstínů (najednou
    zobrazitelných je jich však pořád jen 16). Na
    kartách VGA je hodnota paletového registru použita
    jako odkaz do 18bitového DAC registru, který obsahuje
    jeden z 262144 možných odstínů použitých pro
    zobrazení dané barvy. Pomocí registru pro výběr barvy
    (index 14h) mohou být informace jdoucí z paletových
    registrů do DAC upraveny.

EGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Modrá

  1  Zelená

  2  Červená

  3  Intenzivní modrá

  4  Intenzivní zelená

  5  Intenzivní červená

 6-7  Nepoužito

VGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-5  Odkaz do jednoho z DAC registrů

 6-7  Nepoužito

Mode Control Register               Port: 3c0h
Režim atributového kontroleru          Index: 10h
============================================================
Popis: Tento registr uchovává informace o pracovním režimu
    atributového kontroleru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Textový/grafický režim
     = 0 textový režim
     = 1 grafický režim

  1  Monochromatický/barevný displej
     = 0 určuje použití barevného adaptéru
     = 1 určuje použití monochromatického adaptéru

  2  Podpora čárové grafiky
        Tento bit je používán v zobrazovacím módu 7,
     pokud jsou používány 9 bodů široké znaky. Pokud je
     tento bit nastaven na jedna, je u znaků s ASCII
     kódem c0h-dfh kopírován osmý bit do devátého, tj.
     čárová grafika zůstane nepřerušená. Pokud je
     nastaven na nula, je devátý pod znaku vykreslen
     barvou pozadí.

  3  Volba intenzita/blikání
     = 0 7. bit atributu bude považován za intenzitu
        barvy pozadí
     = 1 7. bit atributu bude určovat blikání znaku

  4  Nepoužito

  5  Vypnutí horizontálního posuvu - pouze VGA
     = 0 Horizontální posun je aplikován na celý obraz
     = 1 Horizontální posun je aplikován pouze na
        horní část obrazu. Část obrazu následující za
        řádkou obsaženou v registru pro porovnání
        řádky (CRTC index 18h) nebude posouvána.

  6  Šířka posuvu - pouze VGA
        Nastavení tohoto bitu na jedna, způsobí že
     každému bodu přísluší 8 bitů (režim 13h, 256
     barev). V ostatních režimech by měl být tento bit
     nastaven na nula.

  7  Přemapování bitů 4 a 5 - pouze VGA
     = 0 Obsahy peltových registrů jsou do DAC
        posílány přímo, bez modifikací.
     = 1 Bity 4 a 5 paletového regsitru jsou nahrazeny
        bity 0 a 1 registru výběr barvy (index 14h) a
        teprve poté poslány do DAC.

Overscan Color Register              Port: 3c0h
Barva rámečku                  Index: 11h
============================================================
Popis: Tento registr určuje barvu rámečku pomocí intenzit
    složek základních barev (EGA) nebo pomocí odkazu do
    DAC registru (VGA).

    Barva rámečku bývá obvykle černá (registr obsahuje
    0). V některých módech s vyšším rozlišením nelze
    použít jiné barvy rámečku než černé.

EGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0  Modrá

  1  Zelená

  2  Červená

  3  Intenzivní modrá

  4  Intenzivní zelená

  5  Intenzivní červená

 6-7  Nepoužito

VGA:
 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-5  Odkaz do jednoho z DAC registrů

 6-7  Nepoužito

Color Plane Enable Register            Port: 3c0h
Povolení bitových rovin             Index: 12h
============================================================
Popis: Tento registr určuje bitové roviny, ze kterých bude
    brána informace o čísle barvy bodu pro odkaz do
    registrů palety. Obvykle tento registr obsahuje
    hodnotu 0fh, tj. barva je získávána ze všech čtyř
    bitových rovin.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
  0   = 1 Barva je brána i z bitové roviny 0

  1   = 1 Barva je brána i z bitové roviny 1

  2   = 1 Barva je brána i z bitové roviny 2

  3   = 1 Barva je brána i z bitové roviny 3

 4-5  Volba diagnostických bitů
        Tyto bity určují, které bity atributového
     registru se objeví v bitech 4 a 5 vstupního
     stavového registru 1.
         /-----------------\
         | Hodnota | Bity |
         |---------+-------|
         |  00b  | 2 a 0 |
         |  01b  | 5 a 4 |
         |  10b  | 3 a 1 |
         |  11b  | 7 a 6 |
         \-----------------/

 6-7  Nepoužito

Horizontal PEL Panning Register          Port: 3c0h
Horizontální posun                Index: 13h
============================================================
Popis: Tento registr určuje o kolik bodů bude obraz posunut
    doleva. Při použití virtuální obrazovky (viditelná
    část obrazovky je pouze částí větší virtuální
    obrazovky) jej lze s výhodou uplatnit pro dosažení
    horizontálního scrolování.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-3  Počet bodů, o které se obraz posune doleva.
     /-----------------------------------------\
     |    |   Posunutí pro různé    |
     |Obsah  |   zobrazovací režimy    |
     |registru|--------------------------------|
     |    | 7, 0-3 VGA | 13h VGA | Ostatní |
     |--------+------------+---------+---------|
     | 000b |   1   |  0  |  0  |
     | 001b |   2   | nelze |  1  |
     | 010b |   3   |  1  |  2  |
     | 011b |   4   | nelze |  3  |
     | 100b |   5   |  2  |  4  |
     | 101b |   6   | nelze |  5  |
     | 110b |   7   |  3  |  6  |
     | 111b |   8   | nelze |  7  |
     | 1000b |   0   | nelze | nelze |
     \-----------------------------------------/

Color Select Register - pouze VGA         Port: 3c0h
Výběr barvy                   Index: 14h
============================================================
Popis: Tento registr umožňuje rozšířit barvu v paletovém
    registru na 8 bitů. Obsahuje dva bity, které se
    přidají k 6bitové hodnotě paletového registru.
    Dosáhneme tak možnosti výběru ze všech 256 DAC
    registrů. Obsahuje také dva bity, které mohou
    nahradit bity 4 a 5 paletového registru.

    Tento registr neovlivňuje zobrazovací mód 13h.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-1  Tyto bity nahrazují bity 4 a 5 paletových registrů,
     pokud je bit 7 režimu atributového kontroleru
     nastaven na jedna.

 2-3  Tyto bity se přidávají k hodnotě jdoucí z
     paletového registru do DAC.

 4-7  Nepoužito


  Registry číslicově-anologového převodníku - pouze VGA

   DAC převádí binární barevnou informaci na analogový
signál pro monitor. Používá k tomu DAC registry, které jsou
funkčně obdobné s paletovými registry. Každý DAC registr
obsahuje 18bitovou hodnotu, které se skládá z šesti bitů pro
každou základní barvu (červená, modrá, zelená).
Osmnáctibitová hodnota nám dává možnost výběru jedné z
262144 možných barev v každém z 256 DAC registrů. Standardně
prvních 16 DAC registrů obsahuje barvy shodné s barvami na
EGA. Dalších 16 DAC registrů obsahuje různé stupně šedi.
Zbylých 224 registrů obsahuje různé barvy. Pouze v režimu
13h může být zobrazeno všech 256 barev najednou. Běžně může
být najednou zobrazeno 16 barev. Pomocí atributového
kontroleru však můžeme změnit šestnáctici používaných DAC
registrů a dosáhnout tak zajímavých efektů okamžitou změnou
všech barev.

DAC State Register                Port: 3c7h
Stavový registr DAC          pouze VGA, pouze čtení
============================================================
Popis: Tento registr umožňuje zjistit aktuální stav datového
    registru DAC, který může být ve dvou režimech
    - zapisovacím nebo čtecím. Během čtecího režimu může
    být obsah tohoto registru pouze čten a během
    zapisovacího režimu naopak nesmí být čten obsah
    tohoto registru.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-1   = 00b Zapisovací režim
     = 11b Čtecí režim

 2-7  Rezervováno

PEL Address Read Mode               Port: 3c7h
Adresový registr pro čtecí režim   pouze VGA, pouze zápis
============================================================
Popis: Tento registr určuje číslo DAC registru, který bude
    čten. Po nastavení tohoto registru můžete z datového
    registru přečíst po sobě tři 6bitové hodnoty
    (intenzitu červené složky, intenzitu zelené složky a
    intenzitu modré složky). Po přečtení těchto tří
    hodnot se obsah adresového registru automatický zvýší
    a bude ukazovat na následující DAC registr.

    Zápis na datový port během čtení může poškodit
    informace uložené v DAC paletě.

    Dokumentace karty VGA uvádí, že jednotlivé přístupy k
    datovému registru by měly následovat nejdříve po 240
    nanosekundách.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Číslo DAC registru pro čtení

PEL Address Write Mode              Port: 3c8h
Adresový registr pro zápis      pouze VGA, pouze zápis
============================================================
Popis: Tento registr určuje číslo DAC registru, do kterého
    bude zapisováno. Po nastavení tohoto registru na
    odpovídající hodnotu, můžete do datového registru
    zapsat po sobě tři 6bitové hodnoty odpovídající
    postupně intenzitě červené složky, intenzitě zelené
    složky a konečně intenzitě modré složky barvy. Po
    zápisu tří hodnot na datový registr se automaticky
    zvýší obsah adresového registru pro zápis.

    Čtení z datového portu během zápisu může poškodit
    informace uložené v DAC tabulce.

    Dokumentace karty VGA uvádí, že jednotlivé přístupy k
    datovému registru by měly následovat nejdříve po 240
    nanosekundách.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Číslo DAC registru pro zápis

PEL Data Register                 Port: 3c9h
Datový registr                   pouze VGA
============================================================
Popis: Tento registr umožňuje zapisovat a číst nastavení
    jednotlivých DAC registrů. Při každém přístupu k DAC
    registru by se měly použít tři čtení/zápisy pro
    všechny tři základní složky - posobě červená, zelená
    a modrá. Každé složce přísluší 6 bitů.

    Dokumentace karty VGA uvádí, že jednotlivé přístupy k
    datovému registru by měly následovat nejdříve po 240
    nanosekundách.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-5  Hodnota určená ke čtení/zápisu

 6-7  Rezervováno

PEL Mask                     Port: 3c6h
Maska pro přístup k DAC registrům         pouze VGA
============================================================
Popis: S hodnotou jdoucí do DAC a obsahem tohoto registru se
    provádí binární AND a teprve výsledek této operace
    směřuje do DAC. Standardně je hodnota registru 0ffh,
    tj. na příchozích datech se nic nezmění. Nižší
    hodnota snižuje počet použitelných barev.

 Bity  Popis
 ----  ---------------------------------------------------
 0-7  Hodnota masky

[Pokračování] | [Obsah]


Copyright © Jiří Kosek